Høringer

Høring av forslag om å oppheve adgangen i kompensasjonsloven § 7 til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.08.2009

Vår ref.: 08/4922 SL ØD/KR

Høring av forslag om å oppheve adgangen i kompensasjonsloven § 7 til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift, slik at samtlige kompensasjonsberettigede heretter må levere kompensasjonsoppgave elektronisk.
Forslaget innebærer endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 7 og endringer i forskrift (Nr. 128) om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. §§ 2, 3 og 4.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans selv vurderer oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Frist for å oversende merknader til høringsnotatet er satt til 4. august 2009. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis blir sendt pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Unni Raadim (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                             Elisabeth Frankrig
                                                             lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Alle departementer  
Alle fylkeskommuner  
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Postboks 1511 Vika 0117 Oslo
Barnehageforbundet Møllergata 12 0179 Oslo
Bedriftsforbundet Akersgata 41 0158 Oslo
Brønnøysundregistrene  8910 Brønnøysund
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 Oslo
Den Norske Advokatforening Kr. Augustsgt. 9 0164 Oslo
Den norske kirke  Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
Den norske Revisorforening P.boks 5864 Majorstua 0308 Oslo
Den norske tannlegeforening P.boks 3063 Elisenberg 0207 Oslo
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0506 Oslo
Fellesorganisasjonen Postboks 4693 Sofienberg 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 Oslo
Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 Oslo
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1264 Vika 0111 Oslo
Forbrukerrådet Postboks 4597 Nydalen 0404 Oslo
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 Oslo
Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon Postboks 1034 Sentrum 0104 Oslo
KS Postboks 1378 Vika 0114 Oslo
Kristne friskolers forbund Storgata 10 B 0155 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgaten 11 0181 Oslo
Norsk Montessoriforbund Postboks 68 1321 Stabekk
Norges Juristforbund Kristian Augustsgt. 9 0164 Oslo
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 Oslo
Norske Fag- og Friskolers landsforbund Postboks 2935 Solli 0230 Oslo
NTL-Skatt  Youngs gt 11 0181 Oslo
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo
Organisasjonen for Private Barneverntiltak Postboks 8912 Youngstorget 0028 Oslo
Private barnehagers landsforbund Postboks 23 Stormyra 8081 Bodø
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo
Skatteetatens Landsforbund Lakkegata 3 0187 Oslo
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkesskattekontor Njøsavegen 2 6863 Leikanger
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 Oslo
Steinerskoleforbundet Professor Dahlsgate 30 0260 Oslo
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 Oslo
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 Hamar