Høring - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (privatrettslige bestemmelser) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009

Vår ref.: 200900998 EP HCH/KVM

Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (privatrettslige bestemmelser) mv.


Justisdepartementet sender med dette på høring delrapport I fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet for å vurdere gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked i norsk rett. Delrapport I gjelder forslag til nødvendige endringer i norsk rett for å gjennomføre bestemmelsene i direktivet av privatrettslig karakter. Dette gjelder primært endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven), og delrapport I sendes derfor på høring fra Justisdepartementet. 

I arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, har både bransjesiden og forbrukersiden vært representert.

I tillegg til den nevnte rapporten sender Justisdepartementet samtidig på høring NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring. Banklovkommisjonen har i denne utredningen vurdert regulering av ansvarsforholdet ved misbruk av betalingsinstrumenter samt ansvar ved kundens egne feil ved betalingsoverføringer. Kommisjonen foreslår å opprettholde reglene om misbruk av konto og betalingskort i finansavtaleloven §§ 34 og 35, men foreslår i tillegg egne regler om feilbruk og misbruk av ordninger for nettbaserte betalingsoverføringer. Banklovkommisjonens forslag har en side til betalingstjenestedirektivet, og arbeidsgruppen som er nedsatt for å gjennomføre dette direktivet i norsk rett, har vurdert forslaget fra Banklovkommisjonen som et ledd i sitt arbeid med gjennomføring av direktivet. Når det gjelder kundens egne feil, er det dissens i arbeidsgruppen når det gjelder spørsmålet om direktivet er til hinder for å gi regler som foreslått av Banklovkommisjonen i NOU 2008: 21. Når det gjelder misbruk av betalingsinstrumenter, foreslår en samlet arbeidsgruppe uansett en annen løsning enn Banklovkommisjonen.  Det vises til rapporten punkt 17 og 18 hvor disse problemstillingene er nærmere drøftet.

I tillegg til spørsmålet om ansvar ved misbruk og kundens egne feil, viser departementet særlig til at det i punkt 16 i rapporten er drøftet endringer i regler som har en side til spørsmålet om det kan oppstå ”float” ved betalingsformidling. Også på dette punktet er det dissens i arbeidsgruppen. Det er også dissens når det gjelder spørsmålet om den gjeldende forbrukerdefinisjonen i finansavtaleloven § 2 første ledd annet punktum kan opprettholdes, se rapporten punkt 7.4.2.

Vi ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og NOU 2008: 21 er tilgjengelig på henholdsvis www. regjeringen.no/jd og www.regjeringen.no/fin. Arbeidsgruppens delrapport I kan fås i flere eksemplarer ved å kontakte Justisdepartementet, Lovavdelingen, telefon 22 24 53 62/63.

Direktivets gjennomføringsfrist er 1. november 2009. For å få nødvendige lovendringer på plass innen gjennomføringsfristen er høringsfristen satt til 18. mars 2009. Både forbrukersiden og bransjen er vel kjent med de sentrale problemstillingene gjennom sin deltakelse i Finansdepartementets arbeidsgruppe for gjennomføring av direktivet samt Banklovkommisjonens arbeid.

Direktivet i engelsk oversettelse er vedlagt arbeidsgruppens rapport. Det finnes foreløpig ingen offisiell norsk oversettelse, men den danske oversettelsen kan finnes på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:DA:PDF. Den danske oversettelsen kan også fås ved å kontakte Justisdepartementet, Lovavdelingen, telefon 22 24 53 62/63. 

Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til kaja.veel.midtbo@jd.dep.no.


Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Hege C. Haukaas
                                                             lovrådgiver

Liste over høringsinstanser

Departementene
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes forening
eforum.no
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss-hjelpa i Nord-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kreditorforeningen Øst
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kreditorforbund
Norges Kooperative Landsforening
Norges Markedsføringsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Tillitsmann ASA
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Private Barnehagers Landsforbund
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM