Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4801-4820 av 4987 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskriftsutkast

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat - eRegelprosjektet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  15. mars 2001 (Jf. EØS–avtalens vedlegg …, Rdir. 98/49/EØF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige ervervsdrivende, som flytter innenfor Felleskapet gjelder som lov) § 1 Denne lov har som formål å

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dato: 19.03.2001 Til: Finansdepartementet Fra: Kredittilsynet Innledning Departementet har bedt om Kredittilsynets forslag til lov og eventuelle forskriftsbestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre Rådsdirektiv

  Status: Ferdigbehandlet

 • Gjennomføring av rådsdirektiv 98/49/EF i norsk rett

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4277 FM GRo 02.04.2001 Det vises til St.prp. nr. 17 (2000-2001) om innlemming av rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 - utkast til forskrifter mv. - høring

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/905 SA EML/AaT/HEH 29.03.2001 Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 – utkast til forskrifter mv. - høring 1. Innledning Stortinget vedtok 7. desember 2000 at det skal innføres generell

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 11: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 10 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 10: 1 Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 9: 1 Innledning I forbindelse med gjennomgangen av forskrifter som må endres som følge av merverdiavgiftsreformen, har Finansdepartementet sett behov for diverse endringer av andre forskrifter. Det fremsettes derfor også forslag til

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 8: Utkast til endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven som en følge av merverdiavgiftsreformen 1 Innledning Som følge av merverdiavgiftsreformen er det behov for å foreta endringer i en del

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr 7: 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 6 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 6 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vil det være generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av både varer og tjenester. Når det gjelder varer, er både innenlands omsetning, uttak og innførsel av varer transaksjoner som kan utløse

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 5 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 5: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 4 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 4: Utkast til forskrift om Redusert merverdiavgift på næringsmidler Innledende bemerkninger Stortinget fattet den 28. november 2000 vedtak om at det fra 1. juli 2001 skal betales 12 pst. merverdiavgift for næringsmidler, etter

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 3 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 2 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 2: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825. I I forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning

  15.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-47, jf. kgl.res. …………….. I I forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1205 FM GK 7.03.2001 Det vises til Kredittilsynets brev av 1. februar 2001 om ovennevnte (kopi vedlagt). Kredittilsynet viser til sitt brev av 19. mai 2000 til Finansdepartementet, samt til brev av 21.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.03.2001 Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet

  07.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen