Planavdelingen informerer nr. 1-89

Om avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningsloven til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑89 (pdf)

Innhold:

  1. Fritidsbebyggelse i strandområder – tolkning av plan- og bygningsloven § 17‑2, jf. § 20‑4 bokstav c. Oppheving av byggeforbudet i 100‑metersbeltet langs sjøen.
  2. Spørsmål om hjemmel til å gi reguleringsbestemmelser som fastsetter at ledninger skal føres frem i jordkabler.
  3. Arealdelen av kommuneplan – spørsmål om innsigelsesrett for nabokommunene i.h.t. plan- og bygningsloven § 20‑5 tredje ledd.
  4. Forholdet mellom bestemmelser til kommuneplanens arealdel, bebyggelsesplan og lovens krav om bebyggelsens høyde.
  5. Bruk av bakgrunnsareal som virkemiddel i planleggingen etter plan- og bygningsloven.
  6. Reguleringsbestemmelser om antall boenheter – plan- og bygningsloven § 26.