Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 126-150 av 746 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norwegian salmon farming

  16.11.2015 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  In a White Paper presented to the Parliament in March 2015, the Norwegian government proposed a completely new system for regulating the growth in the salmon farming industry. The proposed system ensures predictability, and relies on environmental

 • Nasjonal veileder - gården som læringsarena for barn og unge

  03.11.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt - dette er spesielt viktig for ungemennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen framtid.

 • Fisk for utvikling

  23.10.2015 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Det overordnede målet for Fisk for utviklings-programmet (Ffu) er fattigdomsbekjempelse gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  12.10.2015 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • Samarbeid mellom frivillige og kommuner

  10.09.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens frivillighetserklæring slår fast at samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten skal styrkes.Dette inspirasjonsheftet følger opp denneambisjonen, ved å inspirere kommunene til å lære av hvordan andre har lykkes med samarbeidet.

 • Reforming and Modernising the Norwegian Transport Sector

  09.09.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  The Government aims to have a state-of-the-art transport and communications network which is on a par with comparable countries. Therefore, the government wants to boost infrastructure investments,combined with necessary reforms in the transport

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi 2015–2017

  08.09.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens EU-strategi er utgangspunktet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi.

 • 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

  24.08.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om

 • Innbyggerforslag

  29.07.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

 • Samferdselsdepartementet - bind Noreg saman

  01.07.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Vil du vite mer om hva Samferdselsdepartementet jobber med? Les brosjyren om oss!

 • Veileder: Kunstgressboka (V-0975 B)

  29.06.2015 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Veilederen gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner.

 • Veileder til eForvaltningsforskriften

  24.06.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  eForvaltningsforskriften er et viktig virkemiddel i forvaltningens arbeid med digitalisering. For å lette forståelsen av forskriften har Kommunal- og moderniseringsdepartementet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT oppdatert

 • Rettleiar for konsultasjonsordninga

  03.06.2015 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsultasjonsordninga er ein fast arena for dialog og samarbeid mellom regjeringa og KS, om det økonomiske opplegget for kommunar og fylkeskommunar. Denne rettleiaren rettar seg mot dei departementa som har ansvarsområde som vedkjem kommunesektoren,

 • Veileder: Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift (V-0974B)

  02.06.2015 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser.

 • Veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

  29.05.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder om kommunal behandling av søknader om småskala vindkraftanlegg på inntil 1 MW per prosjekt etter plan- og bygningsloven.

 • Brukervalg i kommunal tjenesteyting - Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg

  28.05.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen omhandler brukervalg i kommunal tjenesteyting. Veilederen retter seg mot kommuner som ønsker å innføre brukervalg og har et todelt formål - vise muligheter for brukervalg innen egen organisasjon og gi råd om hvordan innføring av

 • Veileder: Målbok for idrettsanlegg (V-0976 B)

  08.05.2015 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Denne veilederen gir krav til mål og utforming for mange av de mest aktuelle idrettsanleggene i Norge.

 • NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

  04.05.2015 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  NorskPetroleum.no erstatter faktaheftet. Artikler og fakta om norsk olje og gass er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom

 • Norway and the EU - Partners for Europe

  18.03.2015 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norway shares a common set of values with the EU and its member states, and we are working together to find joint solutions to common challenges. This brochure will tell you more about the areas in which Norway and the EU cooperate, and the extent

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  13.03.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

 • Jordbruksforhandlingenes saksgang

  11.03.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Forktortelser: BFJ: Budsjettnemnda for jordbruket SFU: Statens forhandlingsutvalg LMD: Landbruks- og matdepartementet FIN: Finandsdepartementet KLD: Klima- og miljødepartementet SMK: Statsministerens kontor Det forhandles om: Prisbestemmelser og

 • Hovedavtalen for jordbruket

  11.03.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Mellom Staten på den ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bonde‑ og Småbrukarlag (Organisasjonene) på den andre siden.

 • Statsnavn og hovedsteder - U

  20.02.2015 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven U.

 • Historier om vann, elver og våtmarker

  10.02.2015 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Dette heftet inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag, og vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

 • Lommebudsjettet 2015

  30.01.2015 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2015.