Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Tilskudd for å dekke historisk begrunnede pensjonskostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

- Dette er et ledd i regjeringens arbeid for å bedre rammevilkårene for ideelle virksomheter og det er godt nytt for virksomheter med lange tradisjoner for samarbeid med det offentlige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forslag til lov og forskrift sendes på høring i dag, med sikte på at ordningen kan etableres i 2018. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 27 millioner kroner for 2018.

Tilskuddet skal dekke kostnader som oppstår for virksomheter som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Kostnadene oppstår i fremtiden, men skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

Ordningen er i stor grad basert på anbefalingene i Hippe-utvalget (NOU 2016:12 Ideell opprydding).

Utvalget anbefalte at staten dekker deler av kostnadene som oppstår i fremtiden. Dette skyldes at det helt fra 1970-tallet og ut på 2000-tallet ofte var en felles oppfatning om at ansatte i de ideelle virksomhetene skulle ha samme vilkår som ansatte i det offentlige, også offentlig tjenestepensjonsordning. De virksomhetene som bærer med seg kostnadene fra denne perioden konkurrerer i dag med virksomheter uten slike forpliktelser.

Les høringsdokuementene om forslaget for å dekke historisk begrunnede pensjonskostnader