Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2019

Statsbudsjettet 2019 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev

Innhold

 1. Innledning
 2. Hovedmål og styringsparametere mv.
 3. Administrative forhold.
 4. Budsjettildelinger og fullmakter
 5. Fellesføringer for 2019.
 6. Styringsdialog og rapportering.

  Vedlegg 1
  Vedlegg 2

Kopi: Riksrevisjonen

1. Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2018–2019) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 S (2018–2019) vedtatt 14. desember 2018. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2019, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2. Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte, som totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig
 • høy kvalitet i arbeidet blir vektlagt
 • brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • saksbehandlingen er rask og god

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • rask og korrekt håndtering av rettssaker
 • kvalitativ og god rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • rask saksbehandling ved juridisk rådgivning, gjennomsnittlig ikke mer enn tre ukers saksbehandlingstid
 • arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten
 • arbeide for at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk og andre parametere som gjør det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3. Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten må påse at personalreglementet i virksomheten er i samsvar med statsansatteloven, jf. statsansatteloven § 2 fjerde ledd.

Regjeringsadvokaten er eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalene punkt 2.5 føre lokale forhandlinger. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv inngås med Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor ser det som viktig at Regjeringsadvokaten har en rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og målsettinger, og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer.

3.2 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte advokater utenifra i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter samt andre saker etter en konkret vurdering. Det forutsettes at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig, og at det er dialog med Statsministerens kontor om vesentlige endringer.

3.3 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med Statens etiske retningslinjer, og ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.4 Internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministerens kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Etablert internkontroll skal dokumenteres. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.5 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med samfunnssikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av hele virksomheten. Det er viktig at Regjeringsadvokaten følger opp og tar lærdom etter øvelser og hendelser. Vi ber om at dette rapporteres i årsrapporten, jf. vedlegg 2. 

Regjeringsadvokaten må sørge for at arbeidet med informasjonssikkerheten er godt ivaretatt i egen virksomhet, og i tråd med de nasjonale retningslinjene.

4. Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2019 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 14. desember 2018, jf. Innst. 16 S (2018–2019). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

(i 1000 kr)

Post

Betegnelse

  Beløp

01

Driftsutgifter

  106 200

21

Spesielle driftsutgifter

    14 000

 

Sum kap. 24

120 200

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokaten. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

    Beløp

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

19 000

 

Sum kap. 3024

19 000

 

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen, og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår uforutsette utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgiftene ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

Stortingets bevilgning for 2019 legger til grunn en bemanningsøkning av Regjeringsadvokaten. Vi ber om at det redegjøres for status på dette arbeidet i årsrapporten, samtidig som det vil være et tema i styringsdialogen.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71.

Post 71 belastes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik om, å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Den belastes også når staten utbetaler erstatning uten at det har oppstått uenighet rundt erstatningsansvaret i disse sakene. Posten benyttes videre til dekning av en motparts sakskostnader og til å dekke forsinkelsesrenter som påløper frem til en måned etter at en dom ble rettskraftig. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke belastes posten. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, kan erstatningsutbetalingene heller ikke belastes kap. 471, post 71.

For mer informasjon se Prop. 1 S (2018-2019) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Vi viser for øvrig til Rundskriv G-01/2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparinger i de tre følgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

5. Fellesføringer for 2019

5.1 Inkluderingsdugnad samt utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.

Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

Har Regjeringsadvokaten hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har det vært færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden, jf. Rundskriv H-3/18.

5.2      Motvirke arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Regjeringsadvokaten skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. Rundskriv H-8/17.

6. Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

6.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2019 så snart den er avlagt og senest 21. februar 2020. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2019. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging.

Årsrapporten for 2019 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

6.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal i 2019 rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og i forbindelse med nysalderingen. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist
17. august 2018. Rapportering i forbindelse med nysalderingen må ses i sammenheng med dialogmøtet, og har frist knyttet til møtet, jf. vedlegg 1.

6.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår. Dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

6.4      Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøter mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 27. mars 2019 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2018. Det vil også bli holdt etatsstyringsmøte i uke 39 hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2019 og statsbudsjettet 2020.

 

Med hilsen

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd

Therese Steen
ekspedisjonssjef

Vedlegg 1

Styringskalender 2019
Regjeringsadvokaten

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

Forklaring til statsregnskapet mv.

Årsrapport for 2019 til SMK

Februar

Innen 21.02 (2020)

Mars

Innspill til budsjettrevisjonen våren 2019 (RNB)

Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten for 2018

Hovedbudsjettskrivet 2019 sendes ut

Primo mars

25. mars

 

Ultimo mars

April

Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra SMK etter rammekonferansen

Medio april

Mai

Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S (2019-2020)

Primo mai

August

RAs økonomirapport per 30. juni 2019

17. august

September

Innspill til ny saldering av budsjettet for 2019 og statusrapport om budsjettsituasjonen

Etatsstyringsmøte om bl.a. ny saldering 2019 og budsjett 2020

Uke 39

 

Uke 39

November

Forslag til budsjett for 2021 fra RA med konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

Ultimo november

Desember

Oversendelse tildelingsbrev 2020

Ultimo desember

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.