Endring av rundskriv T-3/12 – presisering av fylkesmannens myndighet i saker som omhandler utfylling i sjø

Miljø- og klimadepartementet har etter anmodning fra Miljødirektoratet foretatt en endring i rundskriv T- 3/12 om fylkesmannens myndighet i saker som omhandler utfylling i sjø, jf. pkt 2.4 i rundskrivet. Endringen innebærer ingen realitetsendring, men er en presisering av ordlyden i overensstemmelse med Miljødirektoratets tolkning og fylkesmennenes gjeldende praksis i saker som omhandler utylling i sjø og vassdrag når tiltaket skjer fra skip.

Bakgrunn

Fylkesmannen er etter kapittel 22 i forurensningsforskriften forurensningsmyndighet for tiltak som gjelder mudring, dumping og plassering av materiale i sjø, når disse tiltakene skjer fra skip. I saker som gjelder utfylling i sjø og ”annen disponering av masser og materialer i sjø og vassdrag” er fylkesmannen delegert myndighet for å følge opp slike saker i rundskriv T- 3/12 punkt 2.4. Formuleringen ”når tiltaket skjer fra land” i punkt 2.4 ble inntatt for å avgrense mot kapittel 22 i forurensningsforskriften, men har imidlertid skapt uklarhet med hensyn til om fylkesmannen fortsatt er rette myndighet i saker som gjelder utfylling i sjø når tiltaket skjer helt eller delvis fra lekter og/ eller ”fra skip”.

Det var ved fastsettelsen av rundskrivet ikke hensikten å endre den praksis som forelå før dette tidspunkt, og som innebar at fylkesmannen behandlet søknader om utfylling i sjø uansett om tiltaket skjedde fra land eller via skip.  En slik forståelse er også i tråd med Miljødirektoratets tolkning av punkt 2.4 i rundskrivet, jf. Miljødirektoratets melding på FM- nett 13. september 2013. 

Endring av punkt 2.4

I medhold av forurensningsloven § 81 jf. kgl.res. 8. juli 1983, og med virkning fra dags dato, endrer Miljø- og klimadepartementet rundskriv T- 3/12 punkt 2.4 i tråd med Miljødirektoratets anbefalning.

Endringen innebærer kun en presisering av ordlyden i rundskriv T-3/12 punkt 2.4, som etter endringen lyder:

2.4 Andre saksområder, 4. ledd

Utfylling i sjø og vassdrag, når tiltaket skjer fra land og skip. Annen disponering av masser og materialer i sjø og vassdrag, når tiltaket utføres fra land.

Oppdatert versjon av rundskriv T-3/12

Øvrige endringer

Miljø- og klimadepartementet gjør oppmerksom på at datoen for fastsettelse av rundskrivet, 21.11.2012, ved en feiltakelse ble endret i forbindelse med delegering av myndighet til fylkesmennene for lokaliteter med forurenset sjøbunn i tilknytning til skipsverft, jf. Klima- og miljødepartementets brev til fylkesmennene av 6. november 2013. Departementet benytter derfor anledningen til å rette denne feilen, slik at rundskrivet heretter beholder både det opprinnelige nummeret (T 3/12) og datoen for fastsettelse av rundskrivet (21.11.2012).

 

Med hilsen

 

Hæge Andenæs
ekspedisjonssjef

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Adresseliste

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

OSLO

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

MOSS

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034, Statens Hus

HAMAR

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

DRAMMEN

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

TØNSBERG

Fylkesmannen i Telemark

Statens Hus

SKIEN

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59, Statens Hus

STAVANGER

Fylkesmannen i Vest-Agder

Serviceboks 513

KRISTIANSAND S

Fylkesmannen i Aust-Agder

Postboks 788 Stoa

ARENDAL

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

BERGEN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

MOLDE

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Njøsavegen 2

LEIKANGER

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen

TRONDHEIM

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600

STEINKJER

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

BODØ

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

TROMSØ

Fylkesmannen i Finnmark

Statens Hus

VADSØ

Kopi:

 

 

Miljødirektoratet  

Postboks 5672 Sluppen 

TRONDHEIM