Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Et budsjett for flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Omstillingen av norsk økonomi må fortsette, slik at vi når klimamålene og får flere ben å stå på i fremtiden.

– For å sikre fortsatt vekstkraft i økonomien, blir den ansvarlige linjen i finanspolitikken videreført. Dette er et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen og som gjør Norge tryggere og sterkere, sier finansministeren.

Når det går godt i økonomien, er det riktig å holde igjen i finanspolitikken og legge til rette for at størstedelen av de nye arbeidsplassene kommer i private bedrifter. Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter utgjør 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland.

Regjeringen har prioritert vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser også i budsjettet for 2019, og satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene fortsetter.

­– Vi gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å redusere skatter og avgifter. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe. Vi bygger vei og jernbane i et høyt tempo, og vi satser på forskning, innovasjon og kompetanse. Vi gjør hverdagen enklere for folk flest, samtidig som vi styrker konkurransekraften og legger til rette for omstilling til et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, sier finansministeren.

I Jeløyerklæringen varslet regjeringen tiltak for å få flere tilbake i jobb og bedre integrering i det norske samfunnet. I budsjettet blir inkluderingsdugnaden trappet opp, og det blir satt av mer penger til integreringsløftet.

– Vi må bruke de gode tidene til å få flere inn i det norske arbeidslivet nå som bedriftene etterspør flere ansatte. Samtidig må vi gi målrettet hjelp til de familiene som sliter med svak økonomi. Derfor ønsker regjeringen å øke bostøtten og gi gratis kjernetid i barnehagen til flere lavinntektsfamilier, sier finansministeren.

Regjeringen prioriterer også tiltak som gjør Norge tryggere.

Langtidsplanen for Forsvaret følges opp med store investeringer og høyere ambisjoner for Hæren og Heimevernet. I tillegg styrkes Politiets sikkerhetstjeneste, politiets arbeid med objektsikring og det blir bygget nytt beredskapssenter. Regjeringen foreslår også å bevilge midler slik at politiet kan ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen og øke innsatsen mot gjeng- og ungdomskriminalitet.

­­– Med dette styrker vi tryggheten i folks hverdag og bedrer beredskapen, sier Jensen.

­– Et tryggere Norge handler også om gode velferdsordninger. Derfor investerer vi i sykehus, raskere behandling og bedre eldreomsorg. Vi forbedrer velferden ute i kommunene og styrker det sosiale sikkerhetsnettet ved å prioritere rusomsorg, psykisk helse og innsats mot fattigdom.

Vår trygghet skapes også utenfor Norges grenser.

­– Vi foreslår et høyt nivå på målrettet bistand, blant annet til kampen mot marin forsøpling. På den måten bidrar Norge til både utvikling og stabilitet i verden, og til at vi løser felles globale utfordringer, sier finansministeren.