Veiledninger og brosjyrer

Viser 126-150 av 770 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Driving under the influence of non-alcohol drugs – legal limits implemented in Norway

  22.09.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Brosjyre på engelsk om kjøring i narkotika- og medikamentrus.

 • Time to modernize the Norwegian transport sector

  22.09.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Brosjyre på engelsk om moderniseringen av den norske transportsektoren.

 • Core values of Norway's defence sector

  12.09.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The defence sector defends Norwegian territory, the Norwegian people and Norway’s interests. The defence sector promotes certain general values. This values platform for the sector is aimed to highlight these values.

 • Veileder - Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511)

  15.08.2014 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (enkeltsider) (.pdf) Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (Oppslag) (.pdf) Utgitt: 2012 Kommuner,

 • Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

  03.07.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

 • Veileder til kart- og planforskriften

  01.07.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen utdyper hvordan kart- og planforskriftens paragrafer skal forstås og inneholder beskrivelse av datasett til det offentlige kartgrunnlaget.

 • Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering (V-0965)

  24.06.2014 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold.

 • Veileder - Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798)

  23.06.2014 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  I arbeidet med denne utgaven av veilederen har tilpassing til bestemmelser om kommunal planlegging i siste utgave av plan- og bygningsloven vært særlig viktig.

 • Medvirkning i planlegging

  23.06.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

 • JDs rekrutteringsbrosjyre

  13.06.2014 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Kortfattet informasjon om departementet som arbeidsplass.

 • Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud

  11.06.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veileder for kommunen

 • Framtidige innkjøp til Forsvaret 2014 - 2022

  27.05.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Siktemålet med oversikten 2014 - 2022 er å gi industrien tidleg innsikt i moglege materiellinvesteringar og slik bidra til å vidareutvikle norsk industri si evne til å støtte opp under materiellbehovet til Forsvaret.

 • Future acquisitions for the Norwegian Armed Forces 2014 - 2022

  27.05.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  This publication does not examine each planned project in detail but is intended to create opportunities for in depth discussions between the Armed Forces and industry.

 • Bærekraftig skogbruk i Norge

  16.05.2014 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Klikk på bildet for å lese publikasjonen i PDF-format hos Skog og landskap. (Foto: Skog og lanskap)

 • Reisestipend for journalister

  10.05.2014 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  I 2014 deler Pressens Stipendkomité (Stip) ut 500.000 kroner til reisestipender for journalister. Hensikten er å skape bedre mulighet for omtale i norske medier om situasjonen i fattige land. Alle midler for 2014 er nå tildelt.

 • Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

  07.05.2014 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

 • Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet

  05.05.2014 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbar for å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor.

 • Veileder i statlig budsjettarbeid

  07.04.2014 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.

 • Historier om hav og kyst

  03.04.2014 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Dette heftet inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om våre unike hav- og kystområder.

 • Local Government in Norway

  03.04.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En informasjonsbrosjyre om kommune- og fylkesforvaltning i Norge.

 • Veileder om folkerettslige avtaler

  01.04.2014 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler. Utenriksdepartementets rettsavdeling bistår hele statsforvaltningen i arbeidet med folkerettslige avtaler og gir

 • Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

  18.03.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Vegvesenet har sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner utarbeidet tiltaksplanen.

 • Departementene 1814-2014

  02.03.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2. mars 2014 er 200-årsdagen for den norske regjeringen og departementene. Dette lille heftet viser hovedlinjene i utviklingen av departementene fra 1814 og fram til 2014.

 • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

  24.02.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester.

 • Veileder/merknader til partilovforskriften

  05.02.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Til toppen