Forsiden

Etablering av Evenes

Regjeringen har besluttet å anskaffe nye maritime patruljefly. Disse skal lokaliseres på Evenes, sammen med de fremskutte kampflyene. QRA-beredskap overføres fra Bodø til Evenes 1. januar 2022. Evenes flystasjon skal derfor være klar for operasjoner med kampfly fra januar 2022. Forsvaret har en målsetting om mottak av første P-8 våren 2022 og å starte operasjoner med P-8 maritime patruljefly fra Evenes i løpet av 2022.

Evenes flystasjon
Evenes flystasjon. Foto: Avisa Fremover

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterte 5. april Stortinget om konseptvalgutredningen for Evenes og den eksterne kvalitetssikringen av denne. Les mer her.

Langtidsplanen for forsvarssektoren 

I langtidsplanen prioriterer regjeringen økt aktivitet i nord og en mer effektiv og bedre beskyttet basestruktur. Base- og støttestrukturen har ikke blitt modernisert i samsvar med den store omstillingen av den operative strukturen. Målet er å sikre en langsiktig balanse mellom Forsvarets operative struktur, styrkeproduksjon, baser og støttevirksomhet, slik at en større del av ressursene kan nyttes til operativ virksomhet og understøttelsen av denne. 

Evenes skal dekke både Forsvarets og Avinors behov, samt videreføre kapasitet til å ivareta allierte behov. Endringene som følger av Prop. 151 S (2015–2016) gir nye forutsetninger knyttet til alliert trening, forhåndslagring og mottak. Som omtalt i langtidsplanen vil planene for nasjonal og alliert utnyttelse av både militær basestruktur og sivil infrastruktur i krise og væpnet konflikt oppdateres. Dette arbeidet er nå pågående. Det er iverksatt et arbeid med et helhetlig luftmilitært basekonsept som vil beskrive hvordan de samlede baser i Norge vil bli utnyttet ved behov for alliert luftmilitær forsterkning. Evenes vil spille en naturlig rolle i dette helhetlige konseptet i tråd med Prop. 151 S (2015–2016). Det er identifisert muligheter for økt kapasitet for allierte forsterkningsstyrker på Evenes.

I Forsvarssjefens militærfaglige råd (2015) fastslår Forsvarssjefen at Forsvaret er lokalisert på et betydelig antall steder, og at basestrukturen verken er tilstrekkelig kostnadseffektiv eller operativt optimal. Han tilrår videre at Forsvarets baser og virksomheter bør søkes konsentrert rundt hovedfartsårene i landet. Hensikten er å oppnå stordriftsfordeler og synergier innen logistikk, IKT og operasjoner. Fordelene vil være mest mulig effektivt mottak av allierte i en krisesituasjon og videre transport og logistisk understøttelse til operasjonsområdet.

KVU Evenes (konseptvalgutredning)

KVU Evenes dokumenterer og anbefaler et konsept for lokalisering av operative flater, bygg og anlegg på flystasjonen. Forsvarsdepartementet har fått støtte og innspill fra Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor, og har kommet frem til et tilfredsstillende og nøkternt konsept for utbyggingen av Evenes som ivaretar aktørenes behov.

I arbeidet med langtidsplanen la Forsvarsdepartementet stor vekt på at tallgrunnlaget skulle være kvalitativt godt og sammenlignbart i vurderinger rundt Andøya og Evenes. En ytterligere detaljering av kostnadene ved Evenes gjennom arbeidet med KVU viser at tallgrunnlaget i langtidsplanen var av tilstrekkelig kvalitet.

Det er ikke noe nytt i tallmaterialet som tilsier at investeringskostnadene skulle bli vesentlig annerledes enn det som ligger til grunn for beslutningen.
Langtidsplanarbeidet i sektoren er svært omfattende, og ulike elementer og hensyn vurderes og ses i en helhetlig sammenheng. Det gjennomføres en rekke konseptuelle vurderinger av forsvarsstrukturen og sammenhengen mellom operativ struktur og støttestrukturen, herunder baser. 

Spørsmålet om Andøya og Evenes ble særlig grundig utredet i langtidsplanarbeidet. I tillegg til operative og økonomiske vurderinger, ble det foretatt en distriktsmessig konsekvensutredning (DKU) i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD). Videre ble det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Pricewaterhouse Coopers. Analysen konkluderer med at de negative virkningene for samfunnet på Andenes oppveies av positive virkninger i Evenes-området. Disse utredningene var viktige elementer i grunnlaget for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning. 

Stortinget vil bli orientert om resultatet av KVU Evenes på egnet måte i vårsesjonen 2018.

Basestruktur

Luftforsvarets evne til å operere fly må understøttes og beskyttes fra baser. Norge trenger en basestruktur som kan anvendes i fred, krise og væpnet konflikt, og som kan motstå fremtidens trusselsituasjon. Det er helt avgjørende for utnyttelsen av F-35 og andre flysystemer at basene flyene opererer fra er beskyttet for å sikre kontinuerlig operativ drift også ved høynet trusselnivå.
Et viktig tiltak i langtidsplanen er å tilpasse base- og støttestrukturen i takt med endringer i den operative strukturen. Regjeringens anbefaling er en bevisst satsning på å bygge opp Forsvarets evne til å drive nasjonale luftoperasjoner i nord i en spent situasjon, og deretter etter forsterkninger sammen med allierte. Det var en tydelig fagmilitær anbefaling å redusere antall baser og konsentrere disse rundt landets hovedfartsårer, samt bedre evnen til å beskytte kritisk infrastruktur.

Planlagt operativ aktivitet på Evenes

  • QRA-beredskap overføres fra Bodø til Evenes 1. januar 2022.
  • Målsetting om operative flyvninger med P-8 fra sommeren 2022.
  • Målsetting om operativt luftvern og baseforsvar innen QRA etableres i løpet av 2021, og langtrekkende luftvern rundt 2025.

Viktige dokumenter: 

Andre relevante saker vedrørende etablering av Evenes

Utenriks- og forsvarskomiteen avholdt 16. januar høring om representantforslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon (Dokument 8:53 S (2017-2018)) og representantforslag om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen (Dokument 8:55 S (2017-2018)). Les mer her

 

Les mer om Evenes også på Forsvarsbygg sin side om Evenes.