Analyse av strandsonen langs vann og vassdrag

Asplan Viak rapport

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en studie av hvordan hensynet til strandsonen langs vann og vassdrag ivaretas gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, i både kommunale og regionale planer. Det er en bred undersøkelse som blant annet er basert på en spørreundersøkelse til alle kommuner, fylkeskommuner, statsforvalterembeter og regionkontorene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten inngår i departementets faktagrunnlag om planpraksis i strandsonen langs vassdrag.

Analyse av strandsonen langs vann og vassdrag (pdf)