Tildelingsbrev for Forsvaret 2021

Tidligere kjent som IVB LTP 2017–2020.

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) og Innst. 7 S (2020–2021) til Prop. 1 S (2020–2021). Dette tildelingsbrevet skal leses i lys av nevnte stortingsdokumenter med tilhørende vedtak. Tildelingsbrevet presenterer Forsvarets økonomiske rammer og mål for 2021. Mål, styringsparametere, resultatkrav og oppdrag i dette brevet vil bestemme departementets oppfølging av Forsvaret i 2021.

Forsvarsdepartementets tildelingsbrev for Forsvaret 2021, versjon 18.12.2020: Ugradert versjon av Forsvarets tildelingsbrev.pdf

 

Her er tidligere versjoner av iverksettingsbrev: