Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4761-4780 av 5022 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

  21.03.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 19.04.02 Nytt i høringssaken: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Innst.O.nr. (2002-2003)

  Høringsfrist: 19.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

  10.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2427 FM KTN 23.6.2000 Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000. Verdipapirregisterloven er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om frivillig registrering av skipsrederier

  05.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/85 SL EML/rla 5.3.2002 Merverdiavgift – Forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) – Høring 1. Sammendrag og bakgrunn

  Høringsfrist: 05.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

  04.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til

  Høringsfrist: 17.04.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

  01.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Høring Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høringsbrev

  Høringsfrist: 28.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2002: 3

  19.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/780 FM KSj 19.02.2002 Vedlagt følger NOU 2002: 3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredningen er avgitt av en ekspertgruppe som ble oppnevnt av Finansdepartementet for å evaluere

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om krav til mastergrad

  18.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Departementene Universiteter og høgskoler Universitets- og høgskolerådet Private høgskoler Nettverk for private høgskoler Studentenes landsforbund Norsk studentunion Norges forskningsråd Statens lånekasse for utdanning Arbeidstakerorganisasjonene

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Om Verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Trøbråten Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: 2002/00974 Arkivnr.: 401 Deres ref.: Dato: 31.01.2002 Lov om verdipapirhandel har til formål å legge til rette for en sikker, ordnet og

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Brev fra FNH

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: 19.11.2001 2001/000513 FJA/AJH/SD FNH viser til Kredittilsynets pressemelding 01.11.01, hvor tilsynet tar ØKOKRIMs henleggelse av Korsvold-saken til etterretning samtidig som man

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Egenhandel

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/490 FM KW 14.02.2002 Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 31. januar 2002, hvor det foreslås endringer i reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 2a. Det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om opphevelse av lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

  13.02.2002 Høring Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om merverdiavgift

  13.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2784 SL EHU/KR 13.02.2002 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om merverdiavgift, se vedlagte høringsnotat. Lovforslaget innebærer at omsetning av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - utkast til lov om folkehøgskoler

  07.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 01/7985 12.12.01 Til høringsinstansene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon med forslag til lov om folkehøgskoler våren 2002. Departementet innbyr med dette til alminnelig høring

  Høringsfrist: 01.02.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag om endring av lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven)

  01.02.2002 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 02/113 - 29.01.02 Høring – Forslag om endring av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven). Denne høringen inneholder forslag til endring av opplæringsloven § 2-1 siste ledd om gratis

  Høyringsfrist: 15.03.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Fjerning av forbehold om gradvis innføring av IKT

  21.01.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/08897 11.01.02 HØRING - FORSKRIFTSENDRING - LÆREPLAN L97 – FJERNING AV FORBEHOLD OM GRADVIS INNFØRING AV IKT Departementet sender med dette på høring forslag om endring i "Læreplanverket for den 10-årige

  Høringsfrist: 01.03.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.

  09.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3824 SA Gry/rla 9.01.2002 Finansdepartement fremmer i dette høringsnotatet forslag om endring i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk

  Status: Ferdigbehandlet

 • h-brev 05.03.2002

  01.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/85 SL 5.03.2002 Forslag om endringer i forskrift nr. 48 til merverdiavgiftsloven – Fravikelse av utredningsinstruksen Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev av i dag hvor det er foreslått

  Status: Ferdigbehandlet

 • h-notat 05.03.2002

  01.01.2002 Høring Finansdepartementet

  Utkast til forskriftsendring: Forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) Finansdepartementet har XX. mars 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 09.01.2002

  24.12.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Om forslagene 1.1 Opphevelse av Nemnda for teknisk sprit Omsetning og denaturering av sprit til teknisk og vitenskapelig bruk reguleres i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk (spritloven)

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen