Høring - utkast til forskrift om bruk av vannscooter

Miljøverndepartementet ønsker et bedre system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter, ettersom bruk av vannscooter lett kan komme i konflikt med både miljø og sikkerhetshensyn. Miljøverndepartementet har derfor utarbeidet utkast til forskrift om bruk av vannscooter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2011

Resultat av høring

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Norsk Lovtidend)Vår ref.: 200502412-23/LIL

Last ned høringsbrevet i pdf-format

Vedlagt følger utkast til forskrift om bruk av vannscooter.

Det følger av småbåtloven § 40 tredje ledd at bruk av vannscootere i utgangspunktet er forbudt i Norge. Kommunen kan ved forskrift dispensere fra dette forbudet såfremt ikke hensynet til miljø eller sikkerhet tilsier noe annet. Miljøverndepartementet ønsker et bedre system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter, ettersom bruk av vannscooter lett kan komme i konflikt med både miljø og sikkerhetshensyn. Miljøverndepartementet har derfor utarbeidet utkast til forskrift om bruk av vannscooter.

Kommunenes kompetanse etter § 40 fjerde ledd må utøves innenfor EØS-avtalens rammer, noe denne forskriften skal være med å spesifisere. Det vil bli gitt ut et rundskriv som en orientering om tolkning av forskriften. Rundskrivet vil også redegjøre for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven kan få betydning for tolkningen av forskriften og skjønnsutøvelsen.

Forskriften gir utfyllende bestemmelser om kommunens hjemmel etter småbåtloven om å gjøre unntak fra forbudet mot bruk av vannscootere og lignende. Departementet ønsker å sikre at bruk av vannscooter ikke medfører fare for ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser, og heller ikke medfører fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet, jf. småbåtloven § 40 fjerde ledd.

Fordi store områder langs kysten har betydelige naturverdier og høyt konfliktpotensial både i forhold til miljø og sikkerhetshensyn, inneholder forskriften et kart som angir områder hvor det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Disse områdene utgjør et kystnært belte. I det kystnære beltet har ikke kommunen hjemmel til å åpne områder for bruk av vannscooter. Vannscooterforskriften forenkler således dagens system ved innføring av kystnær belte ved at det blir færre områder for kommunen å vurdere til bruk av vannscooter. Samtidig klargjør dette for brukerne hvor det vil være aktuelt å søke om områder til bruk for vannscootere.

Utenfor det kystnære beltet er det en forholdsvis krevende øvelse for kommunen å vurdere hvorvidt det kan åpnes for bruk av vannscooter. Her skal kommunene åpne omsøkt område for bruk av vannscooter dersom det ikke er relevante motforestillinger knyttet til miljø eller sikkerhet. Kommunen plikter her å foreta vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II. Kommunen må vurdere føre var-prinsippet og forenklingsprinsippet, som begge hver for seg kan medføre at det ikke åpnes for bruk av vannscootere i områder selv om det for tiden ikke kan påvises konkrete miljøkonsekvenser eller sikkerhetsrisikoer. Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen, og kan også i forskriften åpne for å stille etterfølgende vilkår. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at bruk av vannscooter skjer innenfor forskriftens rammer. Kommunen skal minst hvert femte år rullere forskrift om bruk av vannscooter.

Uttalelse til forskrift om bruk av vannscooter sendes innen 2. juni 2011 til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 OSLO og til postmottak@md.dep.no

Til samme adresse tas det også imot innspill vedrørende ytterligere høringsparter.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Linda Lund
rådgiver

Vedlegg 1
Høringsnotat om forskrift om bruk av vannscooter

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, P.b. 5471 Majorstua, 0305 Oslo
Fiskeriforskning,P.b. 6122, 9291 Tromsø
Fiskeridirektoratet, P.b. 185 Sentrum, 5804 Bergen
FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum v/Ole Jørgen Kjellmark, NAK, P.b. 383 Sentrum 0102 Oslo
Fremtiden i våre hender,  Fredensborgvn. 24G, 0177 Oslo
Friluftlivets fellesorganisasjon, Nedre  Slottsgt. 25, 0157 Oslo
Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika
Greenpeace Norge, P.b. 6803 St.Olavsgt. 11, 0165 Oslo
Havforskningsinstuttet, P.b. 1870 Nordnes, 5024 Bergen
Innovasjon Norge, P.b. 448 Sentrum 0104 Oslo (Norges Turistråd/Norges Eksportråd
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG) Stortingsgt. 12, 0161 Oslo
Kystdirektoratet, Kongensgt. 11, 6002 Ålesund
Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Norges Fiskarlag, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Norges Idrettsforbund og olympiske komite, Sognsvn. 75L, 0855 Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru
Norges Kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges Miljøvernforbund. P.b. 539, 5806 Bergen
Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo
Norsk Fiskerihøgskole, Univ. i Tromsø, Breivika 9037 Tromsø
Norsk inst. For fiskeri- og havbruksforskning, Muninbakken 9, 9019 Tromsø
Norsk inst. for vannforskning, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, Tromsø museum, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
Norsk Zoologisk Forening, P.b. 102 Blindern, 0314 Oslo
Norske Fiskeoppdretteres forening, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Riksantikvaren, P.b. 8196 Dep., 0034 Oslo
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50 , 9730 Karasjok
SBIMA, P.b. 6784 St.Olavspl., 0130 Oslo
Sjøfartsdirektoratet, P.b. 2222 5509 Haugesund
Statens Kartverk, 3507 Hønefoss
Taretrålernes forening, v/Svein Nilsen, 6294 Fjørtoft
Verdens Naturfond, P.b. 6784 St.Olavspl. 0130 Oslo
Båtmagasinet, Postboks 1169 Sentrum, 0107 Oslo
Powersport AS, Atråveien 164, 3656 Atrå
Arrangementservice AS, Solbakken 51, 3011 Drammen

Følg saken Saksgang: Vannscooter