Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4741-4760 av 5121 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (hjemfall)

  29.11.2002 Høring Olje- og energidepartementet

  Høringsfrist: 31.03.03

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen

  13.11.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 03.02.2003 Status: Ferdigbehandlet

 • 11.11.2002 høringsnotat

  11.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 11.11.2002 oversendelsesbrev fra kt

  11.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: E. Huse Dir.linje: 22 93 98 15 Vår ref.: 2002/09164 Arkivnr.: 460 Deres ref.: Dato: 25.10.2002 Rådsdirektiv 85/611 EØF on Undertakings for Collective Investment

  Status: Ferdigbehandlet

 • 08.11.2002 FORSKRIFT

  08.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister Fastsatt av Finansdepartementet den dd.mm 200x i medhold av lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jfr. kgl. resolusjon av ….(dato). § 1 Definisjoner I

  Status: Ferdigbehandlet

 • 08.11.2002 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FORVALTERREGISTRERING I VERDIPAPIRFONDS ANDELSEIERREGISTER

  08.11.2002 Høring Finansdepartementet

  HØRINGSNOTAT Kredittilsynet, 30. oktober 2002 1. Innledning Etter verdipapirfondloven (lov av 12. juni 1981 nr. 52) § 6-4 første ledd skal forvaltningsselskap for verdipapirfond føre et register over eierne av andeler i de fond selskapet forvalter.

  Status: Ferdigbehandlet

 • HØRINGSNOTAT kredittilsynet

  08.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Kredittilsynets brev 25. oktober 2002

  08.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Rebbestad Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2002/09132 450.0 25.10.2002 Vedlagt følger forslag til forskrift om verdipapirforetaks bruk av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontrahering)

  08.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/3926 FM KW 8.11.2002 Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets brev av 25. oktober 2002 vedlagt utkast til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering). Det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift til skatteloven § 2-1 åttende ledd (ettårsregelen)

  06.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/3863 SL EL/rla 6.11.2002 Finansdepartementet sender på høring forslag til forskrift om gjennomføring av skatteloven § 2-1 åttende ledd om ny ettårsregel og fastsettelse av norsk skatt når

  Status: Ferdigbehandlet

 • Hnotat 06.11.2002

  06.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet dd.mm 2002 med hjemmel i skatteloven § 2-1 niende ledd. Skattenedsettelse for lønnsinntekt ved minst 12 måneders sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket § 2-1-1 Lønnsinntekt Med lønnsinntekt menes ytelser som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Hnotat 06.11.2002

  06.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om iverksettelse av eigedomsskattelova § 8

  06.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/131 SL tss/KR 6.11.2002 Vedlagt følger departementets høringsnotat om iverksettelse av eigedomsskattelova § 8 for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft (overføringsanlegg).

  Status: Ferdigbehandlet

 • Hnotat 05.11.2002

  05.11.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Innledning Departementet foreslår i dette notatet å endre tolloven § 60 første ledd og § 66. Forslaget om endring av tolloven § 66 går i korthet ut på at strafferammen i tolloven § 66 første ledd for ”særlig grov” overtredelse av tolloven §§ 61-

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av forslag om endring av tolloven § 60 første ledd og § 66 (økt strafferamme mv.)

  05.11.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Vår ref Dato 98/5253 SL HS/KR 5.11.2002 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag hvor det foreslås å endre tolloven § 60 første ledd og § 66. Strafferammen for særlig grove tollovertredelser foreslås

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Grunnlagsdokument for Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

  23.10.2002 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Høringsfrist: 25.11.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til Ot.prp. Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone. Høringsbrev

  17.10.2002 Høring Utenriksdepartementet

  Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 9. oktober 2002 Utkast til odelstingsproposisjon om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone. Høring Utenriksdepartementet sender med dette ut på høring vedlagte utkast til

  Høringsfrist: 22.11.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Vedrørende anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog

  14.10.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 01.11.2002

  Høringsfrist: 01.11.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • 11.10.2002 skjema2

  11.10.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Verdien av din beholdning Antall andeler du har i fondet ved utløpet av perioden: a andeler Verdien av en andel ved utløpet av perioden: b nkr. Verdien av beholdningen din ved utløpet av perioden: ab nkr. 2. Avkastning på din beholdning

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Oppfølgning av yrkestransportlova - nye forskrifter

  11.10.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 05.12.2002 Resultat: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy, fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003. Forskrift om internasjonal person- og godstransport, fastsatt

  Høringsfrist: 05.12.2002 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen