Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10:00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet.

Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år.

Arbeidsmarkedet er i klar bedring, og arbeidsledigheten er kommet godt ned over hele landet. Sysselsettingen øker markert. Nå øker andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som jobber. Økningen kommer etter at sysselsettingsandelen har falt i flere år. I Nasjonalbudsjettet for 2019 anslås arbeidsledigheten å avta fra 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år.

Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 2,7 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 2019

 

2017

2018

2019

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1

2,0

2,3

2,7

Sysselsetting, personer1

1,1

1,6

1,3

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,2

3,8

3,7

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2019-kroner

226,4

226,7

231,2

Budsjettimpuls2

0,2

-0,1

0,0

Uttak fra SPU3

2,9

2,6

2,7

1) Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.
2) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
3) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.