Vedtak i enkeltsaker

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

Dispensasjoner etter aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10

Mer om forskriften og departementets praksis.

Saker etter aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10: 

Dato Navn Beskrivelse
     
18.6.2008 Hinna Park AS Avslag. Målselskapet var ikke et rent eiendomsselskap.
20.04.2010 Sektor Eiendomsutvikling AS

Eiendomsselskap. Sikkerhet i fast eiendom til rene eiendomsselskaper. Eiendomsdrift gjennom heleide driftsselskaper

8.11.2010 Maud Eiendom AS Delvis dispensasjon. Generell dispensasjon gitt, men det ble ikke gitt dispensasjon for at målselskapene kunne drive med oppøfring av bygg.
21.1.2011 Fornebu Gate 2 AS

Eiendomsselskap. Bygg under oppføring.

5.1.2011 Jåttåvågen AS Eiendomsselskap. Bygg under oppføring
11.4.2011 Brødrene Bakken AS Generasjonsskifte med omstrukturering. Pant i fiskefartøyet innvilget.
14.4.2011 VIOS 3 AS Delvis dispensasjon gitt. Eiendomsselskap. Spørsmål om endrede forhold grunnet fisjon og spørsmål om adgang til å stille sikkerhet som simpel kausjon. Fisjonen ble ikke ansett å ha medført endringer i forholdene og dispensasjon ble innvilget. Det ble ikke gitt dispensasjon for simpel kausjon.
28.4.2011 Bolig- og næringsmedling AS

Generell forespørsel om forskriften setter begrensninger til hvor mange eiendommer eiendomsselskapet kan eie.

9.5.2011 JHE 2 AS Generasjonsskifte i eiendomsselskap. Pant i eiendommen innvilget.
4.7.2011 CH Gullberg AS Eiendomsselskap. Uttalelse om begrepet "eiendomsselskap" i forskriften til aksjeloven
19.7.2011 Kantega AS

Søknad om dispensasjon for aksjekjøpsprogram for ansatte ble avslått.

19.7.2011 Fjeldbo Bygg AS Eiendomsselskap. Pant i kundefordringer
9.8.2011 Investorprosjekt 90 AS Eiendomsselskap. Diverse pantstillelser
17.8.2011 Sealbay Eiendom AS Eiendomsselskap. Bl.a. avslag på søknad om garantistillelse
28.09.2011 Manger AS Eiendomsselskap. Avslag. Oppføring av bygg på ubebygd tomt
13.10.2011 Neumannsgaten 25 AS

Eiendomsselskap. Avslag. Plassering av lån i målselskapet

25.10.2012 Simonsviken AS

Pant i renteswapavtale. 

20.12.2011 Sparebanken Sør

Generelle spørsmål om tolkning av unntaksforskriften

7.5.2012 Pareto Bank

Generelle spørsmål om tolkning av unntaksforskriften

21.5.2012 Buen Invest AS og Buen Invest Holding AS

Bygg under oppføring. Pant i eiendom. 

15.6.2012 Ivar Ulsund AS

Dispensasjon gitt. Generasjonsskifte. 

17.7.2012 Strømgaten 56 Eiendom AS

Det ble gjort unntak fra aksjeloven §§ 8-7, 8-9 og 8-10 for sikkerhetsstillelse i målselskapets faste eiendom, men ikke for lån fra målselskapet

15.10.2012 Topdalsfjorden Utvikling AS 

Pant i fast eiendom, bygg under oppføring. Refinansiering

8.11.2012 Ulsetstemma AS

Dispensasjon gitt. Eiendom som skal bebygges med inntil 450 enheter over en periode på opp til 30 år. Kjøper står for utbyggingen.

8.11.2012 Bien Holding AS

Pant i fast eiendom, utenfor unntaksforskriften

15.11.2012 Gravarsveien 7 AS

Delvis gitt. Eiendom som skal bebygges med inntil 450 enheter over en periode på opp til 30 år. Kjøper står for utbyggingen. 

20.11.2012  Finn Hansen Eiendom AS

Dispensasjon gitt. Uttalelser om begrepet eiendomsselskap.

20.11.2012 Morris Gruppen AS

Dispensasjon gitt. Uttalelser om begrepet eiendomsselskap. 

17.12.2012 Simonsviken Næringspark AS

Diverse pantstillelser 

9.1.2013 Incipiens Eiendom Rommen AS

Unntak innvilget under forutsetning av at de opplysningene søker har gitt om at de seks ansatte er oppsagt på lovlig måte, stemmer. 

