Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere de etiske retningslinjene for SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget vil bli ledet av professor Ola Mestad.

De etiske retningslinjene for forvaltningen av SPU ble innført i 2004. Siden den gang har fondet vokst betydelig. Det er investert i flere selskaper, eierandelene er høyere og den geografiske spredningen er blitt større, ikke minst i fremvoksende markeder.

– ­Denne utviklingen påvirker både forventningene til og arbeidet med etiske retningslinjer og ansvarlig forvaltning. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på retningslinjene. Dette er i tråd med det regjeringen varslet i Granavolden-plattformen, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget skal vurdere:

 • Om det er behov for å endre retningslinjene for observasjon og utelukkelse, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.
 • Bruken av virkemidler og effekten av dem.
 • Om dagens virkemidler er egnet ved investeringer i land med lovgiving og regelverk som bryter med anerkjente internasjonale konvensjoner og etiske standarder og i land med svak informasjonstilgang.

Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende formål og prinsipper som gjeldende retningslinjer for etisk og ansvarlig forvaltning er basert på. Gjennomgangen bør baseres på etiske normer med bred oppslutning i det norske samfunnet og forankres i internasjonale avtaler og initiativer som Norge har sluttet seg til.

Utelukkelse er et sterkt virkemiddel som bør begrenses til de mest alvorlige normbruddene. Det er også et grunnleggende prinsipp at fondet ikke skal brukes som et politisk virkemiddel, sier finansministeren.

Utvalget skal levere sin utredning innen 15. juni 2020.

Sammensetning av utvalget:  

 • Professor Ola Mestad, Oslo (Leder)
 • Styreleder, Johan Henrik Andresen, Oslo
 • Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, Oslo
 • Jurist Cecilie Hellestveit, Oslo
 • Visesentralbanksjef Egil Matsen, Trondheim
 • Fagdirektør Gro Nystuen, Vestfold
 • Styreleder Olaug Svarva, Oslo
 • Vice president Astrid Undheim, Trondheim

 

 Les mer: