Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 441-460 av 4193 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Økonominytt 7/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  30.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om finansmarkedssakene som pågår i EU.

 • Integrering gjennom kunnskap

  Regjeringens integreringsstrategi

  29.10.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet erat innvandrere i større grad skal delta iarbeids- og samfunnsliv. De som skal leve ogbo i Norge, må være en del av store og småfellesskap i samfunnet vårt.

 • Integrering gjennom kunnskap

  29.10.2018 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt.

 • Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast/fiskeriutstyr

  26.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Statusrapport oktober 2018 - Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

  24.10.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Statusrapport for regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.

 • Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

  24.10.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Sintef har gjennomført en studie om partsamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  SSB-rapport 2018/34

  22.10.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet rapporten «Reform av offentlig tjenestepensjon». Rapporten belyser virkninger av reformen gjennom typeeksempler og modellberegninger.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2018

  17.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1066 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 954 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging - forprosjekt

  15.10.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven.

 • Evaluering av Norges flaggstatsansvar

  11.10.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Som et ledd i kampen mot ulovlig, urapporter og uregulert fiske så ble globale retningslinjer for flaggstatsansvar i fiskerisektoren vedtatt av UN FAO sin fiskerikomité (COFI) i 2014.

 • Distriktsindeksen 2017

  – metode, datakilder og kvalitetssikring

  10.10.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distriktsindeksen er uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for

 • Kvalitetssikring (KS1) av rv. 7 over Hardangervidda

  09.10.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  PricewaterhouseCoopers Norge AS, Concreto AS, Teleplan Consulting AS og Tyréns AB har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KSU) for rv. 7 over

 • Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 448.

  09.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Stortinget ba 8. februar 2018 regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene for Norge av ratifikasjon av den nylig vedtatte Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018).

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2018

  09.10.2018 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2018, sortert etter departementene.

 • Oppdatert jordvernstrategi

  08.10.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, som Stortinget behandlet med kommentarer.

 • Kostnader knyttet til tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

  08.10.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ble behandlet av Stortinget 25. april 2017. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodningsvedtak. Denne rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 627 av 25. april.

 • Evaluering av Finansportalen

  21.09.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Menon Economics har på oppdrag av departementet evaluert Finansportalen.

 • Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard

  Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

  20.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning,

 • Årsrapport for kvinner, fred og sikkerhet - 2017

  18.09.2018 Rapport Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet

  Årsrapporten for arbeidet med å implementere Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i 2017 ble lagt frem av statssekretær Marianne Hagen, tirsdag 18. september.

 • Libya-rapporten

  Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011

  13.09.2018 Rapport Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Torsdag 13. september overleverte Libya-utvalget sin rapport om "Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011".