15.1.2013 Hasle Utvikling AS

Eiendomsutvikling. Avslag på søknad om unntak fra asl. § 8-10. 

21.1.2013 Alver Hotel AS

Unntak fra aksjeloven §§ 8-7, 8-9 og 8-10. Generasjonsskifte.

30.1.2013 Storgaten 28 AS

Pant i eiendom. Flere eiere. 

10.6.2013 Bryn Senter AS 

Factoringpant.

28.6.2013 Campus B AS og Campus P2 AS 

Søknad om unntak fra asl. § 8-10 innvilget for fremtidige leieinntekter og fremtidige fordringer. 

1.7.2013 Kuben Eiendom AS

Factoringpant

5.7.2013 Strømgaten 56 Eiendom AS

Salg av eiendomsselskap. Unntak fra asl. §§ 8-7 og 8-10 for sikkerhetsstillelse i selskapets faste eiendom. 

6.7.2013 Bransjesenteret Gardermoen Næringspark AS

Salg av eiendomsselskap. Sikkerhetsstillelsen omfattet av unntaksforskriften. 

1.8.2013 Patrizia Lille Grensen 5 AS

Factoringpant. Ett selskap eier hjemmel, ett selskap eier. 

11.9.2013 Gravdalsfeltet AS

Refinansiering ikke omfattet av § 8-10. 

15.11.2013 Gravdalsfeltet AS

Refinansiering. 

20.11.2013 Fyrstikkalleen 17 Eiendom AS

Refinansiering. Factoringpant.

22.11.3013 Malerhaugveien 15 AS

Kjøper er et ANS. Vurdering av rent eiendomsselskap. 

2.12.2013 Sandakerveien 72 Bygg AS

Avslag på søknad om unntak frå asl. § 8-10. Eiendomsutvikling 

2.12.2013 Voksenkollen Felt A AS

Avslag på søknad om unntak frå asl. § 8-10. Eiendomsutvikling

19.12.2013 Espeland Næring AS

Utviklingsselskap.

27.3.2014 RenoNorden Holding AS

Fusjon mellom to selskaper i samme konsern. Dispensasjon ikke nødvendig.

6.6.2014 Seth AS

Vurdering av om selskapet er et eiendomsselskap etter unntaksforskriften. Fremtidig utvikling.

23.6.2014 Stokkaveien 42 AS

Forholdet omfattes av unntaksforskriften, dispensasjon ikke nødvendig. Selskapet drev med utleie av lokaler og parkeringsplasser. Begge ble ansett for å være drift av eiendommen iht. unntaksforskriften. 

23.6.2014 Sandslimarka 31 AS

Dispensasjon gitt for panterett i bankkonti og i utestående fordringer knyttet til leiekontraktene.

3.7.2014 Ås Næring AS Dispensasjon gitt for pant i eiendom.
10.7.2014 Brenneriveien AS Dispensasjon gitt for pant i eiendommen.
22.9.2014 Trønderbas AS Refinansiering av oppkjøpspslån. Generasjonsskifte. Hadde dispensasjon fra 2012. NFD vurderte a refinansieringen ikke omfattes av aksjeloven § 8-10.
22.9.2014 Storebrand Gjerdrums vei 21 AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften. Målselskapet ansett å være rent eiendomsselskap.
26.9.2014 Hanohra AS og Thoen Eiendom AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften. Omregulering fra Næringsbygg til boligformål.
21.10.2014 Grans Eiendom AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften.
1.12.2015 Prinsensgate 25 AS Sikkerhet i fremtidige enkle pengekrav. Negativ bokført egenkapital i morselskapet. Bedriftsøkonomisk vurdering. Dispensasjon gitt.
1.12.2014 Lønningen Eiendom AS Planlagt utbygging av kontorlokaler. Allerede utleid. Bedriftsøkonomisk analyse. Dispensasjon gitt.
3.12.2014 Liamyrane 12 AS Dispensasjon gitt for sikkerhet i målselskapets eiendom, selgerkreditt og byggelån. Planlagt påbygging av målselskapets eiendom.
16.12.2014 Kulturhotellet AS Dispensasjon ikke nødvendig. Per søknadstidspunkt et eiendomsselskap som faller inn under unntaksforskriften.
23.1.2015 Langebruvegen 15-17 AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften.
23.1.2015 Bompilomp AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi forholdet omfattes av unntaksforskriften. Vurdering av om selskapet er et rent eiendomsselskap eller et utviklingsselskap basert på planer for fremtidig utvikling. Tilpasningsarbeider som flytting av lettvegger og låsbytte ansett å falle under uttrykket "drift" i unntaksforskriften.
23.1.2015 Kokstadflaten 47 AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften.
26.1.2015 Coop Norge Bergmoen Eiendom AS Dispensasjon ikke nødvendig fordi sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften.
29.1.2015 Frysjaparken Utvikling AS Målselskaper ansett å være rene eiendomsselskaper etter unntaksforskriften. Dispensasjon ikke nødvendig dersom øvrige vilkår i unntaksforskriften er oppfylt.
9.2.2015 Dronningensgate 8 Oslo AS Disposisjonen faller inn under unntaksforskriften. Tilpasningsarbeider vurdert å falle inn under uttrykket "drift" i unntaksforskriften.
9.3.2015 Langebruvegen 15-17 AS Dispensasjon ikke nødvendig. Slik oppkjøpet av selskapet beskrives, faller dette inn under det generelle unntaket som gis i forskriften. Hvis det i forbindelse med en utbygging på et senere tidspunkt blir aktuelt med refinansiering med sikkerhet i tomten eller andre former for sikkerhet i tomten, må situasjonen vurderes på nytt.
1.6.2015 Årvollveien 15 AS Det oppkjøpte selskapet er ifølge søknaden et eiendomsselskap. Selskapets eneste virksomhet er per i dag å eie og drive eiendommen. Eventuelle planer for utbygging ligger noe frem i tid. Slik oppkjøpet av selskapet beskrives, faller dermed dette inn under det generelle unntaket som gis i forskriften.

 

Dispensasjoner etter aksjeloven § 6-11 og allmennaksjeloven § 6-11.

Departementet har innvilget dispensasjon fra bostedskravet i en rekke saker. De fleste søknadene gjelder bosetting i USA og Sveits. Noen få gjelder asiatiske land. Ut i  fra en konkret vurdering av den enkelte sak er det blant annet gitt dispensasjon til bosetting i Sveits, USA, Kina og Singapore. Det er gitt avslag for bosetting på Bahamas og Guernsey.

Saker etter aksjeloven § 6-11 og allmennaksjeloven § 6-11:

Dato Navn Beskrivelse
23.9.2011 Norak Holding AS Styre bosted Dubai
27.10.2011 Thomas Heftyes gate 52 AS Enestyre bosted Thailand
27.10.2011 Deep Ocean Group Holding AS Daglig leder bosted USA
3.11.2011 STX Norway AS Daglig leder fra Sør-Korea bosted Finland
22.12.2011 Borgen Norway AS To av tre styremedlemmer bor i USA
21.12.2011 Borgen Investment Group Norway AS To av tre styremedlemmer bor i USA
13.12.2011 Straumann AS Tre styremedlemmer bor i Sveits. Daglig leder i Sverige
6.1.2012 Green Development AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget, ikke fast bosted.
9.1.2012 Fram Exploration AS Daglig leder bosatt i USA. 4 av 5 styremedlemmer er bosatt i Norge
28.3.2012 Refa Frøystad Group Daglig leder bosatt på Færøyene. Styret oppfyller bostedskravet
26.3.2012 Nevion AS Daglig leder bosatt i USA.Norskbosatt styre
30.4.2012 Tøkje Consulting AS Daglig leder og enestyre bosatt på Filippinene. 2 års tidsbegrensning. Selskap med begrenset virksomhet
23.8.2012 North Ocean 105 AS Unntak fra bostedskravet for varamedlemmer i styret innvilget.
6.9.2012 Raufoss Technology AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget, bosted Canada.
19.9.2012 Straumann AB Tre i styret bor i Sveits, en bor i Sverige. Daglig leder oppfyller bostedskravene.
16.10.2012 Vale Manganese Norway ASA Unntak fra bostedskravet for styret innvilget.
6.12.2012 Metallkraft 1 AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget, bosted Singapore.
6.12.2012 North Ocean 105 AS Unntak fra bostedskravet for deaglig leder innvilget.
21.1.2013 Petro Tools Holding AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget, bosted Canada.
21.1.2013 North Ocean II AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget.
30.1.2013 Birdstep Technology ASA Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget. Amerikansk statsborger bosatt i Tyskland.
30.1.2013 Kintuck AS Unntak fra bostedskravet for styret innvilget.
14.2.2013 Stemcor Norway AS Unntak fra bostedskravet for styret innvilget.
18.2.2013 3D-Radar AS Unntak fra bostedskravet for styret innvilget.
27.2.2013 IV Group AS Daglig leder. Fransk statsborger bosatt i Kina. Styret oppfyller bostedskravene.
4.3.2013 Toyota Logistics Service Norway AS Unntak fra bostedskravet for styret innvilget.
8.3.2013 Miljøbil Grenland AS Avslag. Enestyre, bosatt i Canada. Selskapet har ikke daglig leder.
22.3.2013 Deltek Norge AS Dispensasjon for styret. To amerikanske statsborgere bosatt i USA, en norsk statsborger bosatt i Norge.
9.4.2013 Straumann AS Tre i styret bor i Sveits, en bor i Sverige. Daglig leder oppfyller bostedskravene.
26.4.2013  Curtis Wright Controls AS Unntak for styret innvilget. 
21.5.2013  Skiinfo AS Unntak for daglig leder innvilget. 
22.5.2013 North Ocean II AS Unntak fra bostedskravet for varamedlemmer i styret innvilget.
10.6.2013 Akergren AS Dispensasjon for enestyre. En amerikansk statsborger bosatt i Sveits og en amerikansk statsborger bosatt i USA.
4.9.2013 Kintuck AS Styret bosatt i Sveits og Norge. Virksomhet i Norge.
6.11.2013 Viking Pelagic AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget. Styret oppfyller bostedskravene.
7.11.2013 Statoil Færøyene AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget.
7.11.2013 ECG Iverson AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget.
20.11.2013 Aker Philadelphia Shipyard ASA Daglig leder bosatt i USA. Virksomhet i USA.
20.11.2013 Lime Petroleum Norway AS Styret bosatt i Norge, Monaco og Malaysia. Virksomhet i Norge.
27.11.2013 TM Holding AS Styret bosatt i Norge og USA. Daglig leder bosatt i USA. Holdingselskap. Fusjon.
27.11.2013 TM Investment AS Styret bosatt i Norge og USA. Daglig leder bosatt i USA. Holdingselskap. Fusjon.
10.12.2013 iSOFT Scandinavia AS Unntak fra bostedskravet for leder i avviklingsstyret gitt for ett år.
11.12.2013 TopScore AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder og enestyre gitt. Norsk statsborger bosatt i Sveits.
9.1.2014 Sensonor AS Unntak fra bostedskravet for daglig leder innvilget.
30.102014 Bipper Communication AS Unntak gitt for daglig leder bodsatt i USA. Styret oppfylte bostedskravet.
10.2.2014 Yinson Production AS Unntak gitt for styret. Tre av fem styremedlemmer bosatt i Malaysia.
12.2.2014 Russia Baltic Pork Invest AS Unntak gitt for styret. Fem av ni styremedlemmer thailandske statsborgere bosatt i Thailand.
7.4.2014 Valora Holding Norway AS Holdingselskap med investeringer i Norge. Ikke daglig leder. Styret bosatt i Sveits og Danmark.
28.4.2014 Østre Aker vei eiendom AS Eiendomsselskap med virksomhet i Norge. Daglig leder, styret og varamedlem bosatt i Sveits.
22.5.2014 Oslo Clearing ASA Unntak gitt for styret. To av tre styremedlemmer bosatt i Sveits. Siste styremedlem og daglig leder bosatt i Norge.
22.5.2014 Tøkje Consulting og Tøkje Solutions AS Unntak gitt for både daglig leder og enestyre bosatt på Filippinene. Tilnærmet 0 aktivitet i begge selskaper. 2 års dispensasjon.
20.8.2014 DOT Shipping AS Unntak for styret. To meksikanere bosatt i Mexico, en nordmann i Monaco og en nederlender i Nederland.
20.8.2014 Nordic Nanovector AS Unntak for daglig leder, italiener bosatt i Sveits.
20.8.2014 IV Group AS Unntak for daglig leder bosatt i Kina.
16.9.2014 Rec Solar ASA Unntak gitt for daglig leder bosatt i Singapore. Styret oppfyller kravene.
20.11.2014 Swisspearl (Norge) AS Unntak gitt for daglig leder og styret. Daglig leder og to av tre styremedlemmer bosatt i Sveits. Unntak gitt på vilkår av at selskapet har en kontaktperson bosatt i Norge, og at dette er registrert i Foretaksregisteret.
28.11.2014 Payaxept AS Avslag på søknad om disp. for daglig leder og enestyre bosatt på Filippinene. Hensynet til jurisdiksjon var ikke ivaretatt. Avgjørende vekt på at norsk dom ikke kan gjøres gjeldende på Filippinene, samt virksomhetens art.
2.12.2014 Apptix ASA Unntak gitt for daglig leder. Daglig leder bosatt i USA. Styret oppgylte bostedskravet.
2.12.2014 DOT Holding AS Unntak innvilget med et vilkår. Styret bosatt i Mexico, Monaco og Nederland. Forbehold om at det nederlandske styremedlemmet må delta i styrebehandlingen for at jurisdiksjonshensyn skal være ivaretatt.
7.1.2015 Elliptic Laboratories AS Unntak gitt for daglig leder bosatt i USA. Styret oppfylte bostedskravet.
