Vedlegg 3: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om kontrollmetode og rapportering

Vedlegg 3: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om kontrollmetode og rapportering (PDF)

 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1524

av 11. oktober 2018

om fastsettelse av en kontrollmetode og ordninger for medlemsstatenes rapportering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

[meddelt under nummer K(2018) 6560]

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner([1]), særlig artikkel 8 nr. 2 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

 1. I direktiv (EU) 2016/2102 fastsettes felles tilgjengelighetskrav for å sikre at offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner gjøres mer tilgjengelige, ved å gjøre dem oppfattbare, betjenbare, forståelige og robuste.
   
 2. For å hjelpe offentlige organer å oppfylle tilgjengelighetskravene bør kontrollen også øke bevisstheten og oppmuntre til læring i medlemsstatene. Av den grunn og for å øke innsynet bør de samlede resultatene av kontrollvirksomheten offentliggjøres i et tilgjengelig format.
   
 3. For at det skal kunne trekkes ut relevante og sammenlignbare data, må resultatene av kontrollvirksomheten presenteres på en strukturert måte der det skilles mellom forskjellige grupper av offentlige tjenester og forvaltningsnivåer.
   
 4. For å lette utvelgingen av nettsteder og mobilapplikasjoner som skal kontrolleres, bør medlemsstatene tillates å treffe tiltak for å føre oppdaterte lister over nettsteder og mobilapplikasjoner som omfattes av virkeområdet for direktiv (EU) 2016/2102.
   
 5. For å øke de sosiale virkningene av kontrollen kan det følges en risikobasert metode ved utvelging av nettsteder og mobilapplikasjoner, ved blant annet å ta hensyn til bestemte nettsteders og mobilapplikasjoners innvirkning, meldinger mottatt i tilbakemeldingsfunksjonen, tidligere kontrollresultater samt synspunkter fra tilsynsorganet og fra nasjonale berørte parter.
   
 6. Ettersom teknologien for automatisk kontroll av mobilapplikasjoner forventes å bli gradvis bedre, bør medlemsstatene overveie å ta i bruk den forenklede kontrollmetoden som fastsettes for nettsteder i denne beslutning, også på mobilapplikasjoner, samtidig som det tas hensyn til de tilgjengelige verktøyenes effektivitet og kostnad.
   
 7. De standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, bør danne grunnlaget for kontrollmetoden.
   
 8. For å fremme innovasjon, unngå markedshindringer og sikre at kontrollmetoden er teknologinøytral, bør den ikke definere hvilke spesifikke tester som skal brukes for å måle nettsteders og mobilapplikasjoners tilgjengelighet. Kontrollmetoden bør i stedet begrenses til å fastsette kravene til metodene for å verifisere samsvar og påvise manglende samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 9. Dersom bestemmelsene i medlemsstatenes lovgivning går lenger enn kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, bør medlemsstatene, for å bedre sammenlignbarheten i kontrollen, kontrollere og rapportere på en måte som gir tydelige resultater når det gjelder samsvar med kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 10. Muligheten for å sammenligne kontrollresultatene bør sikres gjennom bruk av den kontrollmetoden og rapporteringen som er fastsatt i denne beslutning. For å oppfordre til deling av beste praksis og fremme innsyn bør medlemsstatene offentliggjøre hvordan de gjennomfører kontrollen, samt offentliggjøre en kartlegging, i form av en sammenligningstabell, som viser hvordan kontrollen og de testene som utføres, dekker kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 11. Dersom medlemsstatene benytter muligheten fastsatt i direktivets artikkel 1 nr. 5 til å unnta nettsteder og mobilapplikasjoner tilhørende skoler eller barnehager fra direktivets anvendelsesområde, bør de bruke de relevante delene av kontrollmetoden til å kontrollere tilgjengeligheten av innhold på disse nettstedene og i disse mobilapplikasjonene som er knyttet til viktige nettbaserte administrative funksjoner.
   
 12. Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 2016/2102.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne beslutning fastsettes en metode for å kontrollere om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

I denne beslutning fastsettes ordningene for medlemsstatenes rapportering av resultatene av kontrollen, herunder måledataene, til Kommisjonen.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne beslutning menes med

 1. «tilgjengelig format» et elektronisk dokument som er i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102,
 2. «kontrollperiode» det tidsrommet da medlemsstatene skal gjennomføre kontrollen for å fastslå om nettstedene og mobilapplikasjonene som inngår i utvalget, er i samsvar med tilgjengelighetskravene eller ikke. Kontrollperioden kan også omfatte definisjon av utvalget, analyse av kontrollresultatene og forberedelser i forbindelse med rapportering til Kommisjonen.

Artikkel 3

Kontrollhyppighet

 1. Medlemsstatene skal kontrollere om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102, på grunnlag av metoden angitt i denne beslutning.
   
 2. Den første kontrollperioden for nettsteder skal være mellom 1. januar 2020 og 22. desember 2021. Etter den første kontrollperioden skal kontrollen utføres årlig.
   
 3. Den første kontrollperioden for mobilapplikasjoner skal være mellom 23. juni 2021 og 22. desember 2021. I den første kontrollperioden skal kontrollen av mobilapplikasjoner omfatte resultater basert på et redusert utvalg av mobilapplikasjoner. Medlemsstatene skal treffe alle rimelige tiltak for å kontrollere minst en tredel av antallet fastsatt i nr. 2.1.5 i vedlegg I.
   
 4. Etter den første kontrollperioden skal kontrollen av mobilapplikasjoner utføres årlig på grunnlag av et utvalg som fastsatt i nr. 2.1.5 i vedlegg I.
   
 5. Etter den første kontrollperioden skal den årlige kontrollperioden for både nettsteder og mobilapplikasjoner være mellom 1. januar og 22. desember.

Artikkel 4

Kontrollens omfang og grunnlag

 1. Medlemsstatene skal kontrollere om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102, på grunnlag av kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 2. Dersom tilgjengelighetskravene i bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning går lenger enn kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, skal kontrollen utføres på en slik måte at resultatene skiller mellom samsvar med kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, og de kravene som går lenger enn dem.

Artikkel 5

Kontrollmetoder

Medlemsstatene skal kontrollere om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner er i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102, ved hjelp av følgende:

 1. En inngående kontrollmetode for å verifisere samsvar som gjennomføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 1.2 i vedlegg I.
   
 2. En forenklet kontrollmetode for å påvise manglende samsvar som gjennomføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 1.3 i vedlegg I.

Artikkel 6

Utvelging av nettsteder og mobilapplikasjoner

Medlemsstatene skal sikre at utvelgingen av nettsteder og mobilapplikasjoner som skal kontrolleres, gjennomføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2 og 3 i vedlegg I.

Artikkel 7

Informasjon om kontrollresultatene

Dersom det er påvist mangler, skal medlemsstatene sikre at de offentlige organene mottar data og opplysninger om samsvar med tilgjengelighetskravene når det gjelder manglene ved deres respektive nettsteder og mobilapplikasjoner, innen rimelig tid og i et format som hjelper de offentlige organene å korrigere dem.

Artikkel 8

Rapportens format

 1. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen den rapporten som er nevnt i artikkel 8 nr. 4 i direktiv (EU) 2012/2016, i et tilgjengelig format på et av Den europeiske unions offisielle språk.
   
 2. Rapporten skal inneholde de resultatene av kontrollen som gjelder kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102. Resultater som gjelder krav som går lenger enn disse kravene, kan også tas med i rapporten og skal i så fall oppføres separat.

Artikkel 9

Rapportens innhold

 1. Rapporten nevnt i artikkel 8 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/2102 skal inneholde følgende:
  1. En utførlig beskrivelse av hvordan kontrollen ble gjennomført.
  2. En kartlegging, i form av en sammenligningstabell, som viser hvordan de benyttede kontrollmetodene knytter seg til kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, herunder også vesentlige endringer i metodene.
  3. Resultatene av kontrollen i hver kontrollperiode, herunder måledata.
  4. Den informasjonen som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 5 i direktiv (EU) 2016/2102.
    
 2. Medlemsstatene skal i sine rapporter gi den informasjonen som er angitt i instruksjonene i vedlegg II.

Artikkel 10

Rapporteringshyppighet

 1. Den første rapporten skal omfatte den første kontrollperioden for nettsteder og mobilapplikasjoner som fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3.
   
 2. Deretter skal rapportene omfatte kontrollperiodene for nettsteder og mobilapplikasjoner mellom den foregående og etterfølgende rapporteringsfristen fastsatt i artikkel 8 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

Artikkel 11

Ytterligere ordninger for rapportering

Medlemsstatene skal offentliggjøre rapporten i et tilgjengelig format.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2018.

 

For Kommisjonen

Jean-Claude Juncker

President

       

 

VEDLEGG I

KONTROLL

 1. KONTROLLMETODER

1.1.      Følgende kontrollmetoder verken utfyller eller erstatter noen krav fastsatt i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102. Metodene er uavhengige av spesifikke tester, verktøyer for vurdering av tilgjengelighet, operativsystemer, nettlesere og kompenserende teknologier.

1.2.      Inngående kontroll

1.2.1.   Medlemsstatene skal benytte en inngående kontrollmetode som grundig kontrollerer om et nettsted eller en mobilapplikasjon oppfyller alle kravene angitt i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.

1.2.2.   Den inngående kontrollmetoden skal kontrollere alle trinn i prosessene i utvalget, minst i henhold til standardsekvensen for fullføring av prosessen.

1.2.3.   Den inngående kontrollmetoden skal minst vurdere interaksjonen med skjemaer, grensesnittkontroller og dialogbokser, bekreftelser av dataregistrering, feilmeldinger og andre tilbakemeldinger fra interaksjon med brukeren når det er mulig, samt nettstedets eller mobilapplikasjonens virkemåte når det brukes forskjellige innstillinger eller preferanser.

1.2.4.   Den inngående kontrollmetoden kan, dersom det er relevant, omfatte brukervennlighetstester bestående av observasjon og analyse av hvordan brukere med nedsatt funksjonsevne oppfatter nettstedets eller mobilapplikasjonens innhold, og hvor komplisert det er for dem å bruke grensesnittkomponenter som navigasjonsmenyer eller skjemaer.

1.2.5.   Kontrollorganet kan helt eller delvis bruke evalueringsresultater som er framlagt av det offentlige organet, på følgende kumulative vilkår:

 1. Det offentlige organet har framlagt den seneste detaljerte evalueringsrapporten som det har til rådighet.
   
 2. Evalueringen ble utført tidligst tre år før kontrolltidspunktet og i samsvar med nr. 1.2.1–1.2.4 og nr. 3 i dette vedlegg.
   
 3. Kontrollorganet anser at evalueringsrapporten kan brukes i den inngående kontrollen, på grunnlag av
  1. resultatene av anvendelsen av den forenklede kontrollmetoden på nettstedet eller mobilapplikasjonen, og
  2. dersom evalueringen ble utført tidligere enn et år før kontrolltidspunktet, en analyse av rapporten tilpasset rapportens egenskaper, for eksempel alder og detaljnivå.

1.2.6.   Medlemsstatene skal sikre at kontrollorganet, med forbehold for eventuelle relevante lovbestemmelser som pålegger visse vilkår for vern av fortrolige opplysninger, herunder av hensyn til nasjonal sikkerhet, gis tilgang til nettsteder (ekstranett eller intranett) for kontrollformål. Dersom det ikke kan gis tilgang, men evalueringsresultatene framlegges av det offentlige organet, kan kontrollorganet helt eller delvis bruke disse evalueringsresultatene på følgende kumulative vilkår:

 1. Det offentlige organet har framlagt den seneste detaljerte evalueringsrapporten som det har til rådighet.
   
 2. Evalueringen ble utført tidligst tre år før kontrolltidspunktet og i samsvar med nr. 1.2.1–1.2.4 og nr. 3 i dette vedlegg.

1.3.      Forenklet kontroll

1.3.1.   Medlemsstatene skal på nettsteder anvende en forenklet kontrollmetode som påviser tilfeller av manglende samsvar med et delsett av krav i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.

1.3.2.   Den forenklede kontrollmetoden skal omfatte tester tilknyttet hvert av kravene om oppfattbarhet, betjenbarhet, forståelighet og robusthet nevnt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102. Testene skal undersøke nettstedene for manglende samsvar. Den forenklede kontrollen skal sikte mot å omfatte følgende av brukernes tilgjengelighetsbehov så langt som rimelig mulig ved bruk av automatiske tester:

 1. Bruk uten syn.
 2. Bruk med nedsatt syn.
 3. Bruk uten fargesyn.
 4. Bruk uten hørsel.
 5. Bruk med nedsatt hørsel.
 6. Bruk uten taleevne.
 7. Bruk med begrenset bevegelsesevne eller styrke.
 8. Behov for å minimere faktorer som kan utløse anfall på grunn av lysfølsomhet.
 9. Bruk med begrenset kognisjon.

Medlemsstatene kan også bruke andre tester enn automatiske tester ved den forenklede kontrollen.

1.3.3.   Etter hver rapporteringsfrist, som fastsatt i artikkel 8 nr. 4 i direktiv (EU) 2016/2102, skal medlemsstatene gjennomgå testreglene for den forenklede kontrollmetoden.

 1. UTVELGING AV NETTSTEDER OG MOBILAPPLIKASJONER

2.1.      Utvalgets størrelse

2.1.1.   Antallet nettsteder og mobilapplikasjoner som skal kontrolleres i hver kontrollperiode, skal beregnes på grunnlag av størrelsen på medlemsstatens befolkning.

2.1.2.   I den første og andre kontrollperioden skal størrelsen på utvalget for den forenklede kontrollen være minst to nettsteder per 100 000 innbyggere, pluss 75 nettsteder.

2.1.3.   I de etterfølgende kontrollperiodene skal størrelsen på utvalget for den forenklede kontrollen være minst tre nettsteder per 100 000 innbyggere, pluss 75 nettsteder.

2.1.4.   For den inngående kontrollen av nettsteder skal utvalgets størrelse være minst 5 % av minsteutvalget for forenklet kontroll som fastsatt i nr. 2.1.2, pluss 10 nettsteder.

2.1.5.   For den inngående kontrollen av mobilapplikasjoner skal utvalgets størrelse være minst én mobilapplikasjon per 1 000 000 innbyggere, pluss seks mobilapplikasjoner.

2.1.6.   Dersom antallet nettsteder i en medlemsstat er mindre enn det antallet som det er påkrevd å kontrollere, skal medlemsstaten kontrollere minst 75 % av alle nettsteder.

2.1.7.   Dersom antall mobilapplikasjoner i en medlemsstat er mindre enn det antallet som det er påkrevd å kontrollere, skal medlemsstaten kontrollere minst 50 % av alle mobilapplikasjoner.

2.2.      Utvelging av nettsteder

2.2.1.   Ved utvelging av nettsteder skal målet være et variert, representativt og geografisk balansert utvalg.

2.2.2.   Utvalget skal omfatte nettsteder fra forskjellige forvaltningsnivåer i medlemsstatene. Med henvisning til nomenklaturen over regionale statistikkenheter (Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS) og til de lokale administrative enhetene (Local Administrative Units – LAU) som er oppført i NUTS, skal utvalget omfatte følgende, dersom de forekommer:

 1. Statlige nettsteder.
 2. Regionale nettsteder (NUTS1, NUTS2, NUTS3).
 3. Lokale nettsteder (LAU1, LAU2).
 4. Offentligrettslige organers nettsteder som ikke omfattes av kategori a)–c).

2.2.3.   Utvalget skal omfatte nettsteder som i størst i mulig grad representerer det spekteret av tjenester som ytes av offentlige organer, særlig sosialomsorg, helse, transport, utdanning, sysselsetting og beskatning, miljøvern, fritid og kultur, bolig og nærmiljø samt offentlig orden og sikkerhet.

2.2.4.   Medlemsstatene skal rådføre seg med nasjonale berørte parter, særlig organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, om sammensetningen av utvalget av nettsteder som skal kontrolleres, og ta behørig hensyn til de berørte partenes synspunkter når det gjelder spesifikke nettsteder som skal kontrolleres.

2.3.      Utvelging av mobilapplikasjoner

2.3.1.   Ved utvelging av mobilapplikasjoner skal målet være et variert og representativt utvalg.

2.3.2.   Mobilapplikasjoner som ofte lastes ned, skal tas med i utvalget.

2.3.3.   Det skal tas hensyn til forskjellige operativsystemer når utvalget av mobilapplikasjoner settes sammen. I forbindelse med utvelging skal forskjellige versjoner av en mobilapplikasjon som er laget for forskjellige operativsystemer, anses som separate mobilapplikasjoner.

2.3.4.   Bare den nyeste versjonen av en mobilapplikasjon skal tas med i utvalget, unntatt i tilfeller der den nyeste versjonen av en mobilapplikasjon ikke er forenlig med et gammelt operativsystem som fortsatt støttes. I så fall kan en av disse tidligere versjonene av mobilapplikasjonen også tas med i utvalget.

2.3.5.   Medlemsstatene skal rådføre seg med nasjonale berørte parter, særlig organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, om sammensetningen av utvalget av mobilapplikasjoner som skal kontrolleres, og ta behørig hensyn til de berørte partenes synspunkter når det gjelder spesifikke mobilapplikasjoner som skal kontrolleres.

2.4.      Gjentatte utvalg

Fra og med den andre kontrollperioden skal utvalget, dersom antallet eksisterende nettsteder eller mobilapplikasjoner tillater det, omfatte minst 10 % av de nettstedene og mobilapplikasjonene som ble kontrollert i forrige kontrollperiode, og minst 50 % som ikke ble kontrollert i forrige periode.

 1. UTVELGING AV SIDER

3.1.      I dette vedlegg menes med «side» en nettside eller et skjermbilde i en mobilapplikasjon.

3.2.      Ved bruk av den inngående kontrollmetoden skal følgende sider og dokumenter kontrolleres, dersom de finnes:

 1. Startsiden, innloggingssiden, områdekartet, siden med kontaktopplysninger, hjelpesiden og siden med juridisk informasjon.
 2. Minst én relevant side for hver type tjeneste som leveres via nettstedet eller mobilapplikasjonen, og enhver annen primær tiltenkt bruk, herunder søkefunksjonen.
 3. Sidene som inneholder tilgjengelighetserklæringen eller -politikken, og sidene som inneholder tilbakemeldingsfunksjonen.
 4. Eksempler på sider som har et vesentlig forskjellig utseende, eller som viser en annen type innhold.
 5. Minst ett relevant nedlastbart dokument, dersom det er relevant, for hver type tjeneste som leveres via nettstedet eller mobilapplikasjonen, og for enhver annen primær tiltenkt bruk.
 6. Enhver annen side som kontrollorganet anser som relevant.
 7. Tilfeldig utvalgte sider som utgjør minst 10 % av de sidene som er utvalgt i samsvar med nr. 3.2 bokstav a)–f).

3.3.      Dersom noen av sidene som er utvalgt i samsvar med nr. 3.2, omfatter et trinn i en prosess, skal alle trinnene i prosessen kontrolleres, som fastsatt i nr. 1.2.2.

3.4.      Ved bruk av den forenklede kontrollmetoden skal et antall sider som er tilpasset nettstedets anslåtte størrelse og kompleksitet, kontrolleres i tillegg til startsiden.

VEDLEGG II

INSTRUKSJONER FOR RAPPORTERING

1. SAMMENDRAG AV RAPPORTEN

Rapporten skal omfatte et sammendrag av innholdet.

2. BESKRIVELSE AV KONTROLLVIRKSOMHETEN

Rapporten skal beskrive den kontrollvirksomheten som medlemsstatene utfører, der det skilles klart mellom nettsteder og mobilapplikasjoner, og skal inneholde følgende informasjon:

2.1.   Generell informasjon

 1. Datoene da kontrollen ble utført i hver kontrollperiode.
 2. Identifikasjon av det organet som har ansvar for kontrollen.
 3. En beskrivelse av utvalgets representativitet og fordeling i henhold til nr. 2.2 og 2.3 i vedlegg I.

2.2.   Utvalgets sammensetning

 1. Det samlede antallet nettsteder og mobilapplikasjoner som inngår i utvalget.
 2. Antallet nettsteder som kontrolleres ved hjelp av den forenklede kontrollmetoden.
 3. Antallet nettsteder og mobilapplikasjoner som kontrolleres ved hjelp av den inngående kontrollmetoden.
 4. Antallet nettsteder som kontrolleres fra hver av de fire kategoriene angitt i nr. 2.2.2 i vedlegg I.
 5. Fordelingen av nettsteder som viser dekningen av offentlige tjenester (i samsvar med kravet i nr. 2.2.3 i vedlegg I).
 6. Fordelingen av mobilapplikasjoner på tvers av forskjellige operativsystemer (i samsvar med kravet i nr. 2.3.3 i vedlegg I).
 7. Antallet nettsteder og mobilapplikasjoner kontrollert i denne kontrollperioden som også ble kontrollert i forrige kontrollperiode (det gjentatte utvalget beskrevet i nr. 2.4 i vedlegg I).

2.3.   Korrelasjon med de standardene, tekniske spesifikasjonene og verktøyene som er brukt ved kontrollen

 1. En kartlegging, i form av en sammenligningstabell, som viser hvordan kontrollmetodene, herunder de benyttede testene, verifiserer samsvar med kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 2. Nærmere opplysninger om verktøyene som er brukt, kontrollene som er utført, og hvorvidt det er utført brukervennlighetstester.

3. RESULTATER AV KONTROLLEN

Rapporten skal redegjøre i detalj for resultatene av kontrollen som er utført av medlemsstaten.

3.1.   Resultater i detalj

For hver kontrollmetode som er brukt (inngående eller forenklet, for nettsteder og mobilapplikasjoner), skal rapporten inneholde følgende:

 1. En fullstendig beskrivelse av resultatene av kontrollen, herunder måledata.
 2. En kvalitativ analyse av resultatene av kontrollen, herunde
  1. resultatene med hensyn til gjentakende eller kritiske tilfeller av manglende samsvar med kravene fastsatt i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102,
  2. om mulig, utviklingen i de kontrollerte nettstedenes og mobilapplikasjonenes samlede tilgjengelighet fra en kontrollperiode til den neste.

3.2.   Ytterligere innhold (valgfritt)

Rapporten kan inneholde følgende opplysninger:

 1. Resultatene av kontrollen av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv (EU) 2016/2102.
 2. Nærmere opplysninger om ytelsen til de forskjellige teknologiene som brukes av de kontrollerte nettstedene og mobilapplikasjonene, med hensyn til tilgjengelighet.
 3. Kontrollresultater for eventuelle krav som går lenger enn kravene i de standardene og tekniske spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.
 4. Lærdom trukket av tilbakemeldinger sendt av kontrollorganet til de kontrollerte offentlige organene.
 5. Eventuelle andre relevante aspekter av tilgjengelighetskontrollen av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner som går utover kravene i direktiv (EU) 2016/2102.
 6. Et sammendrag av resultatene av samrådet med berørte parter og en liste over hvem som er rådspurt.
 7. Nærmere opplysninger om bruk av unntaket for en uforholdsmessig stor byrde som fastsatt i artikkel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

4. BRUK AV HÅNDHEVINGSPROSEDYREN OG TILBAKEMELDING FRA SLUTTBRUKERNE

Rapporten skal inneholde detaljerte opplysninger om bruken av den håndhevingsprosedyren som er innført av medlemsstatene, samt en beskrivelse av denne.

Medlemsstatene kan ta med i rapporten eventuelle kvalitative eller kvantitative opplysninger om tilbakemeldinger som offentlige organer har mottatt gjennom tilbakemeldingsfunksjonen opprettet ved artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i direktiv (EU) 2016/2102.

5. INNHOLD KNYTTET TIL YTTERLIGERE TILTAK

Rapporten skal omfatte det innholdet som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

 

 

([1])   EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1.