Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4821-4840 av 4987 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/3863 SA PKB/KR 28.02.2001 Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen") Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.02.2001

  28.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5226 - 99/1369 FM InA 27.2.2001 Vedlagt er utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring, med tilhørende utkast til forskrift, utarbeidet av Kredittilsynet.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 27.02.2001 Utkast til forskrift om bruk av derivater i forsikring

  27.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-4 annet ledd, jf. § 7-1 tredje ledd og § 1-1 annet ledd annet punktum og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • 14.02.2001 Vedlegg

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 10-1 siste punktum. §1 Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel kapittel 10 gjelder tilsvarende for gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om motregning av gjenkjøpsavtaler (repoavtaler)

  14.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/1492 FM GK 14.02.2001 1. Finansdepartementet ba i brev 27. februar 1998 Kredittilsynet om uttalelse til en henvendelse fra International Securities Markets Association (ISMA) og Norges Fondsmeglerforbund (

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.02.2001 Høringsnotat

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning I brev av 9. mars 2000 ga Finansdepartementet en bank samtykke til at fondsobligasjoner kan likestilles med kjernekapital, jf. § 3 nr. 13 i forskrift av 1. juli 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

  12.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2715 SA BB 12.02.2001 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner. I høringsnotatet går departementet inn for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om omdannelse av Oslo Børs

  09.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Adressatene Deres ref Vår ref Dato 00/4523 FM AAL 9.02.2001 Lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven) ble sanksjonert 17. november 2000. Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Etter den nye børsloven § 10-

  Status: Ferdigbehandlet

 • 09.02.2001 Utkast til forskrift om omdannelse av Oslo Børs

  09.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. §§ 10-1 tredje ledd og 10-2 fjerde ledd. § 1 Definisjoner Med Oslo Børs menes den selveiende institusjon Oslo Børs opprettet i medhold av lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 06.02.2001 Vedlegg fra Oslo Børs

  06.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Oslo, 21. desember 2000 Vår ref: PAS/56599 Det Konglige Finansdepartement Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. Endringsforslagets hovedinnhold Oslo Børs legger med dette frem forslag om endring av flaggereglene i § 3-2 i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring Forslag om endring av flaggereglene og definisjonen av oppgjørsvirksomhet

  06.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/5699 FM KTN 6.02.2001 Vedlagt følger brev 21. desember 2000 fra Oslo Børs til Finansdepartementet. I brevet foreslår Oslo Børs å innføre en ny flaggeterskel for erverv av aksjer og rettigheter

  Status: Ferdigbehandlet

 • 06.02.2001 Vedlegg fra NOS

  06.02.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet v/Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 20010/H-101 Oslo 24.11.00 Vi viser til tidligere kontakt om saken, samt vedlagte korrespondanse med Kredittilsynet. Verdipapirhandelloven (vphl) § 1-6

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/3561 SA VS/rla 22.12.2000 Høringsnotat om forskriftsbestemmelser om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet Vedlagt følger Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - offentlig pensjonsordning

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  1.1 Innledning I forbindelse med behandlingen av lov av 24. mars. 1999 nr. 16 om foretakspensjon vedtok Stortinget tidligere i år en ny bestemmelse i skatteloven som gir inntektsfradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning, jf. § 6-45 nytt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1191 SA Cbe/KR 22.12.2000 Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 22.12.2000

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  22.12.2000 Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven 1 Innledning Lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 29 legger opp til et tradisjonelt system med innlevering av omsetningsoppgaver på

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 7

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  1. Forskrift om endring av forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150 2. Forskrift om endring av forskrift om krav til opplysninger i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 1

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 5

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om markedsovervåking for børs og autoriserte markedsplasser, jf § 5-11 første ledd og § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt, og utarbeidet utkast til forskrift. Børsloven § 5-11 Markedsovervåking

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen