Høring - NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Resultat: Forskrift 11. januar 2010 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.06.2009