Historisk arkiv

Ekstern kvalitetssikring bekrefter tallene for utbygging av Evenes flystasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Planene for utbyggingen av Evenes er nå kvalitetssikret eksternt. Der bekreftes Forsvarsdepartementets planer og kostnadsvurderinger. Det er ikke kommet frem store avvik i kvalitetssikringen, og derfor mener jeg at beslutningen som Stortinget fattet i 2016 står seg, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterte i dag Stortinget om konseptvalgutredningen for Evenes og den eksterne kvalitetssikringen av denne.

Evenes flystasjon blir fremskutt operasjonsbase for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly.
Evenes flystasjon blir fremskutt operasjonsbase for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly. Foto: FD

Gode beregninger
– Konseptvalgutredningen og rapporten fra ekstern kvalitetssikrer bekrefter viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets vedtak  om å etablere Evenes som hovedbase for maritime patruljefly (MPA). Ekstern kvalitetssikrer har ytterligere gått gjennom beregningene og vurderingene i konseptvalgutredningen. Resultatene bekrefter våre vurderinger, sier Bakke-Jensen.

– Utbyggingen av Evenes vil skape positive ringvirkninger i og utenfor Ofoten-regionen, og jeg er trygg på at beslutningen er til det beste for forsvarsevnen. Samtidig vil jeg understreke at tid er en kritisk faktor i det videre arbeidet. Evenes skal være klar for operasjoner med kampfly allerede i januar 2022, og for maritime patruljefly bare et halvt år senere. Det betyr at vi fremover må konsentrere oss om å bygge ut Evenes slik at basen er klar for operasjoner i tide.

– Jeg er glad for at kvalitetssikrer støtter departementets anbefaling og våre planer og kostnadsvurderinger bekreftes. Det viser også at vi la frem gode beregninger og et solid beslutningsgrunnlag for Stortinget våren 2016, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Konseptvalgutredning Evenes

Basert på Stortingets vedtak har Forsvarsdepartementet videreutviklet planene for utvikling av Evenes gjennom en forstudie i form av en konseptvalgutredning (KVU). Utredningen bidrar samtidig til å kvalitetssikre kostnadsberegningene og redusere usikkerhet. Forstudien er en del av planleggingen i departementet for den videre utviklingen av Evenes flystasjon, og danner grunnlag for etterfølgende forprosjektering i regi av Forsvarsbygg. 

Utredningsarbeidet har samtidig bidratt til å kvalitetssikre forutsetningene og kostnadsvurderingene av Evenes-alternativet som ble presentert for Stortinget i Prop. 151 S (2015–2016) og som Stortinget besluttet gjennom behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017). Konseptvalgutredningen anbefaler et konsept for lokalisering av operative flater, bygg og anlegg på flystasjonen. Forsvarsdepartementet har, med støtte og innspill fra Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor, kommet frem til et konsept som ivaretar aktørenes behov, og som økonomisk er i tråd med kostnadsnivået som lå til grunn for vedtaket. 

Anbefalt konsept 

Konseptet som anbefales innebærer at NATO Quick Reaction Alert (QRA) med kampfly etableres sentralt på østsiden av rullebanen i eksisterende shelter, og MPA-virksomheten etableres på vestlig side og i den sørlige enden av rullebanen. Luftvernets behov for fasiliteter baseres i stor grad på gjenbruk og tilpasning av eksisterende fasiliteter. Anbefalt konsept innbefatter omfattende beskyttelses- og sikringstiltak, nye boliger, forlegninger og forpleinings- og velferdstilbud. Videre er etablering av informasjonsinfrastruktur og fornying av drivstoffanlegg inkludert. Kapasiteten for mottak av allierte styrker på Evenes opprettholdes på dagens nivå., men konseptet er skalerbart og fleksibelt, ved at det er identifisert konkrete muligheter for ytterligere utvidelse av kapasitetene hvis behovene skulle endre seg. 

 

Anbefalt konsept innebærer en plassering av maritime patruljefly i et nyetablert område i vest på flystasjonen. Alternativet medfører en klar separering av militær og sivil virksomhet generelt, og god avstand mellom Forsvarets relativt store P-8A fly og sivil terminal spesielt.
Anbefalt konsept innebærer en plassering av maritime patruljefly i et nyetablert område i vest på flystasjonen. Alternativet medfører en klar separering av militær og sivil virksomhet generelt, og god avstand mellom Forsvarets relativt store P-8A fly og sivil terminal spesielt. Illustrasjonsbildet viser også dagens allierte mottaksområde, som består av blant annet to C-5-plasser. Foto: FD

Rapport fra ekstern kvalitetssikrer

Hovedkonklusjonen fra ekstern kvalitetssikrer (EKS), når både kostnadsbildet og andre virkninger er vurdert, er at de anbefaler samme konsept som Forsvarsdepartementet. EKS bekrefter at det er nok plass for videre utvikling, samt at alle alternativene utgjør en bedring for miljøet sammenlignet med dagens situasjon.

EKS og konseptvalgutredningen har sammenfallende basiskostnader for de ulike alternativene og investeringene som skal gjennomføres. Dette bekrefter soliditeten både til konseptvalgutredningen og tallene som lå til grunn i langtidsplanen. Dermed bekreftes også viktige deler av det beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt for Stortinget våren 2016 og som Stortinget la til grunn da de besluttet å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene på Evenes. 

EKS påpeker imidlertid enkelte forhold hvor det er forskjeller mellom konseptvalgutredningen og ekstern kvalitetssikrers rapport, men ingen er av en slik karakter at det påvirker anbefalt konsept. EKS påpeker at det i konseptvalgutredningen er tatt med kostnader som allerede inngår i andre prosjekter, noe som gir feilaktige nåverdi-tall. Videre fremkommer det at EKS, med utgangspunkt i de samme basiskostnadene, har lagt til grunn noe større usikkerhet i sine beregninger av planrammer. Dette handler i hovedsak om ulik vurdering usikkerheten knyttet til markedet. EKS planlegger derfor med et 6-7 prosent høyere kostnadsnivå enn hva konseptvalgutredningen legger til grunn. Tallgrunnlaget og beregninger i konseptvalgutredningen er utført med basis i Forsvarsbyggs landsdekkende erfaring og kunnskap om markedet og tilsvarende byggeprosjekter, herunder erfaringer fra den pågående etableringen av kampflybasen på Ørlandet. En rekke av kostnadene er basert på konkrete og ferske erfaringstall fra tilsvarende bygg. Når prosjektet nå går over i en ny fase, vil departementet videreføre kostnadsnivået som lå til grunn i langtidsplanen og styre utviklingen gjennom kostnadseffektive løsninger og tydelige prioriteringer. 

Bakgrunn