Handlingsrom og bruk av reguleringsplan for å styre arealbruk langs innsjøer og vassdrag

Holth & Winge og Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en studie av hvordan hensynet til strandsonen langs vann og vassdrag ivaretas i reguleringsplaner.

Rapporten redegjør for det rettslige handlingsrommet til å styre arealbruk gjennom reguleringsplaner, og ser på hvordan kommunene faktisk planlegger langs vassdrag. Rapporten gir kunnskap om utfordringsbildet og behovet for veiledning om planlegging i strandsonen langs vassdrag på reguleringsplannivå.

Rapporten supplerer «Analyse av strandsonen langs vann og vassdrag: Kommunenes praksis og arealutvikling» (Asplan Viak), en lignende rapport avgrenset til regionale planer og kommuneplannivået.

Handlingsrom og bruk av reguleringsplan for å styre arealbruk langs innsjøer og vassdrag (pdf)