Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Resultat: Forskrift 11. januar 2010 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.06.2009

Vår ref.: 06/533 SL KSTE/rla

Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser


Finansdepartementet sender på høring NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser. Utredningen er avgitt til Finansdepartementet av Skatteunndragelsesutvalget. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet 24. februar 2008.

Vedlagt følger kopi av utredningens kapittel 1 Innledning og sammendrag. Utvalgets utredning er i sin helhet lagt ut på Finansdepartementets hjemmesider http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-4-2.html?id=547064. Høringsinstanser som ønsker det, kan få utredningen tilsendt ved henvendelse til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, telefon 22 24 44 31/33.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 11. juni 2009. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, sendes elektronisk til
e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Thorbjørn Gjølstad  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                  Unni Raadim
                                                                  kst. avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

Alle departementene  
Aksjesparerforeningen i Norge
Akademikerne 
Aksjonærforeningen 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH)
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund 
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
Norsk bedriftsforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Taxiforbund
Norsk Tollerforbund
Norsk Øko-forum (NØF)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
Oslo Børs ASA
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomenes Forening
Sivilombudsmannen
Siviløkonomene
Senter for statlig økonomistyring
Skattedirektoratet
Skatteetatens Landsforbund
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening (underlagt Unio)
Skogbrukets Landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Oslo (UiO) v/professor Frederik Zimmer
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet