Tildelingsbrev for Forsvaret

Tidligere kjent som IVB LTP

Tildelingsbrevet stadfester Forsvarets økonomiske rammer og mål for 2023. Endringer eller tillegg i oppdrag og tildelinger i løpet av året vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev. Tildelingsbrevet skal også leses i sammenheng med Forsvarets instruks, som beskriver ansvar og myndighet mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret, samt Forsvarets formål og faste oppgaver. Videre gir plangrunnlaget for 2024 og påfølgende år ytterligere rammer for flerårig planlegging. Graderte tildelingsbrev publiseres ikke.

Tildelingsbrev for Forsvaret i 2023:

Her er tidligere versjoner av iverksettingsbrev:
(graderte tildelingsbrev publiseres ikke)

Tildelingsbrev for Forsvaret 2022.pdf

Forsvarsdepartementet (FD) viser til Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren, Innst. 7 S (2021–2022) til Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Innst. 496 S (2020–2021) til Prop. 123 S (2020–2021) Investeringar i Forsvaret og andre saker. Det vises også til Innst. 507 S (2020–2021) til St. meld 17 (2020–2021) Ny forsvarsindustriell strategi. Dette tildelingsbrevet skal leses i lys av nevnte stortingsdokumenter med tilhørende vedtak.