Historisk arkiv

Samler digitaliseringsinnsatsen i ett direktorat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet - Difi og Altinn - skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– Vi har gjennom mange år bygget opp fantastisk digital kompetanse i Difis avdelinger i Leikanger og Oslo og i Altinn-organisasjonen i Brønnøysund og Oslo. Regjeringen mener vi kan utnytte kompetansen enda bedre ved å samle den i én organisasjon, sier Astrup.

Etableringen av et digitaliseringsdirektorat vil ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

– Det er bygget opp sterke fagmiljøer både i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo. Disse miljøene skal vi bevare og videreutvikle, og det er derfor ikke aktuelt å gjøre endringer i den geografiske kontorstrukturen, sier Astrup.

Omorganiseringen innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi - med unntak av Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, som overføres til Direktoratet for økonomistyring - DFØ.

Et utvidet DFØ, med ansvar for økonomi, styring, ledelse og organisering, vil gi en mer samordnet utvikling av disse fagområdene. Direktoratet vil også være et analysemiljø for omstilling og effektivisering i staten.

– Regjeringen er opptatt av at den offentlige forvaltningen skal være så effektiv som mulig. Vi har store forventninger til offentlige virksomheters evne til å levere enda bedre resultater. Med denne samordningen vil statens arbeid med å fremme god ledelse, organisering og økonomistyring i forvaltningen få ny kraft, sier finansminister Siv Jensen.

– Flytting av ansvar og oppgaver vil berøre en del ansatte. Vi er opptatt av at vi skal ivareta menneskene som blir berørt av endringer, og vi skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet, sier Astrup.

Digitaliseringsdirektoratet vil ha både staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor som målgrupper.

Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, med om lag 50 ansatte, vil inngå i DFØ.

De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektoratet skal rapportere til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DFØ skal rapportere til finansminister Siv Jensen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil fortsatt ha faglig ansvar for de områdene som overføres fra Difi.