Historisk arkiv

Betydelig styrking av Luftforsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Luftforsvaret styrkes med 347,2 millioner kroner for å ivareta den operative evnen samtidig med at nye kampfly og nye helikopter fases inn. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for at overgangen til F-35 kampfly ivaretas på en god måte.

kampfly
Illustrasjonsbilde: F-35 jagerfly på Luke Air Force Base. De tre første nye kampflyene ankommer Norge i november 2017. Foto: Morten Hanche, Forsvaret

– Det er helt avgjørende med tilstrekkelige ressurser ved innfasing av nye systemer samtidig som de gamle fases ut. Regjeringen foreslår derfor en betydelig styrking av Luftforsvaret, slik at kampflyberedskapen kan ivaretas på en forsvarlig måte i denne overgangsfasen. Samtidig prioriterer regjeringen å finansiere det årlige vedlikeholdsbehovet slik at nye etterslep ikke får bygge seg opp, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

De tre første nye kampflyene ankommer Norge i november 2017. Ytterligere seks fly ankommer Norge i 2018, og målet er å oppnå initiell operativ kapabilitet i 2019. Aktiviteten i Norge med F-35 vil dermed øke i 2018 sammenliknet med 2017. Samtidig videreføres F-16 i strukturen som kampflysystem for å ivareta luftromsovervåking og suverenitetshevdelse. Derfor må helt nødvendige oppgraderinger av F-16 gjennomføres parallelt med overgangsløpet mellom gamle og nye kampfly.

Arbeidet med innfasingen av NH90 styrkes også, og levering av NH90 i endelig utgave fortsetter i 2018. De nye redningshelikoptrene AW101 innfases gjennom operativ testing og evaluering på den nye redningshelikopterbasen på Sola.

– Dette er komplekse prosesser hvor nye systemer skal fases inn samtidig som skarpe oppdrag skal løses hver eneste dag. Evnen til å løse oppgaver vil i omstillingsperioden kunne påvirkes ved overgangen fra gamle til nye systemer, og da er det vesentlig at denne risikoen reduseres gjennom tilgang på tilstrekkelige ressurser. Dette har vi planlagt for, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Omstillingen av Luftforsvaret omfatter også oppbygging av flystasjonene på Ørland og Evenes flystasjoner. Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,4 milliarder kroner på Ørland flystasjon i 2018. Blant annet skal hangarer til F-35 bygges og prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen gjennomføres. For utviklingen av Evenes flystasjon foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 58 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å oppgradere eksisterende infrastruktur på bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.