Vedtak i enkeltsaker

Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven)

Klagesaker etter foretaksregisterloven

Dato Navn Beskrivelse
11.11.2010 Team Head AS Klagen ikke tatt til følge. Ønsket nytt navn er i strid med foretaksnavneloven §§ 2-2 og 2-3.
6.12.2010 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag  Krav om kjønnsrepresentasjon for varamedlemmer i styret
6.1.2011 Ambiente Holding ANS Registrering av styreendring
29.3.2011 Soltun barnehage SA Omdanning fra BA til SA etter samvirkelova § 163
24.5.2011 Bjørvika Apartments AS Identiske foretaksnavn
30.5.2011 DS Bygg AS Registrering av fusjon. Kreditorvarsling
9.6.2011 Glomlia Skog ANS Registrering av feil styreleder
17.6.2011 Ambjør og Ruud Skog DA Fratreden for deltaker
7.7.2011 Levanger Brygge Eiendom AS Innkalling til generalforsamling, spørsmål om gyldighet
28.3.2012  Copeinca ASA Ikke tatt til følge. Selskapet må også velge vararepresentanter med rett kjønnsfordeling. 
4.6.2012 Verani AS Klage ikke tatt til følge, feil ved vedleggene, feil fremgangsmåte for fravalg av revisjon.
6.6.2012 Handelsstedet Hopsjø SA Klagen tatt til følge. Omdanning fra BA til SA etter samvirkelova § 163
6.6.2012 Østfoldkorn BA Klagen tatt til følge. Spørsmål om registrering av endrede vedtekter.
11.6.2012 Datacom Engineering AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge, melding sendt inn etter fristen
12.6.2012 Showfit Aksjeselskap AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge, melding sendt inn etter fristen
21.6.2012 Commercial Microportals AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge, klager hadde selv krysset av for manuell innsending
26.6.2012 HRS Eiendom AS Klage på nektet reistrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
26.6.2012 SingaNor AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge, melding sendt inn etter fristen
27.6.2012 Fredtun Eiendom AS Klage ikke tatt til følge, terskelverdien "driftsinntekter" oversteget
19.9.2012 Bmenu AS  Klagen tas ikke til følge. Kapitalforhøyelse ikke registrert innen fristen.
24.10.2012 Volotech AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
24.10.2012 Sveti AS  Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
24.10.2012 Moha Gruppen AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt innf or sent.
26.10.2012 AK Båt og Bil AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
29.10.2012 Vigtor AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
14.11.2012 Leif Helland AS Klage ikke tatt til følge, terskelverdien "driftsinntekter" oversteget.
20.11.2012 Østfoldkorn BA Krav om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36.
20.11.2012 Artemis AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
21.11.2012 Nordic Industry Consulting AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge. Meldingen sendt inn for sent.
22.11.2012 EMP Innebandy AS Saksomkostninger dekket av rimelighetsbetraktninger. Faller ikke inn under forvaltningsloven § 36.
27.11.2012 Code Partner AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon. Klage ikke tatt til følge, klager hadde selv krysset av for manuell innsending.
6.12.2012 Inkasso Per Sørli AS Bruk av en persons egennavn i foretaksnavn krever nær tilknytning.
19.12.2012 Helsoteket Drift AS Klagen er avvist fordi pålegg om ny revisor ikke er et enkeltvedtak.
30.4.2013 Inceptum 584 AS Nektet registrering av navn som allerede var registrert for en annen.
13.5.2013 Rostad AS og Gol Bilselskap BA Fusjon BA og AS
24.6.213 Sandvika Folkets Hus AS BA ble nektet omdanning til SA fordi samvirkeprinsippene ikke er fulgt i vedtektene.
5.7.2013 Norsk Eiendomstaksering AS  Klage på nektet registrering av kapitalnedsettelse ikke tatt til følge fordi ettårsfristen var oversittet.
5.7.2013 E Plant Norge BA Omdanning til SA
19.9.2013 Rådhusgaten ANS Selskapsloven § 2-31 - med mindre annet er avtalt i selskapsavtalen, overføres ikke deltakerforholdet til arvinger eller gjenlevende ektefelle.
10.10.2013 Asker og Bærum Skadesanering AS Oppløsning av selskap.
20.11.2013 MB6 Eiendom AS Spørsmål om gyldighet av generalforsamlingsprotokoll
21.11.2013 Eiendoms Invest AS Spørsmål om nektet registrering av daglig leder.
22.11.2013 Oil Boom Solutions AS Fravalg av revisjon.
22.11.2013 Rødt & Hvitt AS Spørsmål om saksbehandlingsfeil på generalforsamling.
19.12.2013 Trollcard AS Spørsmål om gyldigheten av vedtak truffet på generalforsamling.
30.1.2014 Veilaget Dyrendahl Bro Registreringsnekt som forening. Vedtektene ikke i samsvar med ulovfestede foreningsrettslige prinsipper.
17.2.2014 Felleskjøpet Agri SA Kravene i samvirkeloven § 69 om kjønnsrepresentasjon for styret.
1.4.2014 Bugøynes Opplevelser AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon tatt til følge. Foretaksregisterets veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.
2.4.2014 Raufoss ASA Spørsmål om saksbehandlingsfeil på generalforsamling.
28.4.2014 Vestevik Eiendom AS Klage på omgjøringsvedtak ikke tatt til følge. Spørsmål om hvem som er aksjeeier i selskapet og hvem som er selskapets rette styre. Gyldigheten av vedtak fattet på generalforsamling - om saksbehandlingsfeilen har vært bestemmende for vedtakets innhold.
6.5.2014 Passivhus Oslo AS Nektet registrering av fravalg av revisjon. Vilkårene for å gi fristoppreisning etter forvaltningsloven § 31 var ikke oppfylt.
9.5.2014 Oil Boom Solutions AS Krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 ikke innvilget.
2.9.2014 Gresvik Invest AS Klagen ikke tatt til følge. Melding om kapitalnedsettelse nektet.
10.9.2014 Naustdal kommune Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 tilkjent av rimelighetsgrunner.
11.9.2014 Tananger brygge Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon ikke tatt til følge.
22.10.2014 Torvik Bilverksted AS  Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon.
28.10.2014 Schønning Procurement & Consulting AS Nektet registrering av opphør fordi det ikke fremgår av protokollen fra generalforsamlingen at avviklingsregnskapet er revidert, jfr. asl § 16-10.
17.11.2014 SPRK AS Klage på registrering av nytt styre. Uttalelse om registerets utvidede undersøkelsesplikt i klagesaker og betydning av saksbehandlingsfeil på generalforsamling.
19.1.2015 Veihjelp24 DA Klage på avvisningsvedtak fordi klagen ble fremsatt for sent. Klagen ble ikke tatt til følge. Ikke grunnlag for å ta klagen til behandling etter fvl. § 31.
19.1.2015 Pizza & Kebak Hus DA Klage på registrering av nye deltakerforhold ikke tatt til følge. Angår selskapslovens § 2-36 første ledd litra c, om utelukkelse av deltager. Saken viser til at deltager må benytte rettsapparatet for å løse slike saker.
20.1.2015 Sameiet Grefsen Terrassehus Klage på registrering av nytt styre og vedtektsdato ikke tatt til følge. Protokoll fra sameiermøtet viste at styrevalget og vedtekstendringer var fattet i samsvar med eierseksjonsloven, og at protokollen var undertegnet i samsvar med loven.
26.1.2015 Tore Rafoss AS Klagen gjaldt nektet registrering av melding angående grenseoverskridende fusjon mellom et norsk AS og et engelsk Ltd. Klagen ble ikke tatt til følge. Vilkårene for grenseoverskridende fusjon var ikke oppfylt ettersom attest fra engelsk kontrollmyndighet ikke var utstedt, men foretaket isteden var slettet.
24.2.2015 Salong Gullhår AS Klage på nektet registrering av melding om fravalg av revisjon ikke tatt til følge. Innsendt generalforsamlingsprotokoll og styremøteprotokoll ikke i samsvar med aksjeloven.
9.3.2015 Beyer-Olsen Invest AS Klage på nektet registrering av fravalg av revisjon ikke tatt til følge fordi meldingen kom for sent til å kunne bli registrert innen fristen 31. desember 2014.
30.3.2015 AB Bygg AS Klage på nektet registrering av foretaksnavn. Saken gjelder klage over Foretaksregisterets vedtak om å nekte å registrere foretaksnavnet AB Bygg AS med henvisning til at dette er villedende med hensyn til bruken av både betegnelsen "AB" og "AS". Klagen ikke tatt til følge.
13.4.2015 Ge-ma Holding AS og Embrace Holding AS Klage på vedtak om å avvise og behandle en klage fordi den var kommet for sent. Ikke grunnlag for å ta klagen til behandling etter fvl. § 31. Klagen ikke tatt til følge.
22.5.2015 AB Equity AS Klage på nektet registrering av foretaksnavn. Saken gjelder klage over Foretaksregisterets vedtak om å nekte å registrere foretaksnavnet AB Equity AS med henvisning til at dette er villedende med hensyn til bruken av både betegnelsen "AB" og "AS". Klagen ikke tatt til følge.
2.6.2015 Stavanger Subsea Ltd. Klage på registering av nytt styre i selskapet. Klagen ikke tatt til følge.