Vedlegg

Det vises til stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter som støtter opp under punkt 1 viktige nasjonale målsettinger:

”Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger… ”

Følgende meldinger tar alle opp forhold knyttet til barn og unges oppvekstmiljø, helse og levekår:
St.meld. nr 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder
St.meld. nr 16 (2002-2003) Resept for et sunnere liv Norge, Folkehelsepolitikken
Handlingsplan for fysisk aktivitet 205-2009: Sammen for fysisk aktivitet
Departementenes strategi: Barnas framtid. Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016
St.meld. nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
St.meld. nr 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
St.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet xxxx: Satsing på barn og ungdom. (vedlegg til det årlige statsbudsjettet – gis ut hvert år av Barne – og likestillingsdepartementet)

Regjeringens forslag til ny plandel i Plan- og bygningsloven: 
Ot. prp nr 32 (2007-08) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen).

Under er opplistet et utvalg stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter som etter 2001 støtter opp under rikspolitiske retningslinjer for barn og unge punkt 1 Viktige nasjonale mål er å 

”Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger… ”

St.meld. nr 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder
- Barn er blant de grupper i befolkningen som bruker utearealene mest, og for dem har nærmiljøet særlig stor betydning.
- Utearealenes utforming har stor innflytelse på barn og unges hverdagsliv, deres utfoldelses- og valgmuligheter.  Nærmiljøets kvaliteter er spesielt viktig for fysiske aktiviteter og sosialt samvær.
- Kommunen bør gjennom planlegging legge til rette for at barn og unge gis gode muligheter for oppvekst og utvikling, bla med tanke på deres fysiske, sosiale og mentale vekst og evne til mestring av omgivelsene.

St.meld. nr 16 (2002-2003) Resept for et sunnere liv Norge, Folkehelsepolitikken
- Det er også et samfunnsansvar å legge til rette og gi mulighet for en sunn oppvekst og  sunne valg i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og tobakk og rusmidler.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 205-2009:Sammen for fysisk aktivitet
- Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel. For barn er lek den viktigste måten å utforske, forstå og å takle tilværelsen på, og har stor betydning for barns motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling…
- Et nærmiljø med bolignære grøntområder og lekeplasser er viktig for at både barn, ungdom, voksne og eldre skal kunne utfolde seg trygt.

Departementenes strategi: Barnas framtid. Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016,
- Barns levekår og omgivelser legger  grunnlaget for helse i oppveksten og voksen  alder. Målsettingen om å bidra til best mulig miljø og helse for barn og unge i alderen  0-20 år skal blant annet nås gjennom forbedring av barns og unges bo- og nærmiljø og  forbedring av miljøet i skoler og barnehager (kun to av fem satsingsområder nevnes  her)

St.meld. nr 21 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
- Det er påvist at egenskaper ved det fysiske miljøet påvirker aktivitetsnivået. Et  gjennomtenkt utbyggingsmønster, trygge skoleveger og barnehager er vesentlig for barns mulighet til å være fysisk aktive.
- Arealpolitisk mål: Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder.

St.meld. nr 21 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
- Gode nærmiljøer for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte boligområder for lek og aktiviteter, uten støy og forurensning.
Regjeringen vil håndheve rikspolitiske retningslinjer for barn og unge strengere. Hensynet til barn og unge og deres behov for gode og aktivitetsfremmende utearealer må tillegges avgjørende vekt ved avveiing av ulike interesser i planleggingen.
- Viktige arealpolitiske føringer: Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og boligkvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder.  

St.meld. nr 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
- Alle barn skal ha like muligheter til utvikling uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning og etnisk og geografisk tilhørighet. Grunnlaget for sosiale helseforskjeller legges tidlig og barndommen er en viktig periode i livet. Det er derfor nødvendig med tidlig innsats for å forebygge sosiale helseforskjeller.
- Det bør derfor skapes …trygge oppvekstvilkår gjennom barnehager, skoler og tjenester av høy kvalitet til barn og unge på tvers av sosiale skillelinjer.
- Det er et mål at tiltak for å forebygge sosiale helseforskjeller skal få en større plass i kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og tematiske kommunedelplaner og reguleringsplaner. Vi har for eksempel indikasjoner på at det er klare sosiale forskjeller i fordeling av miljøforhold som støy, forurensning, tilgang på grøntområder trafikksikkerhet og lekeområder.

Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2008, Samlet oversikt. (Gis ut hvert år som vedlegg til statsbudsjettet, av Barne – og likestillingsdepartementet)
- Regjeringen legger stor vekt på gode og trygge oppvekstkår for barn og unge. Hjem og nærmiljø er viktig for trivsel, trygghet og utvikling.
- Barn og ungdoms oppvektvilkår er avhengig av kommunale prioriteringer av kvalitet og omfang av tjenester og tilbud.

Regjeringens forslag til ny plandel i Plan- og bygningsloven: 

Ot. prp nr 32 (2007-08) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen).
- I forslag til ny plandel i plan- og bygningsloven foreslås formålsbestemmelsen som følger: § 1-1 lovens formål, 5 ledd: ”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår.”
- I kap 6 Merknader til de enkelte bestemmelsene, under Fellesbestemmelser, står  følgende under Merknader til § 1-1 Lovens formål,
 Hensynet til barns interesser er en videreføring av gjeldende bestemmelse. Unges  interesser er føyd til.