Høring - NOU 2006:16 - Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Høringsfrist: 2. oktober 2006. (utsatt til 10. oktober 2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200601874- /SJO

Dato
21.08.06

Høring av NOU 2006:16 - Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Strukturutvalget ble oppnevnt 6. januar 2006, og overleverte sin innstilling til Fiskeri- og kystdepartementet 19. august i år. Utredningen inneholder en analyse og vurdering av strukturordningene for fiskeflåten, og ulike forslag til fremtidige strukturordninger.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser til utvalgets forslag innen 2. oktober 2006.

Utredningen er gitt ut som NOU 2006: 16, og er tilgjengelig for høringsinstansene på http://odin.dep.no/fkd/norsk/dok/andre_dok/nou/047001-020003/dok-bn.html

Høringsinstanser som ønsker utredningen tilsendt i trykket utgave, kan kontakte Fiskeri- og kystdepartementet ved Anne Tuchel tlf. 22 24 64 41 eller Else Marie Horn 22 24 64 43 for ekspedisjon pr. post.

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Sverre Johansen
førstekonsulent