Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Rustiltak i kriminalomsorgen: Ny modell for avrusning ved innsettelse i fengsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til etablering av en avrusningsenhet ved Bjørgvin fengsel, hvor helsepersonell gjennomfører avrusning inne i fengselet. Etableringen er et pilotprosjekt som kan legge grunnlag for en nasjonal ordning.

Innsatte i norske fengsler har oftere rusproblemer enn befolkingen for øvrig. I den nye avrusningsenheten vil helsepersonell gjennomføre avrusning på samme måte som i samfunnet ellers. Pilotprosjektet vil gi verdifull kunnskap som kan gi grunnlag for en ev. nasjonal ordning.

– Et bedre avrusningstilbud i fengsel kan motivere innsatte til å søke videre behandling. Tilbudet kan bidra til at innsatte i større grad kan leve et liv uten tilbakefall til rus og kriminalitet etter endt soning. Det vil gi gevinst for den enkelte innsatte, pårørende og samfunnet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020), og kommer i tillegg til følgende allerede igangsatte rusmestringstiltak i kriminalomsorgen:

  • Økt bruk av straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon etter strgjfl. § 12 (10 millioner kroner).
  • Landsdekkende Narkotikaprogram med domstolskontroll (30 millioner kroner)
  • 3 nye rusmestringsenheter etter stifinnermodellen (12 millioner kroner)
  • Styrket tilskuddsordning til fengselshelsetjenesten (15 millioner kroner)