Historisk arkiv

Ny forskrift for Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatt forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Forskriften ble fastsatt 10.08.2016 og trer i kraft 01.01.2017.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen er begge sektorovergripende satsinger basert på midler fra både Jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett. For å forenkle ble disse satsingene slått sammen til en ordning i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2015, og får nå en felles forskrift. Evaluering utført av Østlandsforskning viser at det er god måloppnåelse og erfaring med disse helhetlige områdesatsingene og både grunneiere, næringsorganisasjoner og forvaltning er godt tilfreds med satsingene. 

Med ny forskrift legges det opp til en tilnærmet lik forvaltning for alle områdene i de to satsingene, samtidig som det har vært viktig å ivareta de positive erfaringer vi har med forvaltningen av de to satsingene. Fleksibilitet, frivillighet og dialog har vært sentralt for at satsingene har vært så vellykkede. 

Forskriften innebærer ingen endringer i gjeldende formål med ordningene. Det er fortsatt fylkesmannen som innvilger tilskudd, og aktuelle målgrupper vil være de samme som i dag.