Historisk arkiv

Et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret 2015:

Staten tilbyr jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent i 2016. I 2015 øker jordbruket sine inntekter med 8,7 prosent. Det er klart mer enn lagt til grunn i fjor og vesentlig mer enn andre grupper. Med prognosene for produktivitets- og prisutvikling kan dette gjøres med en ramme på 90 millioner kroner. Staten foreslår en reduksjon i budsjettstøtten på 110 millioner kroner. Målprisene foreslås økt med 190 millioner kroner, som er den laveste økningen på mange år. Statens foreslår noen forenklinger i virkemidlene, men ellers moderate endringer i tilskuddsordningene.

Nett-tv Jordbruksoppgjøret 2015 - Staten legger frem tilbudet

Se sendingen her

Se sendingen her

- Moderasjon preger årets inntektsoppgjør, og statens tilbud må ses på bakgrunn av at inntektsveksten i jordbruket har vært klart sterkere enn for andre grupper, både i 2014 og i 2015, sier statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell. - Med dette tilbudet legges det opp til en inntekts­vekst i jordbruket på 10,5 prosent fra 2014 til 2016, eller vel 5 prosent per år. Statens tilbud er et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale, sier Forsell.

80 kroner pr år for en gjennomsnittshusholdning

Effekten på forbruker­prisene av målprisendringene vil bli om lag en tidels prosent, eller 80 kroner pr år for en gjennomsnittshusholdning. Næringsmiddel­indu­striens konkurransekraft ivaretas i en situasjon med lave priser i Europa. Prisen på råvarer til kraftfôr holdes uendret. Dette er viktig for distriktsjordbruket som består av husdyrproduksjon.

Staten foreslår å avvikle tilskuddet til frakt av pelsdyrfôr, med bakgrunn i at dette er en verdensmarkedsnæring. 

Produksjonsregioner melk

Innenfor kvoteordningen for melk foreslår staten en ny regioninndeling som får betydning for omsetning og leie av kvoter, slik som varslet i jordbruksoppgjøret 2014. Kvoteordningen er innført og endret i jordbruksavtalen flere ganger. En arbeidsgruppe har utredet produksjonsregioner for kumelkkvoter. Med grunnlag i denne utredningen, foreslår staten at partene søker å bli enige om en løsning med 7-9 produksjonsregioner. Hensikten er å legge til rette for likere utviklingsmuligheter og samtidig ivareta målet om et sterkt landbruk i hele landet.

Utsiktsrydding

Staten foreslår en ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsikts­punkter som er særlig verdifulle sett fra landbruket og reiselivet sin side. Den får en ramme på 20 millioner kroner i 2016, og vil gjelde for områder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

Statens forhandlingsleder Leif Forsell overrakte Statens tilbud til leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet