Høyringar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Viser 4261-4280 av 4333 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring 21.02.00 - Om begrenset revisjon av verdipapirhandelloven

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Eirik Bunæs Dir.linje: Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 1999/05660 320.0 21.01.2000 Forslag til begrenset revisjon av verdipapirhandelloven – tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. 1.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

  15.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/7463 SA ld 15.2.2000 ORGANISERING AV TOLLVESENETS DISTRIKTSFORVALTNING – HØRING 1.Innledning Finansdepartementet sender med dette følgende forslag på høring i henhold til vedlagte høringsliste: Forslag om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Aamodt-utvalget

  01.02.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 15.05.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

  28.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/493 SA KjS/GHL 28.1.2000 Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere. Høringsnotatet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Omorganisering av likningsforvaltningen

  30.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/251 SA LD/KR 30.12.1999 Organisering av likningsforvaltningen – høring 1. Innledning Finansdepartementet sender med dette følgende to utredninger på høring i henhold til høringsliste, jf.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring i revisorloven

  23.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5090 FM AnL 23.12.1999 Vedlagt følger Kredittilsynets forslag til regler vedrørende ovennevnte, oversendt Finansdepartementet ved brev 14. oktober 1999. Kredittilsynet foreslår at det i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 28.06.1999

  17.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato 99/1703 99/1151 28.06.99 Saksbehandler: Bergmann Vurdering av behovet for ny forskrift for representantskapets virksomhet Innledning Finansdepartementet har i brev av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endringar i opplæringslova og privatskulelova

  17.12.1999 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsinstansane (sjå vedlagt liste) Vår ref 99/8918 Dato 17.12.99 Høring - Forslag om endringar i lov av 17. juli 1998 Nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), og i lov av 14. Juni 1985 Nr. 73 om tilskot til private

  Høringsfrist: 18.02.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om forsikringsfond

  16.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/3510 FM InA 16.12.1999 Etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd skal de forsikringstekniske avsetningene beregnes utfra en prospektiv metode, det vil si en metode basert på kontantverdien av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 1999:29 Varederivater

  14.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4817 FM AnL 26.11.1999 Vedlagt følger NOU 1999:29 Varederivater avgitt til Finansdepartementet 28. september 1999. I utredningen fremmer Varederivatutvalget forslag om at varederivater skal omfattes av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 04.11.1999

  04.11.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 30.12.1999 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endringar i forskrift om skattemessig bustad

  04.11.1999 Høring Finansdepartementet

  Høyringsinstansane Dykkar ref Vår ref Dato 98/2841 SA OGD/KR 4.11.1999 Høyringsnotat om endringar i forskrift om skattemessig bustad og forskrift om folkeregistrering og justeringar i reglane for arbeidsgjevar sine utgiftsgodtgjersler Vedlagt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 231299 - § 2-6

  14.10.1999 Høring Finansdepartementet

  Til § 2-6: Bestemmelsene i første ledd har ikke noe motstykke i forskriftene av 1976. En tilsikter først og fremst å slå fast at nytt valg på revisor er overflødig i en rekke tilfeller. Etter revisorloven og forskriftene av 1976 synes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 231299

  14.10.1999 Høring Finansdepartementet

  FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 1999/06840 346.03 - § 3-5 14. oktober 1999 Etter ikrafttreden av ny revisorlov har Kredittilsynet mottatt mange henvendelser

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til lov om forsikringsselskapers garantiordning

  29.09.1999 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Garantiordninger for forsikringsselskaper

  29.09.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/3426 FM PØE 29.9.1999 Vedlagt følger utkast til lov om forsikringsselskapers garantiordning utarbeidet av Kredittilsynet. Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen tirsdag 4. januar 2000.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om avgrensing av fritak for investeringsavgift

  16.09.1999 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 03.03.2000 Til høringsinstansen Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD/KR 16 .9.1999 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring utkast til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for

  Høringsfrist: 16.11.1999 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 16.09.1999

  16.09.1999 Høring Finansdepartementet

  UTKAST Fastsatt av Finans- og tolldepartementet … 1999 med hjemmel i Stortingets vedtak av 18. juni 1999 om merverdiavgift og avgift på investeringer mv avsnitt II § 15 nr 1 jf §§ 12 og 13. I I forskrift av 6. april 1999 om avgrensning av fritak for

  Status: Ferdigbehandlet