Tildelingsbrev - Iverksettingsbrev (IVB LTP)

IVB LTP 2017–2020. Her er sist oppdaterte Iverksettingsbrev (IVB) og tillegg til dette (PET).

Iverksettingsbrevet for langtidsplanen (IVB LTP) formaliserer Forsvarsdepartementets (FD) oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for 2017–2020, basert på Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft.

Kampkraft og bærekraft: Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020: IVB LTP versjon 8.1 28. juni 2020: 

Gjeldende IVB:

IVB LTP 2017-2020.pdf (versjon 8.3, datert 18.12.2020)

IVB LTP for perioden 2017–2020: - Formaliserer og omsetter vedtatt langtidsplan i et helhetlig implementeringsoppdrag til etatene i forsvarssektoren: Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg (FB), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). - Bygger på faktisk status i forsvarssektoren ved utgangen av 2016, der annet ikke er spesifikt nevnt. - Konkretiserer ansvar, målsettinger, resultatkrav, tiltak og rammer. - Gir grunnlag for årlig styring og resultatoppfølging.

IVB LTP er FDs overordnede styringsdokumentet for forsvarssektoren for perioden 2017–2020, med måloppnåelse iht. etatenes respektive målbilder ved utgangen av 2020 som et sentralt fastpunkt, og gir videre retning ut over nevnte periode. Etatene skal til enhver tid forholde seg til IVB LTP 2017–2020 og presiseringer, endringer og tillegg (PET) til denne. IVB LTP 2017–2020 vil være gjenstand for oppdateringer, med tilhørende rullering av tidsperspektivet, for å opprettholde relevansen som overordnet styringsdokument i hele implementeringsperioden. Dokumentet inkluderer årlige iverksettingsbrev og årlige plangrunnlag, som rulleres hvert år.

Gjeldende IVB:

IVB LTP 2017-2020.pdf

Her er tidligere versjoner av iverksettingsbrev: