Dilemmasamling: Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Til retningslinjene er det utarbeidet en dilemmasamling.

Departementenes oppgaver har vært gjenstand for store endringer de siste ti-årene, blant annet gjennom delegering av enkeltsaker til underliggende etater. Statsforvaltningen har også blitt påvirket av endringene i sammfunnet for øvrig som for eksempelvis medialiseringen. Departementenes rolle som sekretariat for politisk ledelse er derfor blitt mer framtredende enn før. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har på bakgrunn av dette fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Til retningslinjene er det utarbeidet en dilemmasamling.

Dilemmasamlingen inneholder dilemmaer knyttet til forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Hvilke plikter som er mest sentrale i det daglige arbeidet, vil være avhengig av arbeidsoppgavene. Arbeidet med stortingsmeldinger reiser for eksempel andre problemstillinger enn å skrive taler for statsråden.

Dilemmasamlingen skisserer ulike dilemmaer som tar utgangspunkt i de syv sentrale pliktene innenfor følgende temaer:

  • Forvaltnings- og myndighetsutøvelse
  • Ytringsfrihet, åpenhet og innsyn
  • Faglig integritet
  • Politisk nøytralitet
  • Forholdet til Stortinget
  • Statsråden i offentlig debatt

Eksemplene fokuserer på situasjoner som i større eller mindre grad stiller embetsverket overfor et dilemma som kan reise tvil om hvilken handling som er den mest korrekte i den aktuelle situasjonen.

Eksemplene er ikke nødvendigvis representative for hele bredden i oppgaveporteføljen i departementene, men formålet er å framheve situasjoner der den enkelte kan oppleve usikkerhet.

Se også: