Vedtak i enkeltsaker

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet i Brønnøysundsregistrene etter enhetsregisterloven og foretaksregisterloven samt for enkeltvedtak fattet av Justervesenet etter målenhetsloven. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter også enkelte dispensasjonshjemler etter aksjeloven.

Fra 2011 vil vi rutinemessig publisere alle vedtak i klagesaker, samt alle dispensasjoner og avslag på dispensasjoner som er gitt av departementet.

De enkelte lovene

Artikkel Sist oppdatert: 09.11.2011

Her kan du lese en enkel beskrivelse om de ulike lovene.

Lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Nærings- og fiskeridepartementet har lovansvaret for stiftelsesloven. Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital.