Høring — Forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak og forslag til endring av lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Høringsfrist: 30. oktober 2006

Resultat: 1) Forskrift 17. desember 2007 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning og 2) Forskrift 17. desember 2007 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/356 FM AG

27.07.2006

Høring – Forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak og forslag til endring av lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

1. Høring

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag fra Kredittilsynet om ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Forskriftsforslaget foreslås fastsatt med hjemmel i lov 10. juni nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 6-1 første ledd, § 6-6 annet ledd, jf. § 7-6 tredje ledd. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EØF). Kredittilsynet foreslår at forslaget erstatter dagenes forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning. Det foreslås i tillegg endringer i Lov om 24. mars 2002 nr. 16 om foretakspensjon og lov 24. november om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Kredittilsynet oversendte forskriftsforslag, forslag til lovendring og høringsnotat til Finansdepartementet 22. juni 2006.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 30. oktober 2006.

2. Oversikt over forskriftsforslaget

Forskriftsforslagets kapittel 2 inneholder generelle regler om kapitalforvaltningen, mens kapittel 3 inneholder spesielle regler for kollektivporteføljen. (For skadeforsikringsselskapers og reassuranseselskapers vedkommende vil kollektivporteføljen svare til porteføljen av de eiendeler som dekker de forsikringsmessige avsetninger i selskapet.) Kapittel 4 inneholder bestemte regler for pensjonskasser og kapittel 5 innholder regler for investeringsporteføljen. Investeringsporteføljen skal bestå av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige forpliktelser knyttet til verdien av særskilt investeringsportefølje.

Både forskrift om bruk av derivater i forsikring og forskrift om lokalisering av eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger er tatt inn i forslaget til ny kapitalforvaltningsforskrift slik at selskapene skal få færre regelsett å forholde seg til.

3. Kort om forskriftsforslaget fra Kredittilsynet

Sentrale deler av dagens kapitalforvaltningsforskrift ble fastsatt for over ti år siden. Samtidig har det skjedd endringer både innen kapitalforvaltningsfaget, i finansmarkedene og på tilsynssiden. Det har vært hevdet at dagens regelverk bør endres slik at de kvantitative rammer blir romsligere og at tilsynsmyndighetene i større grad må fokusere på forsvarligheten i forvaltningen. Den nye forsikringslovgivningen, samt vedtagelse av pensjonskassedirektivet, endrer i tillegg rammebetingelsene for pensjonsinnretningene på sentrale områder. Pensjonskassedirektivets hovedprinsipp er at kapitalforvaltningen i pensjonskasser skal være basert på et alminnelig forsvarlighets- eller aktsomhetsprinsipp. Vedlagt utkast til forskrift inneholder forslag til gjennomføring av direktivets kapitalforvaltningsregler.

Kredittilsynet foreslår i forskriftsforslaget å fjerne enkelte kvantitative plasseringsbegrensninger og i større grad vektlegge selskapers ansvar for gjennomføring av en forsvarlig kapitalforvaltning. I et slikt reguleringsregime vil kravene til selskapenes systemer for styring og kontroll av kapitalforvaltningen få en mer kritisk betydning.

Den nye forsikringsloven krever at et livsforsikringsselskaps forvaltningskapital skal deles i kollektivporteføljen, investeringsporteføljen og selskapsporteføljen. Den reviderte kapitalforvaltningsforskriften skal primært dekke forvaltningen av eiendeler i kollektivporteføljen. Kollektivporteføljen skal bestå av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfestede forpliktelser. Imidlertid gjelder forsikringslovens § 6-6 forvaltning av hele selskapsporteføljen. Selskapsporteføljen skal bestå av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Kredittilsynet foreslår at de generelle reglene for styring og kontroll av kapitalforvaltningen, samt reglene om måling og overvåkning av risiko, gjøres gjeldende også for selskapskapitalen.

Kredittilsynet foreslår endring i innskuddspensjonslovens § 3-4 og foretakspensjonsloven § 11-a og kapitalforvaltningsforskriften § 15 og § 16 som omhandler krav til investeringsporteføljen.

4. Finansdepartementet ber høringsinstansene særlig kommentere følgende

Finansdepartementet ber særlig høringsinstansenes kommentere forskriftsforslaget når det gjelder endringer som innebærer fjerning eller utvidelse av de kvantitative plasseringsbegrensningene i gjeldende kapitalforvaltningsforskrift. Finansdepartementet vurderer det på nåværende tidspunkt slik at det kan være behov for flere kvantitative begrensninger og noen strammere begrensninger enn Kredittilsynet foreslår. Finansdepartementet er enig i at forsvarlighetskrav til forvaltningen gjelder generelt, men vurderer det slik at det i tillegg kan være behov kvantitative begrensninger som muliggjøre et effektivt tilsyn og effektiv kontroll i det enkelte foretak. De kvantitative grenser er absolutte øvre grenser, og er således ikke måltall. Finansdepartementet imøteser høringsinstansenes vurderinger og eventuelle forslag til kvantitative regler, jf. også konkrete problemstillinger nedenfor.

Plasseringsbegrensningerkollektivporteføljen
Kredittilsynet foreslår opphevelse av de kvantitative plasseringsbegrensningene for aksjer på 35 prosent og obligasjoner på 30 prosent. Finansdepartementet er enig at de generelle forsvarlighetskravene om at kapitalforvaltningen må ta hensyn selskapets forsikringsforpliktelser, risiko, avkastning og likviditet gjelder til enhver tid for forvaltningen. Finansdepartementet vurderer det slik at i tillegg til generelle forsvarlighetskrav kan være behov for noen absolutte maksimumsgrenser. Dette for å sikre det operasjonell tilsynet og den operasjonell kontrollen i det enkelte foretak. Uavhengig av spørsmålet om maksimumsgrenser, er det viktig å understreke at selskapene selv har ansvar for risikonivå og risikoprofil i porteføljen, og disse må stå i et klart rimelig forhold til selskapets soliditet. Finansdepartementet imøteser høringsinstansenes innspill og eventuelle forslag til kvantitative regler.

Av gjeldende rett følger det at investeringer som nevnt i § 6 nr. 14 samlet ikke kan utgjøre mer enn 5 prosent av forsikringsselskapets forsikringstekniske avsetninger. Kredittilsynet foreslår at non-ucits fond tas ut av ”sekkeposten” i dagens forskrift i § 6 nr. 14 og at det åpnes for at investeringer i non-ucits fond (herunder spesialfond) samlet kan utgjøre maksimalt ti prosent og at andeler i ett slikt fond kan utgjøre maksimalt 1 prosent av de forsikringsselskapets forsikringstekniske avsetninger. Kredittilsynet skriver i høringsbrevet at dette er en betydelig lemping av regelverket. Kredittilsynet ber høringsinstansene ta særskilt stilling til nivået på begrensningen.

Spesialfond er en uensartet gruppe verdipapirfond. En del av disse verdipapirfondene er ikke åpne for innløsning mer enn noen ganger i året og har verdivurdering bare noen ganger i året. Finansdepartementet vurderer det slik at det derfor kan bli vanskelig for forsikringsselskapet å løpende kontrollere om de er innenfor grensen på 1 prosent og dersom de overstiger grensen kan det være umulig for forsikringsselskapet å innløse andelene på grunnen av at det er begrensninger når det gjelder innløsningstidspunkt. Finansdepartementet imøteser høringsinstansenes kommentarer og forslag til eventuelle innstramninger i forhold til Kredittilsynets forslag.

Derivater
Etter dagens derivatforskrift kan derivater anvendes dersom de gjør det mulig å forvalte selskapets eiendeler og forpliktelser mer effektivt ” uten at risikoen økes merkbart”. I forslaget fra Kredittilsynet er dagens krav foreslått fjernet. Finansdepartementet vurderer å beholde kravet om at risikoen ikke kan økes merkbart. Høringsinstansene bes om å vurdere om det kan innføres reguleringer på alternative måter. Finansdepartementet ber også høringsinstansene vurdere et annet ord for effektivisering av forvaltningen.

Udekkede posisjoner
Kredittilsynet foreslår at dagens bestemmelse i derivatforskriften § 5 som stiller krav om at utstedelse av kjøpsopsjon og salg på termin bare kan finne sted når selskapet eier eller har tilgang på derivatets underliggende fjernes. Kredittilsynet mener at det generelle kravet om at derivater bare kan benyttes til sikring og effektivisering og kravet til omsettelighet er tilstrekkelig. Finansdepartementet vurderer å videreføre dagenes krav. Høringsinstansenes synspunkter imøteses.

Særregler for pensjonsforetak
Kredittilsynet foreslår i kapittel 4 i forskriftsutkastet at inntil 5 prosent av forvaltningskapitalen i pensjonsforetaket skal kunne investeres i eiendeler utstedt av det enkelte foretak pensjonsforetaket er opprettet for. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om slike investeringer bør være tillatt.

Verdivurdering
Ved forvaltning av forsikringstakernes midler er det viktig å sikre at forsikringstakerne blir tilført en korrekt avkastning. Finansdepartementet vil etter høringsrunden vurdere å foreta en vurdering av hvordan Kredittilsynets forslag vil påvirke selskapenes mulighet til å foreta en forsvarlig verdivurdering av forvaltningskapitalen i forhold til gjeldende regelverk .Finansdepartementet imøteser høringsinstansens kommentarer når det gjelder konsekvenser av Kredittilsynets forslag i forhold til verdivurdering.

Krav til investeringsportefølje
Finansdepartementet imøteser høringsinstansenes kommentarer til Kredittilsynets forslag om å endre krav til investeringsportefølje i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og kapitalforvaltningsforskriften.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Anna Grinaker
rådgiver

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Genworth Financial
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen