Tilpasningsavtale for prestene

PROTOKOLL

 

Den 20. november 2014 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Kulturdepartementet og berørte organisasjoner om tilpasningsavtale for presteskapet til Hovedavtalen.

 

Til stede på møtet var:

Ole- Johs Huuse, Den norske kirkes presteforening

Ole Jacob Støle, Den norske kirkes presteforening

Gun Hafsaas, Den norske kirkes presteforening

 

Tor Even Fougner, Fagforbundet - Teologene

Arvid Tønnesen, Fagforbundet

 

Ingrid Vad Nilsen, Kulturdepartementet

Thom M. Rafoss, Kulturdepartementet

Torbjørn Backer Hjorthaug, Kulturdepartementet

Anne Sæther, Kulturdepartementet

 

 

Partene ble enige om:

 

TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN

DEL 1 MEDBESTEMMELSE

§ 1 Formål

Avtalen skal gi regler for hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalens del 1 skal praktiseres på ulike områder for menighetsprester i Den norske kirke som tilsettes av bispedømmerådet og omfattes av tjenestemannsloven. Avtalen praktiseres, så langt den passer, også for spesialprester som tilsettes av bispedømmerådet og omfattes av tjenestemannsloven. Avtalen skal fremme gode samarbeidsforhold og effektivitet i tjenesten.

Partene er likeverdige. Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskulturkultur.

 

§ 2 Inngåelse av avtalen

Tilpasningsavtalen mellom partene i virksomheten er inngått i henhold til Hovedavtalens § 4.

Med virksomheten menes den statlige prestetjenesten på menighetsplan i Den norske kirke og spesialpreststillinger der bispedømmerådet tilsetter, jf. § 1. I henhold til Hovedavtalen § 4 nr. 2 betraktes hvert bispedømme som en driftsenhet.

 

§ 3 Nivåer og arbeidsgiverrepresentanter

Medbestemmelsen utøves på tre nivåer; sentralt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå.

Arbeidsgiversiden er på sentralt nivå representert ved ekspedisjonssjefen i departementets Kirkeavdeling, på regionalt nivå ved biskopen og bispedømmerådet, på lokalt nivå ved prosten eller de som er gitt fullmakt til å opptre på deres vegne.

 

§ 4 Utøvelse av medbestemmelse

Medbestemmelsen utøves ved gjensidig informasjon, drøftinger og forhandlinger i samsvar med Hovedavtalen §§ 11, 12 og 13.

Alle saker etter Arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) behandles i arbeidsmiljøutvalg (Sentralt arbeidsmiljøutvalg og Regionalt arbeidsmiljøutvalg).

Saker vedrørende kompetanseutvikling i virksomheten behandles etter Tilpasningsavtalens regler om medbestemmelse i egne partssammensatte utvalg, regionalt (Regionalt etterutdanningsutvalg) og sentralt (Sentralt etterutdanningsutvalg).

Partene har ansvar for oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte jf. Hovedavtalen

§ 1 nr.12. Det skal holdes minst ett eget evalueringsmøte årlig hvor samarbeidet mellom partene og praktiseringen av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen drøftes. Møtet skal gjennomføres på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Arbeidsgiver vil ha ansvar for å kalle inn til dette møtet.

 

§ 5 Presiseringer

Medbestemmelse i forbindelse med saker av betydning for prestetjenesten som departementet oversender Kirkemøtet for uttalelse, utøves mellom partene på sentralt nivå.

Partene er enige om følgende presiseringer til HA § 2.4:

De tillitsvalgte på lokalt og regionalt nivå innenfor det aktuelle arbeidsområde har rett til å uttale seg før regionale kirkelige myndigheter behandler saker vedrørende endringer i prostiinndelingen, godkjenning av tjenestebolig, endringer i kirkelig betjening og instruks for stillinger. Før det treffes vedtak om å opprette eller nedlegge en prestestilling, skal de tillitsvalgte på tilsvarende nivå gis anledning til å uttale seg.

 

§ 6 Særlig informasjon

Gjensidig informasjon på sentralt nivå skjer i god tid skriftlig og muntlig fra sak til sak og gjennom kontaktmøter etter nærmere avtale mellom arbeidsgiverparten og de tillitsvalgte. De tillitsvalgte på lokalt nivå har rett til informasjon gjennom kontaktmøte minst to ganger pr halvår og ellers når en av partene ber om det.

Tillitsvalgte på regionalt nivå har jevnlig rett på informasjon om regnskapet for virksomheten i bispedømmet.

Tillitsvalgte skal informeres om endringer i de budsjettfullmakter arbeidsgiver har på henholdsvis sentralt, regionalt og lokalt nivå.

De tillitsvalgte skal på ethvert tidspunkt ha adgang til å gjøre seg kjent med dokumenter vedrørende aktuelle saker som omfattes av denne avtale.

De tillitsvalgte på regionalt nivå skal etter nærmere avtale i det enkelte bispedømme gis anledning til å bruke bispedømmekontorets kontortekniske utstyr, så som kopieringsmaskiner, EDB-teknisk utstyr, samt interne distribusjonskanaler for den informasjon de finner nødvendig å gi medlemmene.

De tillitsvalgte på lokalt nivå skal etter nærmere avtale i det enkelte bispedømme gis anledning til å bruke prostekontorets kontortekniske utstyr, så som kopieringsmaskiner, EDB-teknisk utstyr, samt interne distribusjonskanaler for den informasjon de finner nødvendig å gi medlemmene.

 

DEL 2 LIKESTILLING

 

§ 7 Om likestillingstiltak

I forbindelse med Hovedavtalen § 21 understrekes følgende:

A) Tilsettinger

Det er en målsetting å ha jevnere kjønnsfordeling i kirkelige stillinger.

B) Kompetanseutvikling

Opplæring og andre former for kompetanseoppbygging har som delmålsetting å rekruttere, motivere og utdanne kvinner til lederstillinger i kirken.

C) Permisjon/Omsorg

Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at både menn og kvinner får mulighet til å ta lønnet omsorgspermisjon og delta i omsorgsarbeid.

 

DEL 3 DATA

 

§ 8 Datautstyr

Medbestemmelse i forbindelse med anskaffelse av datautstyr, systemer og programmer skal praktiseres i samsvar med avtale om lønns- og personalregistre i staten og Hovedavtalen § 14.

De tillitsvalgte på regionalt nivå gis en innføring i bruk av det lønns- og personalsystem som benyttes i driftsenheten. Opplæring skjer i regi av bispedømmekontorene.

 

DEL 4 GENERELLE BESTEMMELSER

 

§ 9 Tvist om avtalen

Tvist på lokalt og regionalt nivå om forståelse av denne avtale avgjøres mellom partene på sentralt nivå.

Tvist på sentralt nivå om forståelsen av avtalen avgjøres i samsvar med Hovedavtalen

§ 6.

 

§ 10 Varighet

Denne avtale trer i kraft 20. november 2014 og har tilsvarende varighet som Hovedavtalen i staten.

 

Merknad:

Partene er enige om at det gjennomføres felles opplæring, med vekt på intensjonene i og operasjonalisering av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen , i bispedømmene i 2015.

Til toppen