Saksgang for jordbruksoppgjøret 2015-2016

Jordbruksavtalen for 2015-2016 ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 22. juni 2015.

Følg saken

 • 18.08.2016

  Ny forskrift for Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatt forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Forskriften ble fastsatt 10.08.2016 og trer i kraft 01.01.2017.

 • 20.05.2016

  Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har lagt frem en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet i desember 2015. Stortinget fastsatte et mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i et møte med Kommunesektorens organisasjon (KS) diskutert hvordan dette kan følges opp i kommunene.

 • 09.05.2016

  Utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap.

 • 04.05.2016

  Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

  Forskrift | Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 14.03.2016

  Høring - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i fellesskap utarbeidet et høringsnotat med tilhørende forslag om forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen er begge sektorovergripende satsinger og det ble i jordbruksoppgjøret 2015 bestemt at ordningene skulle slås sammen, jfr. Prop. 127 (2014-2015).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 12.04.2016

 • 14.03.2016

  Høring - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet på høring. Forskriften er en oppfølgning av Jordbruksoppgjøret 2015 hvor avtalepartene ble enige om å etablere en ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side jf. Prop. 127 S (2014-2015).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 11.04.2016

 • 09.03.2016

  Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har laga ein nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandla 08.12.2015. I vedtaket fastsette Stortinget eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innan 2020.

 • 24.06.2015

  Endelig jordbruksavtale 2015-2016 - 22. juni 2015

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag. Tidspunkt for ikrafttredelse av nye satser, maksimalbeløp mv. per tilskuddsordning er fra 1. januar 2016 om ikke annet er oppgitt. For målpriser gjelder avtalen fra 1. juli 2015. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2016.

 • 17.06.2015
 • 29.05.2015

  Prop. 127 S (2014–2015) - Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

  Proposisjon | Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2016, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2015, målpriser for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 samt enkelte andre bestemmelser.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 29.05.2015

  Ambisiøst mål for jordvernet

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt fram en nasjonal jordvernstrategi. En viktig del av strategien er å videreføre målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 6 000 dekar.

 • 15.05.2015

  Enighet om jordbruksavtale

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og staten har i dag inngått jordbruksavtale. Avtalen gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016.

 • 14.05.2015

  Staten la fram revidert tilbud

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Staten la fram et revidert tilbud i jordbruksforhandlingene torsdag kveld, som grunnlag for en sluttløsning. I det reviderte tilbudet tilbyr Staten jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 3,1 prosent i 2016. Det reviderte tilbudet har en økonomisk ramme på 295 millioner kroner. Det er finansiert med 265 millioner kroner i økte målpriser og 30 millioner kroner i ledige midler. Bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen videreføres uendret fra 2015.

 • 12.05.2015

  4 millioner til bondekompetanse

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til å heve kompetansen hos bøndene. I år kom det 21 søknader og 13 av disse gikk igjennom i Faggruppe KIL og ble tildelt nær 4 millioner kroner.

 • 05.05.2015

  Et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent i 2016. I 2015 øker jordbruket sine inntekter med 8,7 prosent. Det er klart mer enn lagt til grunn i fjor og vesentlig mer enn andre grupper. Med prognosene for produktivitets- og prisutvikling kan dette gjøres med en ramme på 90 millioner kroner. Staten foreslår en reduksjon i budsjettstøtten på 110 millioner kroner. Målprisene foreslås økt med 190 millioner kroner, som er den laveste økningen på mange år. Statens foreslår noen forenklinger i virkemidlene, men ellers moderate endringer i tilskuddsordningene.

 • 24.04.2015

  Jordbruket krever inntektsøkning på 7 prosent

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruket krever en økning i inntektene på 7 prosent, eller tilsvarende 24.000 kroner pr årsverk. Det innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 950 millioner kroner.