Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4721-4740 av 4987 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsbrev - forskrifter om akkreditering og evaluering

  29.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev om frittstående skoler

  18.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 01.09.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til revidert forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 og kapittel 25

  16.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 03.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

  04.04.2002 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsfristen er 22. juni 2002. Høringsuttalelser sendes til: Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - Forskrift om grunnskoleopplæring for voksne

  04.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Deres ref Deres dato Vår ref 02/1027 Dato 20.02.02 Utkast til forskrift om grunnskoleopplæring for voksne - alminnelig høring Rett til grunnskoleopplæring for voksne trer i kraft den 1. august 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet

  Høringsfrist: 08.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

  21.03.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 19.04.02 Nytt i høringssaken: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Innst.O.nr. (2002-2003)

  Høringsfrist: 19.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

  10.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2427 FM KTN 23.6.2000 Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000. Verdipapirregisterloven er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om frivillig registrering av skipsrederier

  05.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/85 SL EML/rla 5.3.2002 Merverdiavgift – Forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) – Høring 1. Sammendrag og bakgrunn

  Høringsfrist: 05.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

  04.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til

  Høringsfrist: 17.04.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

  01.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Høring Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høringsbrev

  Høringsfrist: 28.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2002: 3

  19.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/780 FM KSj 19.02.2002 Vedlagt følger NOU 2002: 3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredningen er avgitt av en ekspertgruppe som ble oppnevnt av Finansdepartementet for å evaluere

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om krav til mastergrad

  18.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Departementene Universiteter og høgskoler Universitets- og høgskolerådet Private høgskoler Nettverk for private høgskoler Studentenes landsforbund Norsk studentunion Norges forskningsråd Statens lånekasse for utdanning Arbeidstakerorganisasjonene

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Om Verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Trøbråten Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: 2002/00974 Arkivnr.: 401 Deres ref.: Dato: 31.01.2002 Lov om verdipapirhandel har til formål å legge til rette for en sikker, ordnet og

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2002 Brev fra FNH

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: 19.11.2001 2001/000513 FJA/AJH/SD FNH viser til Kredittilsynets pressemelding 01.11.01, hvor tilsynet tar ØKOKRIMs henleggelse av Korsvold-saken til etterretning samtidig som man

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Egenhandel

  14.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/490 FM KW 14.02.2002 Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 31. januar 2002, hvor det foreslås endringer i reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 2a. Det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om opphevelse av lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

  13.02.2002 Høring Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om merverdiavgift

  13.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/2784 SL EHU/KR 13.02.2002 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om merverdiavgift, se vedlagte høringsnotat. Lovforslaget innebærer at omsetning av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - utkast til lov om folkehøgskoler

  07.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 01/7985 12.12.01 Til høringsinstansene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon med forslag til lov om folkehøgskoler våren 2002. Departementet innbyr med dette til alminnelig høring

  Høringsfrist: 01.02.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag om endring av lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven)

  01.02.2002 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 02/113 - 29.01.02 Høring – Forslag om endring av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven). Denne høringen inneholder forslag til endring av opplæringsloven § 2-1 siste ledd om gratis

  Høyringsfrist: 15.03.2002 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen