Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen prioriterer samferdsel langs kysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen skal ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer, inkludere flere og sørge for gode tjenester for innbyggerne. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen derfor å redusere ferjetakstene og endre fordelingen av midler til båt og ferje. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilskudd til veiprosjekter som avløser ferjer.

– Ferjer og god infrastruktur som broer og tunneler, er viktig for næringslivet og alle som bor langs kysten. Vi må derfor sikre gode økonomiske rammer for fylkeskommunene og en rettferdig fordeling av midlene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Ekstra tilskudd til ferjeavløsning

Gjennom ferjeavløsningsordningen kan fylkeskommunene få delfinansiert veiprosjekter som avløser eller korter inn på ferjesamband. Dette er en svært god ordning, som sikrer et langsiktig og forutsigbart bidrag til slike prosjekter.

Ferjeavløsningsmidlene utbetales over mange år, men fylkeskommunenes kostnader til veiprosjektene er størst i starten av perioden. Regjeringen foreslår derfor et øremerket tilskudd som kan hjelpe dem med rentekostnadene de første årene etter at prosjektene er ferdigstilt.

Tilskuddsordningen gjelder for ferjeavløsningsprosjekter som ferdigstilles mellom 2022 og 2027, og har en samlet ramme på 50 millioner kroner per år. Fylkeskommunene kan søke om tilskudd de første fem årene etter ferdigstilling.

Ny fordeling av midler til båt og ferje

Midlene til båt og ferje fordeles mellom fylkeskommunene gjennom kostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet. Regjeringen foreslår å endre fordelingsnøkkelen, slik at den treffer fylkeskommunenes reelle utgifter bedre.

− Vi vil innføre et nytt kriterium for båtruter, som fanger opp hvor mange båtruter fylkeskommunene har, hvor lange rutene er, og hvor mange som reiser med dem. Slik vil vi treffe de faktiske utgiftene til fylkeskommunene bedre, sier Astrup.

Kriteriene normerte ferjekostnader og lengde kystlinje videreføres.

Reduserte ferjepriser

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 120 millioner kroner til reduserte ferjetakster i år. 55 millioner kroner går til de fylkeskommunale ferjesambandene og 65 millioner kroner går til riksveiferjene.

− Mange bruker ferje i hverdagen sin, til og fra jobb, skole og fritidsordninger. Også for næringslivet er dette viktig. Dette er starten på billigere ferjebilletter for folk og næringslivet i hele landet. Målet er å halvere ferjetakstene i løpet av kommende stortingsperiode i samarbeid med fylkeskommunene, sier Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF).

Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett legger til rette for at ferjetakstene kan reduseres med 10 prosent allerede andre halvår 2021. Reduksjonen gjelder for de ferjesambandene som mottar offentlig tilskudd.

Samtidig foreslår regjeringen å redusere minstebeløpet som kreves for å få rabatt for kjøretøy under åtte meter, fra 3.700 kroner til 3.000 kroner.

Tabell 1 - Fordeling av kompensasjon for reduserte ferjepriser på fylkeskommunale ferjesamband, RNB

Fylke

Andel estimerte billettinntekter i inntektssystemet
(pst.)

Kompensasjon reduserte ferjepriser RNB
(mill. kr)

Viken

0,7 %

0,4

Innlandet

0,1 %

0,1

Agder

0,9 %

0,5

Rogaland

2,9 %

1,6

Vestland

25,8 %

14,2

Møre og Romsdal

37,7 %

20,7

Trøndelag

12,6 %

6,9

Nordland

12,1 %

6,7

Troms og Finnmark

7,3 %

4,0

Sum

100,0 %

55,0

 

Tabell 2 - Bevilgning til reduserte ferjepriser på riksveiferjesamband

Fylke

Bevilgning

Mill. kr

Rogaland

13,1

Vestland

25,2

Møre og Romsdal

15,1

Nordland

11,6

Sum

65,0

 

Tabell 3 - Anslag på fordelingsvirkning av ny båt- og ferjenøkkel (gjelder fra 2022)

 

Fordelingsvirkning av ny nøkkel

Fylke

Mill. kr

Kr per innb.

Viken

5,2

4

Oslo

-5,7

-8

Innlandet

-0,2

-1

Vestfold og Telemark

-6,5

-15

Agder

-35,3

-115

Rogaland

33,5

70

Vestland

26,0

41

Møre og Romsdal

-1,0

-4

Trøndelag

-32,7

-70

Nordland

-0,4

-2

Troms og Finnmark

17,0

70

Sum

0,0

0