Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4781-4800 av 4987 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

  06.07.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2953 SA HRu/KR 6.07.2001 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved formuesskatteligningen og fastsetting av arveavgift Vedlagt følger

  Status: Ferdigbehandlet

 • Målform i grunnskolen - høyring

  04.07.2001 Høyring Kunnskapsdepartementet

  KUF har sendt ut på høyring framlegg til justeringar av forskrifta til Opplæringslova som gjeld rådgjevande røysting om målform i grunnskolen.

  Høyringsfrist: 26.10.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap)

  28.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2140 SA OGD/GS 28 .06.2001 Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap) Vedlagt oversendes departementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 28.06.2001

  28.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9807 SA RCL/rla 25.06.2001 Høring - utkast til regeler om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker Finansdepartementet sender med dette utkast til forskrift om bindende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Merknader 25.06.2001

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Til: § 1 Virkeområde Skattedirektoratet kan avgi bindende forhåndsuttalelse i saker som gjelder inntekts- og formuesskatt etter skatteloven, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven, samt merverdiavgift og investeringsavgift. En

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 25.06.2001

  25.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet ………2001 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3 A-4 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 58 e. § 1 Virkeområde Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel - høring

  07.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/4765 SA FR/KR 07 .06.2001 Endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel - høring Finansdepartementet har utarbeidet forslag til endring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 07.06.2001

  01.06.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 07. 06 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 68, jf. kgl.res. av 19. juni 1997 nr. 613. I forskrift 24. august 1999 nr. 959 om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til endring av forskrift om beregning av ansvarlig kapital

  07.05.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansnæringens Hovedorganisasjon Norske Pensjonskassers Forening De selvstendige kommunale pensjonskassers forening Norges Bank Deres ref Vår ref Dato 98/7938 FM PØE 07.05.2001 1. Innledning Vedlagt følger utkast til endring i forskrift om 1. juni

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.05.2001 Vedlegg til høring

  07.05.2001 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 1 Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2001 om hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Foreslår å lovfeste elevers arbeidsmiljø

  02.05.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  KUF foreslår å lovfeste bestemmelser om elevers arbeidsmiljø.

  Høringsfrist: 15.08.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.07.2001

  01.05.2001 Høring Finansdepartementet

  1.Innledning I dette høringsnotatet foreslås endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper ved formueskatteligningen og fastsetting av arveavgift, jf. skatteloven § 4-12 og arveavgiftsloven § 11A første

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - eRegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato FM CBe 20.04.2001 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket innenfor deler av Finansdepartementets område, herunder innen bank, finans, forsikring, pensjon, børs,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  OVERSIKT OVER DE LOVER OG FORSKRIFTER PÅ FINANSMARKEDSOMRÅDET SOM ER KARTLAGT 1.1 Lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve (deponeringsloven) 1.2 Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (valutaloven) 1.3 Forskrift 27. juni 1990 nr.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til lov av 13. juni 1975 nr. 35

  06.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Utkast til lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. I § 3 c skal lyde: Underskudd kan kreves fradratt inntekt i senere år uten tidsbegrensning. Underskudd oppstått i inntektsåret 2002

  Status: Ferdigbehandlet

 • Ny forskrift om særavgifter - høring

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene NY FORSKRIFT OM SÆRAVGIFTER - HØRING Vedlagt følger utkast til ny forskrift om særavgifter, samt høringsnotat. Forslaget gjelder avgifter som oppkreves i medhold lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 03.04.2001

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskriftsspeil

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dagens regelverk KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1-1-1 Virkeområde De enkelte forskrifter § 1 (forskriftens anvendelsesområde) § 1-1-2 Definisjoner Ny bestemmelse KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT § 2-1-1 Når avgiftsplikten

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen