Statsbudsjettet 2016 - tillegg til tildelingsbrev

Stortinget behandlet 17. juni 2016 Prop. 122 S (2015–2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 og tilhørende Innst. 400 S (2015–2016).

Stortinget vedtok å øke bevilgningen under kap. 24 Regjeringsadvokaten, post 01 Driftsutgifter, med 16,5 mill. kroner til 79 450 000 kroner.

Bakgrunnen for bevilgningsendringen fremgår av proposisjonen, og vi viser til denne.

Oppfølging av den planlagte bemanningsøkningen vil være en del av styringsdialogen.

 

Med hilsen

 

Heidi Heggenes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Inge Smith Dokken
avdelingsdirektør

Brevet i pdf-format