Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 81-100 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge evaluerer FN, utviklingsbankene og globale fond

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har i samarbeid med Norad nå gjennomgått 29 multilaterale organisasjoner, med egne profilark for hver organisasjon.

 • Mer lik godtgjøring til elever og menige

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Tar sikte på å øke korporalstillegget. Regjeringen tok i år det første skrittet for å skape større økonomisk likhet mellom vernepliktige som gjennomfører en befalsutdanning, og de som avtjener førstegangstjenesten. Dette ble gjort ved å øke

 • Statsministeren har varslet avskjedssøknad

  14.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter finanstalen i Stortinget i formiddag ba statsminister Jens Stoltenberg om ordet for å varsle at hans regjering vil søke avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00.

 • The Norwegian Defence Budget for 2014

  14.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  In the national budget for 2014, the government continues to give considerable priority to the Norwegian Armed Forces, and to ensure a predictable and stable foundation for the further modernisation of the Defence sector. Maintaining a sustainable

 • Statsbudsjettet 2014: Beredskapssatsingen fortsetter

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2013: Milliardsatsing på politiet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner. - Vi vil blant annet øke bemanningen til politiet lokalt og fornye IKT-løsningene for å gjøre det mulig å jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker kampen mot ungdomskriminalitet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til å forebygge ungdomskriminalitet og innføre en egen straffereaksjon for ungdom.

 • Statsbudsjettet 2014: Vil ta imot flyktninger fra Syria

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria. I tillegg foreslår regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak.

 • To milliarder kroner til marin forskning og innovasjon

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen

 • Inntil 4 millioner til kommunene for hver oppdrettstillatelse

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  - Havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Regjeringen ønsker at en større del av verdiene fra havbruk skal gå tilbake til lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at en andel av vederlaget fra tildelingen av

 • 55 millioner i tiltakspakke til torskenæringa i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa.

 • Satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning i nord

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke

 • Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner. - Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 • Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

 • Statsbudsjettet 2014: Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

 • Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter

 • Økte miljøavgifter

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen styrker den nasjonale klimapolitikken ved en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014. - Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og

 • Statsbudsjettet 2014: Folkehelse: Satser på barn og unge

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

 • Statsbudsjettet 2014: Innfører vaksine mot rotavirus

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

 • Tilførsel av egenkapital til Statnett SF

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

Til toppen