Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Her er en oversikt over noen av endringene i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sysselmannen på Svalbard heter fra 1. juli Sysselmesteren på Svalbard

Svalbardloven og 10 andre lover hvor navnet er omtalt, endres fra dette tidspunktet.

Omsorgsansvar for enslige mindreårige

Det er gjort endringer i utlendingsloven § 95 om UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige som bor i asylmottak. I tillegg er det innført ny forskrift om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

Endringene i voldsoffererstatningslovens øvre grense

Nå vil den øvre grensen for voldsoffererstatning være på 60 G, det vil si litt over 6 millioner kroner, i alle saker der det for første gang søkes om voldsoffererstatning etter ikrafttredelsen.

I tillegg vil den øvre grensen på 60 G gjelde for allerede avgjorte saker der søker ved dom er tilkjent høyere erstatning fra skadevolder, men voldsoffererstatning har blitt avkortet på grunn av en lavere øvre grense.

De som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, kan nå fremme søknad til Kontoret for voldsoffererstatning og raskt få utbetalt erstatning i tråd med dommen.

Regler om anerkjennelse av internasjonale insolvensbehandlinger

Stadig flere selskaper driver virksomhet i flere stater, og de nye reglene åpner for at utenlandske insolvensbehandlinger vil anerkjennes i Norge hvis de oppfyller visse kriterier. Reglene gir også adgang til å åpne særkonkurser i Norge i utenlandske foretak som er registrert her, men som har hovedinteressene sine i en annen stat.

Bevisforbud for patentrådgivning

Endringer i reglene om bevisforbud i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 trer i kraft 1. juli. Endringene innebærer at det innføres et bevisforbud for kommunikasjon med patentrådgivere som er oppført på listen over autoriserte rådgivere etter artikkel 134 nr. 1 i Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Attorneys). Bevisforbudet gjelder kommunikasjon om patentrettslige forhold.

Styrket tollkontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter

Fra 1. juli blir tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterielle rettigheter effektivisert og brakt mer på linje med regelverket i EU.

Endringer i offentleglova

Et nytt unntak i offentleglova § 26 sjette ledd gjør unntak fra retten til innsyn for sammenstillinger og oversikter som er utarbeidet i forbindelse med innsyn i egne personopplysninger etter personvernforordningen.

Forbud mot deltakelse i kriminelle sammenslutninger

Ny hjemmel i straffeprosessloven som åpner for at retten, etter begjæring fra statsadvokaten, kan forby en kriminell sammenslutning på nærmere vilkår.

Det innføres også en ny bestemmelse i straffeloven som rammer den som deltar i, rekrutterer medlemmer til eller på annen måte viderefører aktiviteten til en kriminell sammenslutning som er forbudt av retten.

Nytt straffebud om deling av krenkende bilder

Det innføres et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Endringen skal sikre at all uberettiget deling av krenkende bilder er straffbart, og at dette kommer tydelig til uttrykk i loven.

Endringer i forvaltningsloven m.m.

Det innføres en forskriftshjemmel i forvaltningsloven som åpner for å gi forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mellom bestemte forvaltningsorganer for å utføre oppgaver som er lagt til avgiver- eller mottakerorganet, og om annen behandling av slike opplysninger. Videre innføres en ny bestemmelse i forvaltningsloven § 13 b første ledd som generelt åpner for deling av taushetsbelagte opplysninger for å unngå fare for liv og helse. Det innføres også enkelte endringer i adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, sosialtjenesteloven og NAV-loven.

Endringene vil bringe reglene i disse lovene mer på linje med de alminnelige reglene i forvaltningsloven. Det gir også en noe større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer enn i dag.