Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Grønt skatteskift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår et grønt skatteskift. Avgifter på utslipp av klimagasser og drivstoff økes med rundt 1,6 milliarder kroner. De som forurenser må i større grad betale for kostnadene de påfører samfunnet. Samtidig foreslås sektorvise reduksjoner i skatter, avgifter og kompensasjoner slik at bilister og transportører samlet kommer godt ut.

Regjeringens forslag innebærer den største økningen av miljøavgifter på mer enn ti år.

– Det grønne skatteskiftet bidrar til å forsterke klimaforliket og redusere klimagassutslippene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår blant annet å øke veibruksavgiften og redusere årsavgiften på bil.

– Å flytte avgiftene fra å eie bil til å forurense er et godt grep for å redusere utslippene fra bilparken, sier finansministeren.

Samlet får bilister og transportører lettelser og kompensasjoner på om lag 900 millioner kroner som følge av forslaget til et grønt skatteskift.


Økte avgifter

  • Regjeringen foreslår å øke veibruksavgiftene på diesel og bensin med henholdsvis 35 øre og 15 øre per liter. Dette reduserer avgiftsforskjellen mellom diesel og bensin. Økningen bidrar til bedre prising av de eksterne kostnadene ved veitrafikk.
  • Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på mineralolje med 20 øre per liter. Forslaget er i tråd med Grønn skattekommisjons anbefaling om å øke de lave satsene i CO2-avgiften opp til nivået for CO2-avgiften på diesel og bensin.
  • Regjeringen foreslår å øke avgiften på klimagassene HFK og PFK opp til nivået for CO2-avgiften på diesel og bensin, samt å øke avgiften på utslipp av naturgass til luft i petroleumsvirksomheten. Begge forslagene er i tråd med Grønn skattekommisjons anbefalinger.

Lettelser og kompensasjoner
Som kompensasjon for økte drivstoffavgifter foreslår regjeringen:

  • Å redusere årsavgiften for biler med 12 prosent reelt.
  • Å øke satsen i reisefradraget for dem som må reise langt til arbeid. Økning i fradraget vil også gjelde personer som reiser kollektivt.
  • Å øke avskrivningssatsen for lastebiler og varebiler.
  • Å bevilge 500 millioner kroner til en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor byområdene.

Regjeringen legger opp til at jord- og skogbruk kompenseres for økt CO2-avgift. Regjeringen vil komme tilbake til innretningen ved jordbruksoppgjøret i 2017.