Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4741-4760 av 4919 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 9: 1 Innledning I forbindelse med gjennomgangen av forskrifter som må endres som følge av merverdiavgiftsreformen, har Finansdepartementet sett behov for diverse endringer av andre forskrifter. Det fremsettes derfor også forslag til

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 8: Utkast til endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven som en følge av merverdiavgiftsreformen 1 Innledning Som følge av merverdiavgiftsreformen er det behov for å foreta endringer i en del

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr 7: 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 6 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 6 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vil det være generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av både varer og tjenester. Når det gjelder varer, er både innenlands omsetning, uttak og innførsel av varer transaksjoner som kan utløse

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 5 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 5: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 4 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 4: Utkast til forskrift om Redusert merverdiavgift på næringsmidler Innledende bemerkninger Stortinget fattet den 28. november 2000 vedtak om at det fra 1. juli 2001 skal betales 12 pst. merverdiavgift for næringsmidler, etter

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 3 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 2 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 2: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825. I I forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-47, jf. kgl.res. …………….. I I forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1205 FM GK 7.03.2001 Det vises til Kredittilsynets brev av 1. februar 2001 om ovennevnte (kopi vedlagt). Kredittilsynet viser til sitt brev av 19. mai 2000 til Finansdepartementet, samt til brev av 21.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.03.2001 Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/3863 SA PKB/KR 28.02.2001 Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen") Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.02.2001

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5226 - 99/1369 FM InA 27.2.2001 Vedlagt er utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring, med tilhørende utkast til forskrift, utarbeidet av Kredittilsynet.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 27.02.2001 Utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-4 annet ledd, jf. § 7-1 tredje ledd og § 1-1 annet ledd annet punktum og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2001 Vedlegg

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 10-1 siste punktum. §1 Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel kapittel 10 gjelder tilsvarende for gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om motregning av gjenkjøpsavtaler (repoavtaler)

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/1492 FM GK 14.02.2001 1. Finansdepartementet ba i brev 27. februar 1998 Kredittilsynet om uttalelse til en henvendelse fra International Securities Markets Association (ISMA) og Norges Fondsmeglerforbund (

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.02.2001 Høringsnotat

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning I brev av 9. mars 2000 ga Finansdepartementet en bank samtykke til at fondsobligasjoner kan likestilles med kjernekapital, jf. § 3 nr. 13 i forskrift av 1. juli 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2715 SA BB 12.02.2001 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner. I høringsnotatet går departementet inn for

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen