Vedtak i enkeltsaker N

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet av departementets underliggende etater.

Vedtak i enkeltsaker

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet i Brønnøysundsregistrene etter enhetsregisterloven og foretaksregisterloven samt for enkeltvedtak fattet av Justervesenet etter målenhetsloven. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter også enkelte dispensasjonshjemler etter aksjeloven.

Vedtak i klagesaker

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser.