Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 81-100 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge evaluerer FN, utviklingsbankene og globale fond

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har i samarbeid med Norad nå gjennomgått 29 multilaterale organisasjoner, med egne profilark for hver organisasjon.

 • Mer lik godtgjøring til elever og menige

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Tar sikte på å øke korporalstillegget. Regjeringen tok i år det første skrittet for å skape større økonomisk likhet mellom vernepliktige som gjennomfører en befalsutdanning, og de som avtjener førstegangstjenesten. Dette ble gjort ved å øke

 • Statsministeren har varslet avskjedssøknad

  14.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter finanstalen i Stortinget i formiddag ba statsminister Jens Stoltenberg om ordet for å varsle at hans regjering vil søke avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00.

 • The Norwegian Defence Budget for 2014

  14.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  In the national budget for 2014, the government continues to give considerable priority to the Norwegian Armed Forces, and to ensure a predictable and stable foundation for the further modernisation of the Defence sector. Maintaining a sustainable

 • Statsbudsjettet 2014: Beredskapssatsingen fortsetter

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2013: Milliardsatsing på politiet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner. - Vi vil blant annet øke bemanningen til politiet lokalt og fornye IKT-løsningene for å gjøre det mulig å jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker kampen mot ungdomskriminalitet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til å forebygge ungdomskriminalitet og innføre en egen straffereaksjon for ungdom.

 • Statsbudsjettet 2014: Vil ta imot flyktninger fra Syria

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria. I tillegg foreslår regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak.

 • Utvidar retten til barnehageplass

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide retten til barnehageplass. Barn som fyller eitt år i september eller oktober i 2014, skal få ein lovfesta rett til barnehageplass.

 • Norsk deltaking i Erasmus+

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og ungdomsarbeid.

 • 11 månaders utdanningsstøtte og 1300 nye studentbustader

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil innføre 11 månaders utdanningsstøtte. Det vil gjere det enklare å studere på heiltid. I tillegg foreslår regjeringa å løyve pengar til om lag 1300 nye studentbustader i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Tilskot til filmformidling og regionale filmtiltak for born og unge

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 11 millionar kroner til filmfestivalar og cinematek i 2014. Det vert òg foreslått 5 millionar kroner til filmtiltak for born og unge i regionane. Satsinga på film held fram med eit forslag om løyving på 771 millionar

 • Statsbudsjettet 2014: Kulturfondet aukar med over 50 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Auken gjer det no mogeleg å satse meir på til dømes kor, scenekunst og arrangørar på det visuelle kunstfeltet.

 • Statsbudsjettet 2014: Auke på 97 millionar kroner til scenekunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I budsjettframlegget for 2014 er den samla løyvinga til scenekunst nær 2 milliardar kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka tilskot til visuell kunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på

 • Statsbudsjettet 2014: Statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner. Statsstipendet er på 421 100 kroner årleg fram til fylte 67 år.

 • Statsbudsjettet 2014: Musikkfeltet aukar med over 64 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei total løyving til musikkfeltet på nesten 1,1 milliard.

 • 164,27 millionar til regional utvikling i Troms

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Troms fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 164,27 millionar kroner i 2014.

 • 94,09 millionar til regional utvikling i Hedmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 94,09 millionar kroner i 2014.

 • 247,79 millionar til regional utvikling i Nordland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Nordland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 247,79 millionar kroner i 2014.

Til toppen