Veiledninger og brosjyrer

Viser 701-725 av 771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk næringsvirksomhet - Strukturen i norsk økonomi

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Handel overfor utvalgte regioner og land Eksportutviklingen de siste 20 år Sentrale eksportvarer Direkteinvesteringer i virksomheter i inn/utland –ekspansjon ute Verdiskapingen de siste 20

 • Norsk næringsvirksomhet - Forord

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk næringsliv vil stå overfor en rekke endringer i årene framover. Endringene påvirker den framtidige verdiskapingen i de etablerte næringene og legger rammene for nye virksomheter. I tillegg til at Norge må forholde seg aktivt til en rivende

 • Norsk næringsvirksomhet - Næringspolitiske utfordringer

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi er inne i en tid preget av raske endringer i internasjonal økonomi og næringsstruktur. Økende konkurranse og krav til effektivitet fører til at fremstilling av produkter i økende grad skjer gjennom integrerte verdikjeder hvor ulike ledd er

 • Norsk næringsvirksomhet - Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 1655 Antall sysselsatte 53 160 Eksportandel 6 i bransjen 3 Bruttoprodukt i pst. 2,0 Norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri har vokst gradvis fra slutten av forrige århundre og er i dag Norges nest største industribransje.

 • Norsk næringsvirksomhet - Reiselivsnæringene

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 13 155 000 Bruttoprodukt 51 mrd. kr Bruttoprodukt i pst. 4,3 Sysselsatte i pst. 6,8 Reiselivsnæringene regnes for å være blant de største og hurtigst voksende næringer i verden. Antall reisende øker, gjestedøgnene blir stadig

 • Norsk næringsvirksomhet - Metallindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 121 Antall sysselsatte 14658 Eksportandel i bransjen 82 Bruttoprodukt i pst. 1,5 Metallindustrien er en av Norges største eksportnæringer. Innenfor aluminium og ferrolegeringer er norske foretak store produsenter også på

 • Norsk næringsvirksomhet - Tekoindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 542 Antall sysselsatte 7960 Eksportandel i bransjen 50 Bruttoprodukt i pst. 0,3 Tekoindustrien omfatter bedrifter med stor spennvidde når det gjelder råstoffer, produksjonsprossesser og produkter. Sysselsettingen og antall bedrifter

 • Norsk næringsvirksomhet - Trelast- og treforedlingsindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Trevare Treforedling Antall bedrifter 1051 33 Antall sysselsatte 15531 6120 Eksportandel i bransjen 40 90 Bruttoprodukt i pst. 0,6 0,8 I Norge har vi store skogområder, og tømmer er den viktigste råstoffkilden for de skogbaserte industrinæringene.

 • Norsk næringsvirksomhet - Bygge- og anleggsektoren

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 14 115 200 Antall bedrifter 34 090 Bruttoprodukt i pst. 6,2 Bygge- og anleggsnæringene omfatter bygging og vedlikehold av boliger og yrkesbygg, utbygging av veier og flyplasser og anlegg knyttet til forsvaret, energi, olje og gass

 • Norsk næringsvirksomhet 2000

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk næringsvirksomhet 2000 Forord Om norsk næringsvirksomhet 1 Framveksten av næringsvirksomhet i Norge

 • Norsk næringsvirksomhet - 3) Tjenesteytende sektor

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Tjenesteytende sektor omfatter næringsvirksomhet med stor spennvidde, jf. figuren under. Sektoren dekker alt fra desentraliserte tjenestebransjer som følger bosettingsmønsteret i landet, til tjenester som tilbys på et internasjonalt

 • Norsk næringsvirksomhet - 4) Informasjon og kommunikasjon

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 17 35804 Antall bedrifter 6522 Omsetning i mrd.kr 28,2 Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IT) er en stor og raskt voksende næring som blir en stadig viktigere del av all næringsvirksomhet i Norge. IT-næringen spenner vidt fra

 • Norsk næringsvirksomhet - Skipsfart

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Nordmenn om bord 15765 Nordmenn på land 5150 Utlendinger om bord 48355 Antall skip NIS 9 764 NOR 10 933 Utenlandsk flagg 592 Rederier 450 Eksportandel 88 Bruttoprodukt i pst. 2,1 Norske interesser har kontroll over verdens tredje største flåte som

 • Norsk næringsvirksomhet - Om norsk næringsvirksomhet

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Det norske velferdssamfunnet bygger på et lønnsomt næringsliv i samhandel med andre land. Vi vil her gi et bilde av hvordan vårt næringsliv er bygd opp. Vi vil også komme inn på hvilke drivkrefter og trender som har gitt oss den næringsstrukturen vi

 • Norsk næringsvirksomhet - Møbel- og innredningsindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 469 Antall sysselsatte 9126 Eksportandel i bransjen 30 Bruttoprodukt 8 i pst. 0,62 Møbel- og innredningsindustrien har utviklet seg fra typiske håndverkspregede bedrifter til å bli en moderne industri. Tradisjonelt har denne

 • Norsk næringsvirksomhet - Varehandel

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 11 302 400 Bruttoprodukt i pst. 14,34 Varehandelen utgjør en betydelig del av norsk økonomi, og økt omsetning har ført til mange nyetableringer og en dobling i sysselsettingen i løpet av 25 år. Næringen består av flere ledd som

 • Norsk næringsvirksomhet - Verkstedindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 7 4039 Antall sysselsatte 103913 Eksportandel i bransjen 30 Bruttoprodukt i pst. 6,3 Verkstedindustrien er Norges største industribransje, og er svært mangfoldig. Deler av bransjen er sterkt teknologibasert og FoU-intensiv, mens

 • Norsk næringsvirksomhet - Kjemisk industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 557 Antall sysselsatte 21973 Eksportandel i bransjen 59 Bruttoprodukt i pst. 2,2 Den kjemiske industrien i Norge er svært mangfoldig, og består av alt fra små nisjebedrifter som produserer for hjemmemarkedet, til store

 • Norsk næringsvirksomhet - Mineralske produkter

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 614 Antall sysselsatte 9955 Eksportandel i bransjen 19 Bruttoprodukt 5 i pst. 0,6 Mineralske produkter deles gjerne inn i tre hovedkategorier: Glass og glassvarer, keramiske produkter og øvrige mineralske produkter. Produksjonen

 • Norsk næringsvirksomhet - Bergverk

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 367 Antall sysselsatte 4004 Eksportandel i bransjen 50 Bruttoprodukt i pst 4. 0,3 Bergverk er en fellesbetegnelse på all bryting og utvinning av mineraler fra fjell, sand og grus. Produktene fra bergverksnæringen brukes som råvarer

 • Norsk næringsvirksomhet - Framveksten av næringsvirksomhet i Norge

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I Norge har man i flere hundre år høstet råvarer som fisk, trevirke og malm. Vannkraften la tidlig i dette århundret et viktig grunnlag for oppstarten av en omfattende energikrevende prosessindustri. Utenlandsk kapital var en avgjørende faktor bak

 • Norsk næringsvirksomhet - 2) Teknologibasert industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I de senere årene har det vokst fram en rekke bedrifter med avansert teknologi, spisskompetanse og nisjeproduksjon. Mange har sin bakgrunn i blant annet skipsbyggingstradisjoner og elektroteknisk industri. Verkstedindustrien er sterkt

 • Norsk næringsvirksomhet - Forretningsmessig tjenesteyting

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 15 172270 Antall bedrifter 47547 Bruttoproduksjonsverdi i mrd 55,9 Bruttoprodukt i pst. 10,1 Forretningsmessig tjenesteyting brukes som betegnelse på bedrifter som leverer tjenester til det øvrige næringslivet. Som resten av

 • Norsk næringsvirksomhet - Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 2099 Antall sysselsatte 37778 Eksportandel i bransjen 1,5 Bruttoprodukt i pst. 1,94 Norsk grafisk bransje har i løpet av de siste årene tatt steget fra å være en tradisjonell, håndverkspreget bransje til å bli en framtidsrettet,

 • Norsk næringsvirksomhet - 1) Råvarebasert industri

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Naturressurser som olje, fossefall, fisk, store skog- og jordarealer og et rikt utvalg av kommersielt interessante bergarter har lagt grunnlaget for betydelig verdiskaping i Norge. Historisk har bedriftene vært lokalisert i nærheten av

Til toppen