Høring - endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet

Høringsfrist: 15.08.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2009

Vår ref.: 200903106 ES VIL/HAJ/bj

Høring – endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet


Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i reglene om begrunnelse av
beslutninger om å nekte anker fremmet. Forslaget har bakgrunn i kjennelsene fra Høyesterett i storkammer 19. desember 2008. Det foreslås endringer i straffeprosessloven § 321 (lagmannsrettens beslutninger) og § 323 (Høyesteretts ankeutvalgs beslutninger). Det reises også spørsmål om å innføre krav om begrunnelse for å nekte anke fremmet i sivile saker.

Vi ber om at adressatene forelegger utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelige på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 15. august 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Knut Erik Sæther  e.f.
avdelingsdirektør


Vibeke I. Løvold
lovrådgiver

Høringsinstanser


Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Domstoladministrasjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av
straffesaker
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statsadvokatembetene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
ØKOKRIM

Bergen Forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord- Norge
KROM (Norsk forening for kriminal reform)
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norske kvinnelige Juristers Forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
SON (Straffedes organisasjon i Norge)
Statsadvokatenes forening
Tilsynsutvalget for dommere

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Til toppen