26.1.2015 Electromagnet Geoservices ASA Unntak innvilget for daglig leder bosatt i USA. Styret oppfylte bostedskravet.
3.2.2015 Bionor Pharma AS Unntak innvilget for daglig leder, amerikansk statsborger bosatt i Danmark. Styret oppfylte bostedskravet.
3.3.2015 Payaxept AS Klage på avslag på søknad om unntak fra bostedskravet for daglig leder og styre ikke tatt til følge ved kgl.res. 27.2.2015. Hensynet til jurisdiksjon vurdert ikke å være tilstrekkelig ivaretatt.
10.3.2015 Toyota Logistics Services Norway AS Unntak innvilget for styret.
17.3.2015 Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS Søknad om unntak fra aksjeloven § 6-11 for enestyre og daglig leder. Samme daglig leder i begge selskapene, amerikansk statsborger bosatt i Danmark. Styret oppfyller kravet. Unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 gitt.
20.3.2015 Martin Linges vei 33 AS mfl. Unntak gitt for styret i Martin Linges vei 33 AS og to datterselskaper. Tre styremedlemmer, bosatt i hhv. USA, Tyskland og Saudi-Arabia. Vilkår stilt om at styremedlemmet bosatt i Tyskland må være til stede eller delta i styrebehandlingen for at styret skal kunne treffe beslutning.
9.4.2015 Payaxept AS Unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 avslått for enestyre og daglig leder, norsk statsborger bosatt på Filippinene.
20.4.2015 REC Solar ASA Daglig leder er amerikansk statsborger bosatt i Singapore. Alle styremedlemmene er bosatt i Norge. Unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 innvilget.
4.5.2015 Agrinos AS Daglig leder er amerikansk statsborger bosatt i USA. Styret oppfyller bostedskravene. Unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 innvilget.
7.5.2015 Logitech Norway AS To styremedlemmer bosatt i Sveits. Vilkår stilt om at daglig leder skal være bosatt i Norge. Unntak gitt for styret i Logitech Norway AS.
22.5.2015 Procter & Gamble Norge AS Daglig leder er kanadisk statsborger og bosatt i Sverige. Styret oppfyller bostedskravene. Unntak innvilget.
12.6.2015 Panoro Energy ASA Tre av fem styremedlemmer bosatt i hhv. Sveits og USA. Daglig leder oppfyller bostedskravet. Unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 innvilget.
12.6.2015 Russia Baltic Pork Invest AS Fem av ni styremedlemmer bosatt i Thailand. Resten er danske statsborgere bosatt i Danmark. Daglig leder oppfyller bostedskravet. Stilt vilkår om at selskapet skal ha en kontaktperson bosatt i Norge og at dette er registrert i Foretaksregisteret. Unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 innvilget.
22.6.2015 Russia Baltic Pork Invest AS Selskapet søker om omgjøring av departementets vedtak 12.6.2015 slik at vilkåret om at selskapet skal ha en registrert kontaktperson bosatt i Norge bortfaller. Anmodningen om omgjøring begrunnes med at det feilaktig ble opplyst i dispensasjonssøknaden av 5. juni 2015 at det ene styremedlemmet er dansk statsborger bosatt i Danmark. Det korrekte er at vedk. er norsk statsborger bosatt i Norge. Departementet vurderte det ikke som nødvendig å opprettholde vilkåret om at selskapet skal ha registrert i Foretaksregisteret en kontaktperson bosatt i Norge. Anmodningen om omgjøring tatt til følge.

 

 

Tillatelser til tvangsinnløsning av små aksjeposter etter allmennaksjeloven § 4-24

 

Dato Navn Beskrivelse
6.2.2013 Independent Oil & Resources ASA Innvilget
16.4.2013 Goodtech ASA Avslag
27.6.2013 PSI Group ASA Innvilget
1.4.2014 Media Holding ASA Innvilget