Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4841-4860 av 5201 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 11.10.2002 høringsnoat

  11.10.2002 Høring Finansdepartementet

  HØRINGSNOTAT Kredittilsynet, 18. september 2002. 1 Innledning Etter lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (vpfl.) § 6-3, skal forvaltningsselskapet gi andelseierne skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert dersom det

  Status: Ferdigbehandlet

 • 11.10.2002 skjema1

  11.10.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Avkastning på én andel Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste halvår: nkr. og % Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste fem år ev. siden fondets oppstart: nkr. og % Gjennomsnittlig avkastning på en andel siste ti år: ev. siden fondets

  Status: Ferdigbehandlet

 • 11.10.2002 brevkt

  11.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Grinaker/Rebbestad Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2002/05014 460 04.10.2002 Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet datert henholdsvis 3.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Olje- og energidepartementet har sendt forslag til endringer i petroleumsloven på høring

  11.10.2002 Høring Olje- og energidepartementet

  Høringsfristen er satt til 22. november 2002. Høring - oversendelsesbrev Utkast til Odelstingsproposisjon

  Status: Ferdigbehandlet

 • 09.10.2002 høringsnotat

  09.10.2002 Høring Finansdepartementet

  HØRINGSNOTAT Kredittilsynet 03.09.02 1. Bakgrunn I endringslov 5. juli 2002 nr. 64 er det - i tillegg til en ny terskel for flaggeplikten på 5 prosent - innført en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven § 3-2 åttende ledd hvor Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak

  09.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/3518 FM HD 09.10. 2002 Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat av 3. september 2002 vedrørende forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak, jf.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

  09.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Til adressatene Deres ref Vår ref Dato 02/3640 FM HD 07.10.2002 Høring - forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte

  Status: Ferdigbehandlet

 • 08.10.2002 Rapport fra arbeidsgruppe om hvitvasking

  08.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme

  08.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/824 FM ToM 08.10.2002 Finansdepartementet oppnevnte 12. juni 2002 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å forberede utkast til lovregler som bl.a. skal gjennomføre europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.10.2002 vedlegg 011002

  07.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet, 18. september 2002. 1 Innledning Etter verdipapirhandelloven (vphl.) § 9-4 tredje ledd skal verdipapirforetaks handel i børsnoterte finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 annet ledd nr. 4-7 foretas under medvirkning av

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.10.2002 brev kt 011002

  07.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Rebbestad/Grinaker Dir.linje:22 93 98 21 Vår ref.: 2002/08465 Arkivnr.: 401 Deres ref.: Dato: 01.10.2002 Kredittilsynet viser til brev 4. juli 2002 fra Finansdepartementet til

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.10.2002 vedlegg 300902

  07.10.2002 Høring Finansdepartementet

  I lov av 5. juli 2002 nr 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-8 er det slått fast at et verdipapirregister skal inneholde opplysninger om de finansielle instrumentene og om innehaverne av rettigheter til disse

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.10.2002 brev kt 30.09.02

  07.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Bruås Dir.linje: 22 93 98 27 Vår ref.: 02/386 Arkivnr.: 430 Deres ref.: 00/2427 Dato: 30.09.2002 Det vises til Finansdepartementets brev datert 4. juli 2002 hvor Kredittilsynet bes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

  07.10.2002 Høring Finansdepartementet

  Adressatene Deres ref Vår ref Dato 02/3640 FM HD 07.10.2002 Vedlagt følger brev 30. september 2002 fra Kredittilsynet vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Statens samiske videregående skoler En arbeidsgruppes vurdering av skolenes fremtidige tilknytningsform mv Høring

  04.10.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Saksnr. 02/5401 23.09.02 Til høringsinstansene (etter vedlagte liste) Departementet nedsatte 6. september 2001 en arbeidsgruppe til å vurdere den fremtidige tilknytningsform for statens samiske videregående skoler i Finnmark: Samisk

  Høringsfrist: 31.12.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • 30.09.2002 HØRINGSNOTAT 23. AUGUST 2002

  30.09.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 30.09.2002 oversendelses brev til fin

  30.09.2002 Høring Finansdepartementet

  Det kongelige Finansdepartement Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Carl Flock/Kjell Engen Dir.linje: 22939840 / 22939899 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2001/7096 651.1 99/3603 FM GK 23. august. 2002

  Status: Ferdigbehandlet

 • 27.09.02 brev kt

  27.09.2002 Høring Finansdepartementet

  KREDITTILSYNET Saksbehandler: Steinland Vår ref.:2002/00386- The Banking, lnsurance and Securities Comrnission of Norway Dir.linje: 22 93 99 67 Deres ref: Dato:29.08.2002 Det vises til brev datert 4. juli 2002, hvor Finansdepartementet ber

  Status: Ferdigbehandlet

 • 27.09.02 vedlegg1

  27.09.2002 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet, 20. august 2002 Innledning Stortinget fattet vedtak om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) 21. juni 2002. Loven ble sanksjonert 5. juli 2002. Etter verdipapirregisterloven § 12-2 første ledd skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til forskrift om omdannelse av verdipapirsentralen

  27.09.2002 Høring Finansdepartementet

  Adressatene Deres ref Vår ref Dato 00 2427 FM HD 27.09.2002 Vedlagt følger brev 29. august 2002 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om omdannelse av Verdipapirsentralen.

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen