Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5481-5500 av 5625 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 15.12.2000 Vedlegg 2

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 3

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 9

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrifter til ny børslov

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/4523 FM AAL 15.12.2000 Stortinget vedtok 31. oktober 2000 lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven). Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Kredittilsynet har i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 8

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Oversikt over vedlegg

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  AUTKAST TIL FORSKRIFTER 1Kongen eller departementet har forskriftskompetansen - Vedlegg I Utkast til forskrift om endring i børsforskriften Lovutkastet kapittel 5 lovutkastet § 7-1 lovutkastet § 7-2 - Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Innskuddspensjonsordninger i arbeidsforhold

  01.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/5334 FM GRo 1.12.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til høringsinstansene datert 9. november 2000, der det het at departementet innen kort tid ville sende ut forslag til forskriftsbestemmelser om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap

  28.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/4952 FM TMo 28.11.2000 Finansdepartementet viser til at Verdipapirsentralens representantskap skal bestå av minst 22 medlemmer, jf. lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-4. Ettersom Postbanken

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.11.2000

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx. 2000 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet ledd og § 2-1 tredje punktum, lov 24. mai 1961 nr. 2 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 Utkast til forskrift om innskuddspensjon i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) §§ 1–3, 2–7 (3), 3–2 (2), 4-2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2). Del 6 Om flytting av midler knyttet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 - Høringsnotat - Innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 28.11.2000 Forskriftsutkast

  01.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg: Forslag til endringer i forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3. § 3 skal lyde (endringer er markert med kursiv): Følgende institusjoner har hver rett til etter forslag

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endringer i reglene om formuebeskatning av sparebanker

  31.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2186 SA FrK/rla 31.10.2000 Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer av reglene om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 31.10.2000

  31.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift til lov om innskuddspensjon m.m.

  27.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/4563 FM GRo 27.10.2000 Stortinget har vektlagt at lov om innskuddspensjon skal tre i kraft 1. januar 2001, jf. bl.a. Innst.O. nr. 50 (1999-2000). Departementet tar sikte på at loven skal tre i kraft fra

  Status: Ferdigbehandlet

 • 9.11.2000 Vedlegg 2

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 9.11.2000 Vedlegg 3

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag om endret praktisering av kapitaldekningsregelverket

  11.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/1205 FM GK 11.10.2000 Finansdepartementet ba, på bakgrunn av endring i kapitaldekningsforskriften ved implementering av rådsdirektiv 98/32/EØF og 98/33/EØF, i brev av 21. juni 2000 Kredittilsynet om å

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - utkast til forskriftsbestemmelser til lov om foretakspensjon

  04.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Innledning I finanskomiteens innstilling om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, Innst.O. nr. 2 (2000–2001), går et flertall inn for å gi adgang til å ha parallelle pensjonsordninger og adgang til lukking av foretakspensjonsordning. På denne

  Status: Ferdigbehandlet